BIZIT plus

PC Press: audio plejeri – WinaAmp

PCPress-WinAmp Winamp je je­dan od naj­za­slu­žni­jih za us­peh MP3 re­vo­lu­ci­je. Ka­da se 1997. go­di­ne po­ja­vi­la prva ver­zi­ja, MP3 je bio za­nim­lji­va te­hno­lo­ška no­vo­ta­ri­ja ali mno­gi fak­to­ri do­ve­li su do to­ga da di­gi­tal­ni mu­zički for­ma­ti prev­la­da­ju: no­ve mo­gućnos­ti, je­dnos­tav­no kre­ira­nje od pos­to­jećih audio CD‑ova, pri­la­gođenost kom­pak­tnog for­ma­ta (ta­da spo­rim) In­ter­net lin­ko­vi­ma, la­koća dis­tri­bu­ci­je, pa i ne­mo­gućnost kon­tro­le ve­li­kih kuća. Winamp je pos­tao po­znat pod fir­mom Nullsoft, ali da­nas je deo Time Warner im­pe­ri­je.

Pro­gram je i da­lje bes­pla­tan, ali pos­to­ji ko­mer­ci­jal­na (Pro) ver­zi­ja, ko­ja se ra­zli­ku­je po to­me što ima op­ci­je za ri­po­va­nje audio CD‑ova, kao i za re­za­nje dis­ko­va na većim brzi­na­ma. Za većinu ko­ri­sni­ka bes­pla­tna ver­zi­ja će bi­ti do­volj­na, po­što po­drža­va sve audio‑for­ma­te, pa čak i vi­deo, ma­da je u tu svrhu bo­lje ko­ris­ti­ti dru­ga re­še­nja.

Winamp je uvek bio pre­po­zna­tljiv po ma­lim di­men­zi­ja­ma i po to­me što za­uzi­ma ma­lo pros­to­ra na e­kra­nu, što je oso­bi­na ko­ju je za­držao do da­nas – ako is­ključite broj­ne do­da­tne pro­zo­re ko­ji se pri­ka­zu­ju u po­dra­zu­me­va­noj kon­fi­gu­ra­ci­ji. Ukoliko vam oni sme­ta­ju, do­vo­ljan je double click na na­slov­ni deo Winamp pro­zo­ra i do­bićete kom­pak­tnu va­ri­jan­tu ko­ja neće sme­ta­ti ako je o­dvučete u ugao e­kra­na.

Pročitajte i:  PC Press video: DMS - Ekološki autoput za dokumenta, Nenad Solujić, Docloop
Windows-logo    

www.winamp.com

Play IT again…

Facebook komentari: