PC Press: broj 157 od 29. juna u prodaji

PCPress-cover-156 “Prošlog me­se­ca be­ta ver­zi­ja Windows‑a 7, sa­da Tech­nical Preview Microsoft Office‑a 2010… Ne­obično je i to što je tekući buzzword IT sve­ta – vir­tu­eli­za­ci­ja…

Os­ta­vi­mo ipak o­zbilj­ne te­me za je­sen, ka­da će nas no­ve ver­zi­je Windows‑a i Office‑a možda pri­ja­tno i­zne­na­di­ti. Za le­tnje me­se­ce pri­pre­mi­li smo vam (i) ve­li­ki pre­gled gedžeta za auto­mo­bi­le (GPS ni­je je­di­ni kan­di­dat za stru­ju iz vašeg aku­mu­la­to­ra), pa­me­tne te­le­fo­ne, notebook i netbook računa­re, pa čak i sef u ko­ji možete po­hra­ni­ti dra­go­ce­ne po­slov­ne po­dat­ke pre ne­go što kre­ne­te na o­dmor. A ako ra­di­je os­ta­je­te kod kuće, po­gle­daj­te uređaje ko­ji obe­zbeđuju mul­ti­me­di­ju u sva­koj so­bi, iza­be­ri­te ka­blo­ve ko­ji da­ju op­ti­mal­ne re­zul­ta­te i pređite na HD…” – DR


PCPress-157-content


GPS le­to­va­nje

PCPress-157-content_01Alek­san­dar Velj­ko­vić

Kom­pju­te­ri­zo­va­na kar­to­gra­fi­ja na­ših kra­je­va je pre­bo­le­la većinu dečijih bo­les­ti, GPS uređaji su ši­ro­ko pris­tu­pačni i je­fti­ni, pa ne­ma vi­še ra­zlo­ga da pi­ta­te pro­la­zni­ke gde tre­ba skre­nu­ti. Ako pla­ni­ra­te ku­po­vi­nu prvog GPS uređaja ili ste se za­si­ti­li ma­na par go­di­na sta­rog na­vi­ga­to­ra, pri­pre­mi­li smo op­se­žan pre­gled do­maćeg trži­šta

Pročitajte i:  Nova Windows AI opcija snima sve što radite na računaru

Nas­ta­vak CAD tra­di­ci­je

PCPress-157-content_02 Slo­bo­dan Pe­ri­šić

Kom­pa­ni­ja Autodesk po­no­vo po­ma­že ma­šin­skim in­že­nje­ri­ma da bu­du pro­duk­tiv­ni­ji. Pred na­ma je AutoCAD Mechanical 2010.

 

 

Mo­bil­na bu­dućnost

PCPress-157-content_03 Vo­ja Ga­šić

Te­le­kom Srbi­je čes­to po­sma­tra­mo je­dnos­tra­no, kao je­dnu od „priv­re­dnih re­li­kvi­ja“ ko­je čeka­ju pri­va­ti­za­ci­ju. Broj­ne ak­tiv­nos­ti Te­le­ko­ma de­man­tu­ju ta­kvu sli­ku – o ak­tu­el­nom tre­nut­ku Te­le­ko­ma Srbi­ja ra­zgo­va­ra­li smo sa gos­podinom Vla­di­mi­rom Lučićem, di­rek­to­rom Di­rek­ci­je za ko­mer­ci­jal­ne po­slo­ve.

Or­kes­tar 16 pro­ce­so­ra

PCPress-157-content_05 Mi­loš Sta­men­ko­vić

Kon­ku­ren­ci­ja na trži­štu ser­ve­ra i gra­fičkih ra­dnih sta­ni­ca je o­štra, a Intel je re­šen da po­no­vo za­se­dne na vrh. Re­zul­tat su Xeon X5500 pro­ce­so­ri, ko­je smo sa tes­ti­ra­li u Desk‑ovom računaru

Smar­tpho­ne ide da­lje

PCPress-157-content_06 Mar­ko Sav­ko­vić

Glav­ni ka­nal dis­tri­bu­ci­je mo­bil­nih te­le­fo­na pos­ta­li su ope­ra­te­ri, ne sa­mo u sve­tu ne­go i kod nas. To ne znači da se ra­zvoj ovih uređaja us­po­ra­va – pred na­ma se na­šlo 7 mo­de­la za ovo le­to

Dvo­gla­vi  Phe­nom II

PCPress-157-content_07 Mi­loš Sta­men­ko­vić

Za­me­nom ne­us­pe­šne Phenom ge­ne­ra­ci­je pro­ce­so­ra Phenom II mo­de­li­ma, AMD je la­ga­no počeo da se vraća na trži­šnu ma­pu. No­vi Phe­nom sa­da pos­to­ji i u ver­zi­ji sa dva je­zgra…

Pročitajte i:  Microsoft objavio kada će „ugasiti“ WordPad

Di­gi­tal­no je (ma­lo) bo­lje

PCPress-157-content_08 Bo­jan Sta­no­je­vić

Sav­re­me­ni te­le­vi­zo­ri i mo­ni­to­ri ima­ju ra­zno­ra­zne pri­ključke: VGA, DVI, HDMI, S‑Video, Display Port… Ka­ko se snaći u toj go­mi­li stan­dar­da i ko­ji kabl pri­ključiti da bis­te do­bi­li naj­bo­lju sli­ku?

Mi­cro­soft O­ffi­ce 2010

Dra­gan Grbić

PCPress-157-content_09 Ek­sklu­ziv­no za­vi­ru­je­mo u prvu pre­li­mi­nar­nu ver­zi­ju sis­te­ma Microsoft Office 2010 ko­ja je na­pus­ti­la ra­zvoj­ni cen­tar u Re­dmon­du. Od­go­vo­ri na te­ška pi­ta­nja ipak će pričekati jesen

 

HARDVER

Re­view

uređuje Vo­ja Ga­šić

Asus Eee Top

Alek­san­dar Velj­ko­vić

Mul­ti­me­di­jal­na crna ku­ti­ja

Bra­ni­slav Bu­banja

Pro­Bo­ok sa In­tel‑om i AMD‑om

Bo­jan Sta­no­je­vić

Smar­tDa­ta Sa­fe

Mla­den Mi­ja­to­vić

Mit­su­bis­hi pro­jek­to­ri

Alek­san­dar Velj­ko­vić

Kin­gston SSD

Fi­lip Maj­kić

Vi­deo za kućnu mre­žu

Mla­den Mi­ja­to­vić

No­te­bo­ok ili net­bo­ok

Vo­ja Ga­šić

PC PIX

uređuje Alek­san­dar Velj­ko­vić

Sam­sung‑ov le­tnji kok­tel

Alek­san­dar Velj­ko­vić

PC@Ho­me

Ana Mak­si­mo­vić i Alek­san­dra Ša­kić

SOFTVER

HD View: Po­gled u ne­do­gled

Ni­ko­la Ni­ko­lić

Mre­žni čuvar

Alek­san­dar Ra­kić

Ba­ckup po­slov­nog sis­te­ma

Alek­san­dar Ra­kić

U­slu­žni pro­gra­mi

Jo­van Bu­la­jić

Mo­bo­tix u grad­skom pre­vo­zu

Mla­den Mi­ja­to­vić

Da­ljin­sko u­prav­lja­nje na­pa­ja­njem

Mla­den Mi­ja­to­vić

Dnevnik: Ma­gne­to­fon

De­jan Ris­ta­no­vić
Facebook komentari:
SBB

Tagovi: , , , , , , ,