PC Press: Deset lakih komada

PCPress.rs Image I­zbor pro­gra­ma ko­jim ćete re­pro­du­ko­va­ti mu­zi­ku ni­je je­dnos­ta­van. Mno­go je a­pli­ka­ci­ja sa do­brim (i ne­kim lo­šim) oso­bi­na­ma, ali ko­ja će za­do­vo­lji­ti sve va­še po­tre­be? Tokom vikenda, pcpress.info će vam pred­stav­iti 10 pro­gra­ma za Win­dows, Mac OS X i GNU/Li­nux sis­teme…

Ako ima­te obim­nu mu­zičku ko­lek­ci­ju ili pak že­li­te da po­ne­kad od­slu­ša­te ne­ku pe­smu, pra­ti­te In­ter­net ra­dio‑sta­ni­ce ili podcast, tre­ba vam pro­gram ko­ji omo­gućava da sve to ura­di­te na što je­dnos­tav­ni­ji način. Po­gle­da­li smo ve­li­ki broj pro­gra­ma, a u­krat­ko ćemo vam pred­sta­vi­ti de­set vrlo po­pu­lar­nih re­še­nja za tri naj­zas­tu­plje­ni­ja ope­ra­tiv­na sis­te­ma. Ne­ki od pred­stav­lje­nih pro­gra­ma ra­de sa­mo na je­dnom OS‑u, ali većina njih ni­je o­gra­ničena na taj način. Naj­bi­tni­je je to što su svi su u sta­nju da re­pro­du­ku­ju po­pu­lar­ne audio‑for­ma­te.

Nećemo zav­rši­ti kon­kre­tnom pre­po­ru­kom, ali se na­da­mo da će vam opi­si, snim­ci e­kra­na i ta­be­la sa o­snov­nim po­da­ci­ma po­moći da su­zi­te i­zbor u po­tra­zi za ple­je­rom ko­ji vam naj­vi­še od­go­va­ra. Pregledom smo obuhvatili sledeće plejere:

Pročitajte i:  PC Press slavi 29. rođendan!

PCPress-Audio-pl_tab

Pregled su pripremili Jo­van Bu­la­jić, Ne­boj­ša Ra­ško­vić i Mar­ko Her­man

PC Press

Facebook komentari:
SBB

Tagovi: , , , , , , , , , ,