PC Press: Foto 2009, Ca­non A480

PCPress-Canon-A480 Ca­non A480 je naj­no­vi­ji mo­del iz naj­je­fti­ni­je kla­se Canon‑ovih fo­to­apa­ra­ta. Na­po­kon je na­pušten ro­go­ba­tan i pot­pu­no ne­er­go­no­mičan o­blik kva­dra sa bi­zar­no rešenom ko­man­dom zu­mi­ra­nja ko­ji je kra­sio pret­ho­dni­ke, ali uz lo­gične pro­por­ci­je apa­ra­ta i ko­man­de, ma­te­ri­ja­li i završna o­bra­da, kao i od­sus­tvo op­tičke sta­bi­li­za­ci­je, ja­sno stav­lja­ju do zna­nja da se ra­di o mo­de­lu ko­ji ma­lo košta. Op­ti­ka je skrom­na, ali se to začudo ne o­dražava dras­tični­je na kva­li­tet sni­ma­ka, ta­ko da se A480 po ovom pa­ra­me­tru ipak pri­bližava pro­se­ku kla­se, a ne­obično je to što je za­be­ležio bo­lje brzin­ske per­for­man­se ne­go A1000 IS. Za po­hva­lu je i do­bra ge­ome­tri­ja op­ti­ke, što je u ovoj ka­te­go­ri­ji ret­kost, a ni­je nam ja­sno zbog čega je Canon, je­dan od naj­va­tre­ni­jih pro­pa­ga­to­ra kon­tro­le zu­ma pre­ko prste­na oko oki­dača, sa­mo za ovaj svoj mo­del pri­be­gao prilično ro­go­ba­tnoj „kla­cka­li­ci“ na po­leđini.

Vratite se na
Foto 2009 indeks

PCPress.rs Image PCPress.rs Image PCPress.rs Image PCPress.rs Image
PCPress.rs Image PCPress.rs Image PCPress.rs Image PCPress.rs Image
PCPress.rs Image PCPress.rs Image PCPress.rs Image PCPress.rs Image
PCPress.rs Image PCPress.rs Image PCPress.rs Image PCPress.rs Image
PCPress.rs Image PCPress.rs Image PCPress.rs Image PCPress.rs Image
Facebook komentari:
Pročitajte i:  PC Press slavi 29. rođendan!
SBB

Tagovi: ,