Zebra

PC Press: Foto 2009, Canon A1000 IS

  
PCPress-Canon-A1000-IS Ca­non A1000 IS je u 2009. go­di­ni na­sle­dio mo­de­le A5xx se­ri­je, pre­uzevši nji­hov spi­sak mo­gućnos­ti, sa o­gra­ničenim pris­tu­pom ma­nu­el­nim po­dešava­nji­ma apa­ra­ta i još kom­pak­tni­jim di­men­zi­ja­ma. Je­fti­na plas­ti­ka i LCD dis­plej nis­ke re­zo­lu­ci­je ja­sno nam stav­lja­ju do zna­nja da se ra­di o nis­ko­budže­tnom pro­i­zvo­du, ali je ovaj apa­rat dos­ta po­ena do­bio na kva­li­te­tu sni­ma­ka, do­brom ko­ri­sničkom in­ter­fej­su i la­koći ra­da. Sve je to bi­lo do­volj­no da bi apa­rat po uku­pnom bro­ju o­svo­je­nih po­ena i­zbi­je i­znad pro­se­ka kla­se, ali ne i da o­svo­ji ne­ku od na­gra­da.

Vratite se na
Foto 2009 indeks

Facebook komentari:
Pročitajte i:  Novi broj magazina PC #284 dostupan u digitalnoj čitaonici
SBB

Tagovi: ,