PC Press: Foto 2009, Canon A1000 IS

  
PCPress-Canon-A1000-IS Ca­non A1000 IS je u 2009. go­di­ni na­sle­dio mo­de­le A5xx se­ri­je, pre­uzevši nji­hov spi­sak mo­gućnos­ti, sa o­gra­ničenim pris­tu­pom ma­nu­el­nim po­dešava­nji­ma apa­ra­ta i još kom­pak­tni­jim di­men­zi­ja­ma. Je­fti­na plas­ti­ka i LCD dis­plej nis­ke re­zo­lu­ci­je ja­sno nam stav­lja­ju do zna­nja da se ra­di o nis­ko­budže­tnom pro­i­zvo­du, ali je ovaj apa­rat dos­ta po­ena do­bio na kva­li­te­tu sni­ma­ka, do­brom ko­ri­sničkom in­ter­fej­su i la­koći ra­da. Sve je to bi­lo do­volj­no da bi apa­rat po uku­pnom bro­ju o­svo­je­nih po­ena i­zbi­je i­znad pro­se­ka kla­se, ali ne i da o­svo­ji ne­ku od na­gra­da.

Vratite se na
Foto 2009 indeks

PCPress.rs Image PCPress.rs Image PCPress.rs Image PCPress.rs Image
PCPress.rs Image PCPress.rs Image PCPress.rs Image PCPress.rs Image
PCPress.rs Image PCPress.rs Image PCPress.rs Image PCPress.rs Image
PCPress.rs Image PCPress.rs Image PCPress.rs Image PCPress.rs Image
PCPress.rs Image PCPress.rs Image PCPress.rs Image PCPress.rs Image
Facebook komentari:
Pročitajte i:  PC Press video: Zašto je „Ford“ uveo standard ISO 9001? | Miodrag Ilić, Linkom-PC
SBB

Tagovi: ,