PC Press: Foto 2009, Nikon P6000

PCPress-Nikon-P6000 Ni­kon P6000 se našao u po­ma­lo ne­za­hval­noj po­zi­ci­ji da bu­de je­di­ni, pa sa­mim tim i naj­bo­lji pred­stav­nik Prosumer ka­te­go­ri­je. Ne možemo da spe­ku­lišemo šta bi se de­si­lo da su se na tes­tu našli Canon G10 i Panasonic LX‑3 (kao je­di­ni pre­os­ta­li prosumer mo­de­li van ul­tra­zum kla­se), ali P6000 nas je im­pre­si­oni­rao kva­li­te­tom i uku­pnom oce­nom 8,41 o­svo­jio ti­tu­lu naj­bo­ljeg apa­ra­ta ka­ko u ovoj, ta­ko i u sve četi­ri ka­te­go­ri­je tes­ta uku­pno. Do­pao nam se vrhun­ski kva­li­tet i­zra­de (ma­gne­zi­jum­sko te­lo), uz ide­al­ne di­men­zi­je: na gra­ni­ci da može da sta­ne u sva­ki džep, a do­volj­no ve­li­ki da čvrsto sto­ji u ru­ci i da vam sve ko­man­de bu­du la­ko dos­tu­pne. Ko­ri­snički in­ter­fejs nu­di par me­mo­ri­ja za po­se­bna po­dešava­nja na glav­nom točkiću, pro­gra­ma­bil­ni fun­kcij­ski tas­ter i jog dial. Kva­li­tet fo­to­gra­fi­ja je vrhun­ski (abe­ra­ci­ja i vi­nje­ti­ra­nje tek u na­go­vešta­ji­ma, eta­lon što se tiče oštri­ne i re­al­ne re­zo­lu­ci­je, o­dlična kon­tro­la šuma), nje­go­voj brzi­ni ra­da ta­kođe ne možemo ništa da pri­go­vo­ri­mo. Rečju, pra­vi pra­ti­lac pro­bir­lji­vih pro­fe­si­ona­la­ca ko­ji­ma tre­ba apa­rat za si­tu­aci­je ka­da im ga­ba­rit „DSLR ar­ti­lje­ri­je“ ne od­go­va­ra (na­rav­no, P6000 može da be­leži i RAW za­pis). Još je­dan de­talj ko­ji ovaj apa­rat čini uni­ka­tnim jes­te in­ter­ni GPS, ta­ko da se ko­or­di­na­te vaših sni­ma­ka auto­mat­ski upi­su­ju u EXIF po­dat­ke – ne mo­ra­te da ko­ris­ti­te ro­go­ba­tne ek­ster­ne GPS mo­du­le, ni­ti da ka­sni­je mu­ko­trpno lo­ci­ra­te sni­mak po sni­mak na Google ma­pa­ma.

Vratite se na
Foto 2009 indeks

Pročitajte i:  Google: Phishing i malver detekcija stiže na Android
PCPress.rs Image PCPress.rs Image PCPress.rs Image PCPress.rs Image
PCPress.rs Image PCPress.rs Image PCPress.rs Image PCPress.rs Image
PCPress.rs Image PCPress.rs Image PCPress.rs Image PCPress.rs Image
PCPress.rs Image PCPress.rs Image PCPress.rs Image PCPress.rs Image
PCPress.rs Image PCPress.rs Image PCPress.rs Image PCPress.rs Image
PCPress.rs Image PCPress.rs Image PCPress.rs Image PCPress.rs Image
PCPress.rs Image PCPress.rs Image    
Facebook komentari:
SBB

Tagovi: , , , ,