QNAP Mikroprinc

PC Press: Foto 2009, Nikon P6000

PCPress-Nikon-P6000 Ni­kon P6000 se našao u po­ma­lo ne­za­hval­noj po­zi­ci­ji da bu­de je­di­ni, pa sa­mim tim i naj­bo­lji pred­stav­nik Prosumer ka­te­go­ri­je. Ne možemo da spe­ku­lišemo šta bi se de­si­lo da su se na tes­tu našli Canon G10 i Panasonic LX‑3 (kao je­di­ni pre­os­ta­li prosumer mo­de­li van ul­tra­zum kla­se), ali P6000 nas je im­pre­si­oni­rao kva­li­te­tom i uku­pnom oce­nom 8,41 o­svo­jio ti­tu­lu naj­bo­ljeg apa­ra­ta ka­ko u ovoj, ta­ko i u sve četi­ri ka­te­go­ri­je tes­ta uku­pno. Do­pao nam se vrhun­ski kva­li­tet i­zra­de (ma­gne­zi­jum­sko te­lo), uz ide­al­ne di­men­zi­je: na gra­ni­ci da može da sta­ne u sva­ki džep, a do­volj­no ve­li­ki da čvrsto sto­ji u ru­ci i da vam sve ko­man­de bu­du la­ko dos­tu­pne. Ko­ri­snički in­ter­fejs nu­di par me­mo­ri­ja za po­se­bna po­dešava­nja na glav­nom točkiću, pro­gra­ma­bil­ni fun­kcij­ski tas­ter i jog dial. Kva­li­tet fo­to­gra­fi­ja je vrhun­ski (abe­ra­ci­ja i vi­nje­ti­ra­nje tek u na­go­vešta­ji­ma, eta­lon što se tiče oštri­ne i re­al­ne re­zo­lu­ci­je, o­dlična kon­tro­la šuma), nje­go­voj brzi­ni ra­da ta­kođe ne možemo ništa da pri­go­vo­ri­mo. Rečju, pra­vi pra­ti­lac pro­bir­lji­vih pro­fe­si­ona­la­ca ko­ji­ma tre­ba apa­rat za si­tu­aci­je ka­da im ga­ba­rit „DSLR ar­ti­lje­ri­je“ ne od­go­va­ra (na­rav­no, P6000 može da be­leži i RAW za­pis). Još je­dan de­talj ko­ji ovaj apa­rat čini uni­ka­tnim jes­te in­ter­ni GPS, ta­ko da se ko­or­di­na­te vaših sni­ma­ka auto­mat­ski upi­su­ju u EXIF po­dat­ke – ne mo­ra­te da ko­ris­ti­te ro­go­ba­tne ek­ster­ne GPS mo­du­le, ni­ti da ka­sni­je mu­ko­trpno lo­ci­ra­te sni­mak po sni­mak na Google ma­pa­ma.

Vratite se na
Foto 2009 indeks

Pročitajte i:  Canon uvodi svoja dva najpopularnija objektiva u RF porodicu
   
Facebook komentari:
PC Press - Video konferencije

Tagovi: , , , ,