BIZIT plus

PC Press: Foto 2009, Nikon P90

PCPress-Nikon-P90 Ni­kon P90 je „I­zbor ure­dni­ka“ u ovoj ka­te­go­ri­ji, apa­rat ko­ji u ovom tre­nut­ku ko­ri­sni­ci­ma nu­di naj­više od svih ul­tra­zum mo­de­la. Ka­rak­te­riše ga vi­sok kva­li­tet sni­ma­ka (možda ima ma­lo vi­nje­ti­ra­nja pri ja­kom zu­mu), sa ube­dlji­vo naj­bo­ljom ge­ome­tri­jom sli­ke, što je kod op­ti­ke ta­kvog ras­po­na (24x) teško pos­tići. Ras­pon zu­ma je im­pre­si­van (kreće već od 26 mm), a i brzin­ske per­for­man­se su izu­ze­tno do­bre, nu­deći sjaj­nu kon­tro­lu pre­ko prste­na za zu­mi­ra­nje ko­ji omo­gućava dve brzi­ne zu­mi­ra­nja, u za­vi­snos­ti od to­ga ko­li­ko po­me­ri­te prsten. Er­go­no­mi­ja apa­ra­ta je o­dlična, tas­te­ri su op­ti­mal­no ras­po­ređeni, a tu je i jog dial za brzo i je­dnos­tav­no po­dešava­nje na­pre­dnih pa­ra­me­ta­ra. Povrh sve­ga, P90 ima i ve­li­ki e­kran, di­ja­go­na­le 3“, ko­ji ima mo­gućnost ro­ta­ci­je za 90 ste­pe­ni na­više i 45 ste­pe­ni na­niže (je­di­ni po­kre­tni e­kran ovih di­men­zi­ja). Sve u sve­mu, o­dličan apa­rat, čija je je­di­na ma­na nešto jača ce­na.

Vratite se na
Foto 2009 indeks

PCPress.rs Image PCPress.rs Image PCPress.rs Image PCPress.rs Image
PCPress.rs Image PCPress.rs Image PCPress.rs Image PCPress.rs Image
PCPress.rs Image PCPress.rs Image PCPress.rs Image PCPress.rs Image
PCPress.rs Image PCPress.rs Image PCPress.rs Image PCPress.rs Image
PCPress.rs Image PCPress.rs Image PCPress.rs Image PCPress.rs Image
PCPress.rs Image PCPress.rs Image PCPress.rs Image PCPress.rs Image
Nikon_S630.jpg
Facebook komentari:
Pročitajte i:  PC Press video: Kako do Midjourney vizuelnih rešenja, Ljubomir Ristić, Comtrade Group
Računari i Galaksija
Tagovi: ,