Zebra

PC Press: Foto 2009, Nikon P90

PCPress-Nikon-P90 Ni­kon P90 je „I­zbor ure­dni­ka“ u ovoj ka­te­go­ri­ji, apa­rat ko­ji u ovom tre­nut­ku ko­ri­sni­ci­ma nu­di naj­više od svih ul­tra­zum mo­de­la. Ka­rak­te­riše ga vi­sok kva­li­tet sni­ma­ka (možda ima ma­lo vi­nje­ti­ra­nja pri ja­kom zu­mu), sa ube­dlji­vo naj­bo­ljom ge­ome­tri­jom sli­ke, što je kod op­ti­ke ta­kvog ras­po­na (24x) teško pos­tići. Ras­pon zu­ma je im­pre­si­van (kreće već od 26 mm), a i brzin­ske per­for­man­se su izu­ze­tno do­bre, nu­deći sjaj­nu kon­tro­lu pre­ko prste­na za zu­mi­ra­nje ko­ji omo­gućava dve brzi­ne zu­mi­ra­nja, u za­vi­snos­ti od to­ga ko­li­ko po­me­ri­te prsten. Er­go­no­mi­ja apa­ra­ta je o­dlična, tas­te­ri su op­ti­mal­no ras­po­ređeni, a tu je i jog dial za brzo i je­dnos­tav­no po­dešava­nje na­pre­dnih pa­ra­me­ta­ra. Povrh sve­ga, P90 ima i ve­li­ki e­kran, di­ja­go­na­le 3“, ko­ji ima mo­gućnost ro­ta­ci­je za 90 ste­pe­ni na­više i 45 ste­pe­ni na­niže (je­di­ni po­kre­tni e­kran ovih di­men­zi­ja). Sve u sve­mu, o­dličan apa­rat, čija je je­di­na ma­na nešto jača ce­na.

Vratite se na
Foto 2009 indeks

Nikon_S630.jpg
Facebook komentari:
Pročitajte i:  Dodeljene Top 50 nagrade za najbolje online stvari u 2020.
SBB

Tagovi: ,