ASUS ROG Flow

PC Press: Foto 2009, Nikon S630

PCPress-Nikon-S-630 Ni­kon S630 nas­tav­lja niz sjaj­nih Nikon‑ovih mo­de­la iz S se­ri­je ko­je smo vi­de­li u po­sle­dnjih šest me­se­ci, do­ka­zu­jući da je ovaj pro­i­zvođač pro­našao do­bi­tnu for­mu­lu za ube­dljiv nas­tup na tržištu sti­li­zo­va­nih apa­ra­ta. Možemo sa­mo da žali­mo što u tre­nut­ku tes­ti­ra­nja ni­je bio na ras­po­la­ga­nju i S620, jer bi per­for­man­se ko­je je ovaj apa­rat po­ka­zao kad smo ga tes­ti­ra­li za PC Pix ga­ran­to­va­le nje­go­vu do­mi­na­ci­ju u kla­si. S630 možda ni­je naj­ma­nji, ali i­zvan­re­dno leži u ru­ci, čija ele­gan­tno za­kriv­lje­na li­ni­ja ta­man for­mi­ra čvrsto upo­rište za pa­lac, ta­ko da se la­ko ko­ris­ti bez pridržava­nja dru­gom ru­kom. I ovaj apa­rat se po­ka­zao kao ve­oma brz, a po in­dek­su kva­li­te­ta fo­to­gra­fi­ja od 8,75 de­li prvo mes­to sa mo­de­li­ma Ixus 100 IS i mju 7000. Zum 7x do­vo­di ga na rub ul­tra­zum ka­te­go­ri­je, a ja­ko lep de­talj u ko­ri­sničkom in­ter­fej­su je i jog dial prsten ko­ji pred­stav­lja se­kun­dar­nu fun­kci­ju kur­sor­skog kru­ga, što izu­ze­tno olakšava i u­brza­va ma­ni­pu­la­ci­ju mno­gim po­dešava­nji­ma apa­ra­ta. O­dličan ba­lans kva­li­te­ta, bez sla­bih tačaka, do­neo je mar­ki­cu I­zbor ure­dni­ka ovom mo­de­lu – ka­da bi­smo bi­ra­li apa­rat od­go­va­ra­jućeg ras­po­na ka­rak­te­ris­ti­ka, o­pre­de­li­li bi­smo se u­pra­vo za S630.

Vratite se na
Foto 2009 indeks

Pročitajte i:  Novi broj magazina PC #285 dostupan u digitalnoj čitaonici
   
Facebook komentari:
BIZIT Seminar

Tagovi: ,