PC Press: Foto 2009, Nikon S630

PCPress-Nikon-S-630 Ni­kon S630 nas­tav­lja niz sjaj­nih Nikon‑ovih mo­de­la iz S se­ri­je ko­je smo vi­de­li u po­sle­dnjih šest me­se­ci, do­ka­zu­jući da je ovaj pro­i­zvođač pro­našao do­bi­tnu for­mu­lu za ube­dljiv nas­tup na tržištu sti­li­zo­va­nih apa­ra­ta. Možemo sa­mo da žali­mo što u tre­nut­ku tes­ti­ra­nja ni­je bio na ras­po­la­ga­nju i S620, jer bi per­for­man­se ko­je je ovaj apa­rat po­ka­zao kad smo ga tes­ti­ra­li za PC Pix ga­ran­to­va­le nje­go­vu do­mi­na­ci­ju u kla­si. S630 možda ni­je naj­ma­nji, ali i­zvan­re­dno leži u ru­ci, čija ele­gan­tno za­kriv­lje­na li­ni­ja ta­man for­mi­ra čvrsto upo­rište za pa­lac, ta­ko da se la­ko ko­ris­ti bez pridržava­nja dru­gom ru­kom. I ovaj apa­rat se po­ka­zao kao ve­oma brz, a po in­dek­su kva­li­te­ta fo­to­gra­fi­ja od 8,75 de­li prvo mes­to sa mo­de­li­ma Ixus 100 IS i mju 7000. Zum 7x do­vo­di ga na rub ul­tra­zum ka­te­go­ri­je, a ja­ko lep de­talj u ko­ri­sničkom in­ter­fej­su je i jog dial prsten ko­ji pred­stav­lja se­kun­dar­nu fun­kci­ju kur­sor­skog kru­ga, što izu­ze­tno olakšava i u­brza­va ma­ni­pu­la­ci­ju mno­gim po­dešava­nji­ma apa­ra­ta. O­dličan ba­lans kva­li­te­ta, bez sla­bih tačaka, do­neo je mar­ki­cu I­zbor ure­dni­ka ovom mo­de­lu – ka­da bi­smo bi­ra­li apa­rat od­go­va­ra­jućeg ras­po­na ka­rak­te­ris­ti­ka, o­pre­de­li­li bi­smo se u­pra­vo za S630.

Vratite se na
Foto 2009 indeks

Pročitajte i:  PC Press video: Kako do Midjourney vizuelnih rešenja, Ljubomir Ristić, Comtrade Group
PCPress.rs Image PCPress.rs Image PCPress.rs Image PCPress.rs Image
PCPress.rs Image PCPress.rs Image PCPress.rs Image PCPress.rs Image
PCPress.rs Image PCPress.rs Image PCPress.rs Image PCPress.rs Image
PCPress.rs Image PCPress.rs Image PCPress.rs Image PCPress.rs Image
PCPress.rs Image PCPress.rs Image PCPress.rs Image PCPress.rs Image
PCPress.rs Image PCPress.rs Image    
Facebook komentari:
SBB

Tagovi: ,