Zebra

PC Press: Foto 2009, Panasonic FS3

PCPress-Panasonic-FS3 Apa­rat ko­ji je, o­svo­jivši uku­pni in­deks od 6,77 po­ena, zaslužio mar­kicu „Vrhun­ski kva­li­tet“ u kla­si nis­ko­budže­tnih apa­ra­ta za ovu go­di­nu po­no­vo do­la­zi iz Panasonic‑ovih po­go­na i zo­ve se FS‑3. Do­duše, ni ovo ni­je baš naj­no­vi­ji mo­del FS se­ri­je (Panasonic je u međuv­re­me­nu pred­sta­vio čak 9 no­vih, vrlo ra­znov­rsnih mo­de­la sa pre­fik­som FS), ali ne uma­nju­je nje­gov kva­li­tet. Na prvi po­gled stiče se uti­sak da se ra­di o nešto luk­su­zni­joj va­ri­jan­ti LS‑80, sa ta­njim, me­tal­nim te­lom ko­je na­pa­ja LiIon ba­te­ri­ja, ali ako pažlji­vi­je po­gle­da­mo snim­ke, uočava­mo da je u nji­ho­vom kva­li­te­tu FS‑3 otišao još ko­rak da­lje, po­ka­zu­jući ma­nje vi­nje­ti­ra­nja, još ma­nje šuma i sko­ro savršenu ge­ome­tri­ju. Apa­rat je brz – de­lio bi prvo mes­to i u sle­dećoj ka­te­go­ri­ji, a ipak za FS‑3 tre­ba da pla­ti­te je­dva nešto pre­ko 100 ev­ra! Po­red za Panasonic po­dra­zu­me­va­juće op­tičke sta­bi­li­za­ci­je, FS‑3 će vas počas­ti­ti i re­zo­lu­ci­jom 848×480 pri sni­ma­nju vi­dea, ko­ja je viša od ono­ga što nu­di bi­lo ko od kon­ku­re­na­ta u kla­si. Uz sve ovo, in­deks is­pla­ti­vos­ti od 2,51 ne tre­ba da čudi.

Vratite se na
Foto 2009 indeks

Pročitajte i:  Dodeljene Top 50 nagrade za najbolje online stvari u 2020.
Facebook komentari:
SBB

Tagovi: ,