PC Press: Foto 2009, Panasonic FS3

PCPress-Panasonic-FS3 Apa­rat ko­ji je, o­svo­jivši uku­pni in­deks od 6,77 po­ena, zaslužio mar­kicu „Vrhun­ski kva­li­tet“ u kla­si nis­ko­budže­tnih apa­ra­ta za ovu go­di­nu po­no­vo do­la­zi iz Panasonic‑ovih po­go­na i zo­ve se FS‑3. Do­duše, ni ovo ni­je baš naj­no­vi­ji mo­del FS se­ri­je (Panasonic je u međuv­re­me­nu pred­sta­vio čak 9 no­vih, vrlo ra­znov­rsnih mo­de­la sa pre­fik­som FS), ali ne uma­nju­je nje­gov kva­li­tet. Na prvi po­gled stiče se uti­sak da se ra­di o nešto luk­su­zni­joj va­ri­jan­ti LS‑80, sa ta­njim, me­tal­nim te­lom ko­je na­pa­ja LiIon ba­te­ri­ja, ali ako pažlji­vi­je po­gle­da­mo snim­ke, uočava­mo da je u nji­ho­vom kva­li­te­tu FS‑3 otišao još ko­rak da­lje, po­ka­zu­jući ma­nje vi­nje­ti­ra­nja, još ma­nje šuma i sko­ro savršenu ge­ome­tri­ju. Apa­rat je brz – de­lio bi prvo mes­to i u sle­dećoj ka­te­go­ri­ji, a ipak za FS‑3 tre­ba da pla­ti­te je­dva nešto pre­ko 100 ev­ra! Po­red za Panasonic po­dra­zu­me­va­juće op­tičke sta­bi­li­za­ci­je, FS‑3 će vas počas­ti­ti i re­zo­lu­ci­jom 848×480 pri sni­ma­nju vi­dea, ko­ja je viša od ono­ga što nu­di bi­lo ko od kon­ku­re­na­ta u kla­si. Uz sve ovo, in­deks is­pla­ti­vos­ti od 2,51 ne tre­ba da čudi.

Vratite se na
Foto 2009 indeks

Pročitajte i:  PC Press video: DMS - Ekološki autoput za dokumenta, Nenad Solujić, Docloop
PCPress.rs Image PCPress.rs Image PCPress.rs Image PCPress.rs Image
PCPress.rs Image PCPress.rs Image PCPress.rs Image PCPress.rs Image
PCPress.rs Image PCPress.rs Image PCPress.rs Image PCPress.rs Image
PCPress.rs Image PCPress.rs Image PCPress.rs Image PCPress.rs Image
PCPress.rs Image PCPress.rs Image PCPress.rs Image PCPress.rs Image
Facebook komentari:
SBB

Tagovi: ,