QNAP Mikroprinc

PC Press: Foto 2009, Olympus μ 7000

PCPress-Olympus-mju-7000 Evo je­dnog bri­ljan­tnog apa­ra­ta iz Olympus‑a, ko­ji je sa uku­pnom oce­nom od 7,22 za­služio našu Pre­po­ru­ku: mju 7000. Ras­pon zu­ma je čak 7x, ko­ji de­li prvo mes­to po kva­li­te­tu sni­ma­ka, a po brzin­skim per­for­man­sa­ma je za­uzeo ube­dlji­vo prvo mes­to. Ve­oma vi­sok kva­li­tet i­zra­de i završne o­bra­de ta­kođe ga je po­zi­ci­oni­rao u sam vrh, a de­talj ko­ji ga sva­ka­ko čini ne­odo­lji­vo priv­lačnim je sja­jan ve­li­ki e­kran, di­ja­go­na­le čak 3“. Ako vam tre­ba vrhun­ski sti­li­zo­va­ni apa­rat, ne sme­ta vam što nje­gov zum ve­li­kog ras­po­na kreće tek od 37 mm i možete za fo­to­apa­rat da o­dvo­ji­te sko­ro 300 ev­ra, nećete po­grešiti ako se o­pre­de­li­te za mju 7000.

Vratite se na
Foto 2009 indeks

 
Facebook komentari:
Pročitajte i:  Novi PC #281 dostupan u digitalnoj čitaonici
PC Press - Video konferencije

Tagovi: ,