PC Press: Foto 2009, Olympus μ 7000

PCPress-Olympus-mju-7000 Evo je­dnog bri­ljan­tnog apa­ra­ta iz Olympus‑a, ko­ji je sa uku­pnom oce­nom od 7,22 za­služio našu Pre­po­ru­ku: mju 7000. Ras­pon zu­ma je čak 7x, ko­ji de­li prvo mes­to po kva­li­te­tu sni­ma­ka, a po brzin­skim per­for­man­sa­ma je za­uzeo ube­dlji­vo prvo mes­to. Ve­oma vi­sok kva­li­tet i­zra­de i završne o­bra­de ta­kođe ga je po­zi­ci­oni­rao u sam vrh, a de­talj ko­ji ga sva­ka­ko čini ne­odo­lji­vo priv­lačnim je sja­jan ve­li­ki e­kran, di­ja­go­na­le čak 3“. Ako vam tre­ba vrhun­ski sti­li­zo­va­ni apa­rat, ne sme­ta vam što nje­gov zum ve­li­kog ras­po­na kreće tek od 37 mm i možete za fo­to­apa­rat da o­dvo­ji­te sko­ro 300 ev­ra, nećete po­grešiti ako se o­pre­de­li­te za mju 7000.

Vratite se na
Foto 2009 indeks

PCPress.rs Image PCPress.rs Image PCPress.rs Image PCPress.rs Image
PCPress.rs Image PCPress.rs Image PCPress.rs Image PCPress.rs Image
PCPress.rs Image PCPress.rs Image PCPress.rs Image PCPress.rs Image
PCPress.rs Image PCPress.rs Image PCPress.rs Image PCPress.rs Image
PCPress.rs Image PCPress.rs Image PCPress.rs Image  
Facebook komentari:
Pročitajte i:  PC Press video: DMS - Ekološki autoput za dokumenta, Nenad Solujić, Docloop
SBB

Tagovi: ,