Zebra

PC Press: Foto 2009, Olumpus μ 5000

PCPress-Olympus-mju-5000

Olympus mju 5000 je ne­običan apa­rat: stan­dar­dni tas­te­ri za­me­nje­ni su rav­nom površinom is­pod ko­je su tas­te­ri, ko­ja nam ni­je obe­zbeđiva­la ona­kvu si­gur­nost u ra­du ka­kvu da­ju tra­di­ci­onal­ne ko­man­de. Pri­me­ti­li smo i bla­gi pod­bačaj u oštri­ni, o­dno­sno re­al­noj re­zo­lu­ci­ji sni­ma­ka, ma­da je in­deks kva­li­te­ta od 7,5 da­le­ko od lošeg. Ras­pon zu­ma od 5x i a­trak­ti­van di­zajn ne­običnih li­ni­ja sva­ka­ko idu u pri­log a­trak­tiv­nos­ti apa­ra­ta, ali je ovom mo­de­lu ne­dos­ta­ja­la ni­jan­sa po­se­bnos­ti da se i­zdvo­ji i na­me­tne kao kan­di­dat za ne­ku od na­gra­da.

Vratite se na
Foto 2009 indeks

     
Facebook komentari:
Pročitajte i:  Olympus će praviti kamere za buduće Samsung telefone
SBB

Tagovi: ,