BIZIT plus

PC Press: Foto 2009, Olympus μ 9000

PCPress-Olympus-mju-9000

Olympus mju 9000 je di­men­zi­ja­ma 96×60×31 mm i ma­som od sa­mo 225 gra­ma ne­dav­no po­neo ti­tu­lu naj­mi­ni­ja­tur­ni­jeg kom­pak­tnog ul­tra­zu­ma, ali ta ek­sklu­zi­va ima i svo­ju ce­nu (341 ev­ro). Olympus se pris­toj­no snašao u po­kušaju da u kućište tek nešto veće od di­men­zi­ja pro­sečnog mju mo­de­la smes­ti 12 Mp i op­ti­ku ras­po­na 10x (ko­ja, što je još bi­tni­je, kreće od 28 mm), po­nu­divši kup­ci­ma so­li­dnu er­go­no­mi­ju uz vrlo do­pa­dljiv me­ha­ni­zam zu­ma pre­uzet sa dav­no za­bo­rav­lje­nih ana­lo­gnih mju mo­de­la – kli­zač na gor­njoj površini, po­red sa­mog oki­dača. Brzin­ske per­for­man­se mju 9000 su za pošto­va­nje (je­di­no je fo­ku­si­ra­nje pri sla­bom sve­tlu nešto lošije), ali su za­to kom­pro­mi­si po pi­ta­nju di­men­zi­ja do­ve­li do i­zve­sne de­gra­da­ci­je kva­li­te­ta fo­to­gra­fi­ja, ko­ja se prven­stve­no o­gle­da kroz nešto ma­nju oštri­nu i ge­ome­trij­ske dis­tor­zi­je. Iako je i kva­li­tet i­zra­de i završne o­bra­de apa­ra­ta vrhun­ski, to je sve za­je­dno bi­lo do­volj­no sa­mo za o­sva­ja­nje 7,05 po­ena u uku­pnom re­zul­ta­tu i dru­go mes­to u kla­si, što, u kon­ku­ren­ci­ji sa­mo četi­ri mo­de­la, ni­je do­volj­no za do­de­lji­va­nje ne­ke od na­gra­da.

Vratite se na
Foto 2009 indeks

Pročitajte i:  PC Press video: Kako do Midjourney vizuelnih rešenja, Ljubomir Ristić, Comtrade Group
PCPress.rs Image PCPress.rs Image PCPress.rs Image PCPress.rs Image
PCPress.rs Image PCPress.rs Image PCPress.rs Image PCPress.rs Image
PCPress.rs Image PCPress.rs Image PCPress.rs Image PCPress.rs Image
PCPress.rs Image PCPress.rs Image PCPress.rs Image PCPress.rs Image
PCPress.rs Image PCPress.rs Image PCPress.rs Image PCPress.rs Image
PCPress.rs Image PCPress.rs Image PCPress.rs Image PCPress.rs Image
PCPress.rs Image PCPress.rs Image PCPress.rs Image PCPress.rs Image
Facebook komentari:
Računari i Galaksija
Tagovi: ,