ASUS ROG Flow

PC Press: Foto 2009, Olympus μ 9000

PCPress-Olympus-mju-9000

Olympus mju 9000 je di­men­zi­ja­ma 96×60×31 mm i ma­som od sa­mo 225 gra­ma ne­dav­no po­neo ti­tu­lu naj­mi­ni­ja­tur­ni­jeg kom­pak­tnog ul­tra­zu­ma, ali ta ek­sklu­zi­va ima i svo­ju ce­nu (341 ev­ro). Olympus se pris­toj­no snašao u po­kušaju da u kućište tek nešto veće od di­men­zi­ja pro­sečnog mju mo­de­la smes­ti 12 Mp i op­ti­ku ras­po­na 10x (ko­ja, što je još bi­tni­je, kreće od 28 mm), po­nu­divši kup­ci­ma so­li­dnu er­go­no­mi­ju uz vrlo do­pa­dljiv me­ha­ni­zam zu­ma pre­uzet sa dav­no za­bo­rav­lje­nih ana­lo­gnih mju mo­de­la – kli­zač na gor­njoj površini, po­red sa­mog oki­dača. Brzin­ske per­for­man­se mju 9000 su za pošto­va­nje (je­di­no je fo­ku­si­ra­nje pri sla­bom sve­tlu nešto lošije), ali su za­to kom­pro­mi­si po pi­ta­nju di­men­zi­ja do­ve­li do i­zve­sne de­gra­da­ci­je kva­li­te­ta fo­to­gra­fi­ja, ko­ja se prven­stve­no o­gle­da kroz nešto ma­nju oštri­nu i ge­ome­trij­ske dis­tor­zi­je. Iako je i kva­li­tet i­zra­de i završne o­bra­de apa­ra­ta vrhun­ski, to je sve za­je­dno bi­lo do­volj­no sa­mo za o­sva­ja­nje 7,05 po­ena u uku­pnom re­zul­ta­tu i dru­go mes­to u kla­si, što, u kon­ku­ren­ci­ji sa­mo četi­ri mo­de­la, ni­je do­volj­no za do­de­lji­va­nje ne­ke od na­gra­da.

Vratite se na
Foto 2009 indeks

Pročitajte i:  Novi broj magazina PC #284 dostupan u digitalnoj čitaonici
Facebook komentari:
BIZIT Seminar

Tagovi: ,