BIZIT plus

PC Press: Foto 2009, Olympus FE-45

PCPress-Olympus-FE-45 Olympus FE‑45 se po svim pa­ra­me­tri­ma u­kla­pa u pro­sek ka­da su naj­je­fti­ni­ji apa­ra­ti u pi­ta­nju, ta­ko da se, sem ce­nom, go­to­vo i­zje­dnačava sa A480 i L19 i po uku­pnom bro­ju o­svo­je­nih po­ena na tes­tu. Za bla­gi za­os­ta­tak u o­dno­su na ova dva mo­de­la kri­vi su pre sve­ga nešto sla­bi­ji kva­li­tet sni­ma­ka i lošije per­for­man­se, dok se po kva­li­te­tu i­zra­de i mo­gućnos­ti­ma FE‑45 i­zje­dnačava sa nji­ma. Sva tri apa­ra­ta ima­ju sličan ras­po­red ko­man­di i ko­ri­snički in­ter­fejs, a za na­pa­ja­nje ko­ris­te po dve AA ba­te­ri­je.

Vratite se na
Foto 2009 indeks

PCPress.rs Image PCPress.rs Image PCPress.rs Image PCPress.rs Image
PCPress.rs Image PCPress.rs Image PCPress.rs Image PCPress.rs Image
PCPress.rs Image PCPress.rs Image PCPress.rs Image PCPress.rs Image
PCPress.rs Image PCPress.rs Image PCPress.rs Image PCPress.rs Image
PCPress.rs Image PCPress.rs Image    
Facebook komentari:
Pročitajte i:  PC Press video: Korisnik ne želi da kupi vaš proizvod već rešenje za svoj problem!, Miroslav Varga
Računari i Galaksija
Tagovi: ,