Zebra

PC Press: Foto 2009, Olympus FE-45

PCPress-Olympus-FE-45 Olympus FE‑45 se po svim pa­ra­me­tri­ma u­kla­pa u pro­sek ka­da su naj­je­fti­ni­ji apa­ra­ti u pi­ta­nju, ta­ko da se, sem ce­nom, go­to­vo i­zje­dnačava sa A480 i L19 i po uku­pnom bro­ju o­svo­je­nih po­ena na tes­tu. Za bla­gi za­os­ta­tak u o­dno­su na ova dva mo­de­la kri­vi su pre sve­ga nešto sla­bi­ji kva­li­tet sni­ma­ka i lošije per­for­man­se, dok se po kva­li­te­tu i­zra­de i mo­gućnos­ti­ma FE‑45 i­zje­dnačava sa nji­ma. Sva tri apa­ra­ta ima­ju sličan ras­po­red ko­man­di i ko­ri­snički in­ter­fejs, a za na­pa­ja­nje ko­ris­te po dve AA ba­te­ri­je.

Vratite se na
Foto 2009 indeks

   
Facebook komentari:
Pročitajte i:  Novi broj magazina PC #285 dostupan u digitalnoj čitaonici
SBB

Tagovi: ,