BIZIT plus

PC Press: Foto 2009, Olympus FE-3010

PCPress-Olympus-FE-3010 Olympus FE‑3010 je apa­rat sa do­brom ide­jom, ali ma­lo ne­srećno re­ali­zo­van. Po kva­li­te­tu i­zra­de sko­ro is­ti kao FE‑5000, sa svo­jih 18 mm de­blji­ne ovo je je­dan od dva naj­ta­nja apa­ra­ta u svim ka­te­go­ri­ja­ma na ovom tes­tu (sa­mo Canon Ixus 100 IS može se po­hva­li­ti ta­ko ma­lom de­blji­nom). Op­ti­ka je pre­uze­ta sa FE‑45, ali je na sen­zor od 1/2,33“ na­gu­ra­no čak 12 Mp, što je de­gra­di­ra­lo kva­li­tet sli­ke u o­dno­su na ra­zum­ni­jih 10 Mp kod FE‑5000. Srećom, ge­ome­trij­ske dis­tor­zi­je su zna­tno ma­nje kod FE‑3010 ne­go kod FE‑45, ta­ko da po uku­pnoj oce­ni za kva­li­tet sli­ke ovaj apa­rat još ula­zi u „gor­nji dom“ kla­se. Ni­je naj­ja­sni­je na ko­ju pu­bli­ku ci­lja ele­gan­tan, ta­nak nis­ko­budže­tni apa­rat sa ugrađenom LiIon ba­te­ri­jom i skrom­ni­jom op­ti­kom, čije per­for­man­se ni­su pre­te­ra­no ube­dlji­ve, a ko­ji pri­tom čak ni ne­ma op­tičku sta­bi­li­za­ci­ju.

Vratite se na
Foto 2009 indeks

PCPress.rs Image PCPress.rs Image PCPress.rs Image PCPress.rs Image
PCPress.rs Image PCPress.rs Image PCPress.rs Image PCPress.rs Image
PCPress.rs Image PCPress.rs Image PCPress.rs Image PCPress.rs Image
PCPress.rs Image PCPress.rs Image PCPress.rs Image PCPress.rs Image
PCPress.rs Image      
Facebook komentari:
Pročitajte i:  PC Press video: DMS - Ekološki autoput za dokumenta, Nenad Solujić, Docloop
Računari i Galaksija
Tagovi: , ,