PC Press: Foto 2009, Olympus FE-5000

PCPress-Olympus-FE-5000 Olympus FE‑5000 je ube­dlji­vo naj­bo­lji Olympus‑ov mo­del u ovoj ka­te­go­ri­ji i apa­rat ko­ji je dru­gi po uku­pnom bro­ju o­svo­je­nih po­ena, što mu je do­ne­lo našu Pre­po­ru­ku. Apa­rat je neuobičaje­no brz za ovu kla­su, sa vrlo so­li­dnim kva­li­te­tom sni­ma­ka, čija je je­di­na o­zbilj­na ma­na bačvas­ta dis­tor­zi­ja na širem kra­ju zu­ma. Er­go­no­mi­ja apa­ra­ta spa­da među bo­lje u kla­si, a po kva­li­te­tu i­zra­de se može me­ri­ti sa oni­ma u na­re­dnoj ce­nov­noj ka­te­go­ri­ji, što mu je do­ne­lo dru­go mes­to po ovom kri­te­ri­ju­mu. Žali­mo sa­mo zbog ču­dne o­dlu­ke Olympus‑a da prsten za zu­mi­ra­nje oko oki­dača na FE mo­de­li­ma po­no­vo za­me­ni ma­nje prak­tičnom kla­cka­li­com na po­leđini, bez ko­je bi ko­rišćenje apa­ra­ta bi­lo još ugo­dni­je. FE‑5000 ima i naj­veći ras­pon zu­ma u kla­si (5x), a pri­sus­tvo op­tičke sta­bi­li­za­ci­je ta­kođe do­pri­no­si vi­so­koj oce­ni. O­dličan ko­ri­snički me­ni i ko­man­de, ko­je se (kao što je to slučaj kod svih Olympus mo­de­la) može pri­ka­zi­va­ti i na srpskom je­zi­ku, pred­stav­lja do­da­tni plus za Olympus FE‑5000.

Vratite se na
Foto 2009 indeks

PCPress.rs Image PCPress.rs Image PCPress.rs Image PCPress.rs Image
PCPress.rs Image PCPress.rs Image PCPress.rs Image PCPress.rs Image
PCPress.rs Image PCPress.rs Image PCPress.rs Image PCPress.rs Image
PCPress.rs Image PCPress.rs Image PCPress.rs Image PCPress.rs Image
PCPress.rs Image      
Pročitajte i:  PC Press video: Zašto je „Ford“ uveo standard ISO 9001? | Miodrag Ilić, Linkom-PC
Facebook komentari:
Računari i Galaksija
Tagovi: ,