ASUS ROG Flow

PC Press: Foto 2009, Olympus FE-5000

PCPress-Olympus-FE-5000 Olympus FE‑5000 je ube­dlji­vo naj­bo­lji Olympus‑ov mo­del u ovoj ka­te­go­ri­ji i apa­rat ko­ji je dru­gi po uku­pnom bro­ju o­svo­je­nih po­ena, što mu je do­ne­lo našu Pre­po­ru­ku. Apa­rat je neuobičaje­no brz za ovu kla­su, sa vrlo so­li­dnim kva­li­te­tom sni­ma­ka, čija je je­di­na o­zbilj­na ma­na bačvas­ta dis­tor­zi­ja na širem kra­ju zu­ma. Er­go­no­mi­ja apa­ra­ta spa­da među bo­lje u kla­si, a po kva­li­te­tu i­zra­de se može me­ri­ti sa oni­ma u na­re­dnoj ce­nov­noj ka­te­go­ri­ji, što mu je do­ne­lo dru­go mes­to po ovom kri­te­ri­ju­mu. Žali­mo sa­mo zbog ču­dne o­dlu­ke Olympus‑a da prsten za zu­mi­ra­nje oko oki­dača na FE mo­de­li­ma po­no­vo za­me­ni ma­nje prak­tičnom kla­cka­li­com na po­leđini, bez ko­je bi ko­rišćenje apa­ra­ta bi­lo još ugo­dni­je. FE‑5000 ima i naj­veći ras­pon zu­ma u kla­si (5x), a pri­sus­tvo op­tičke sta­bi­li­za­ci­je ta­kođe do­pri­no­si vi­so­koj oce­ni. O­dličan ko­ri­snički me­ni i ko­man­de, ko­je se (kao što je to slučaj kod svih Olympus mo­de­la) može pri­ka­zi­va­ti i na srpskom je­zi­ku, pred­stav­lja do­da­tni plus za Olympus FE‑5000.

Vratite se na
Foto 2009 indeks

     
Pročitajte i:  Novi broj magazina PC #284 dostupan u digitalnoj čitaonici
Facebook komentari:
BIZIT Seminar

Tagovi: ,