ASUS ROG Flow

PC Press: Foto 2009, Olympus SP-590 UZ

PCPress-Olympus-SP-590-UZ Iako smo u prvi mah bi­li po­ma­lo re­zer­vi­sa­ni pre­ma Olympus‑ovom po­kušaju da na­pra­ve ul­tra­zum sa naj­većim ras­po­nom na sve­tu (26x), SP‑590 UZ je re­zul­ta­ti­ma tes­ta uve­rio da pred­stav­lja „Naj­bo­lju ku­po­vi­nu“, i to ne sa­mo po o­dno­su ce­na/kva­li­tet. Apa­rat bri­lji­ra ta­mo gde smo to naj­ma­nje očeki­va­li – kva­li­te­tom fo­to­gra­fi­ja (i­zvan­re­dna ošti­ri­na, sjaj­na kon­tro­la šuma, vi­nje­ti­ra­nja i abe­ra­ci­ja go­to­vo da ne­ma, je­di­no bačvas­ta dis­tor­zi­ja do­ne­kle na­rušava sli­ku), kao i brzi­nom ra­da (naj­bo­lji brzin­ski in­deks u ka­te­go­ri­ji). Ko­ri­snički in­ter­fejs je o­dličan, er­go­no­mi­ja tra­di­ci­onal­no bes­pre­kor­na (možda naj­bo­lje o­bli­ko­van ru­ko­hvat od sva tri ul­tra­zum mo­de­la na tes­tu), a ni na kva­li­tet i­zra­de ne­ma­mo za­mer­ki. Sve u sve­mu, apa­rat ko­ji Olympus‑ovu ul­tra­zum teh­no­lo­gi­ju pri­ka­zu­je korisnicima u naj­bo­ljem sve­tlu.

Vratite se na
Foto 2009 indeks

Facebook komentari:
Pročitajte i:  Olympus će praviti kamere za buduće Samsung telefone
BIZIT Seminar

Tagovi: ,