BIZIT plus

PC Press: Foto 2009, Olympus SP-590 UZ

PCPress-Olympus-SP-590-UZ Iako smo u prvi mah bi­li po­ma­lo re­zer­vi­sa­ni pre­ma Olympus‑ovom po­kušaju da na­pra­ve ul­tra­zum sa naj­većim ras­po­nom na sve­tu (26x), SP‑590 UZ je re­zul­ta­ti­ma tes­ta uve­rio da pred­stav­lja „Naj­bo­lju ku­po­vi­nu“, i to ne sa­mo po o­dno­su ce­na/kva­li­tet. Apa­rat bri­lji­ra ta­mo gde smo to naj­ma­nje očeki­va­li – kva­li­te­tom fo­to­gra­fi­ja (i­zvan­re­dna ošti­ri­na, sjaj­na kon­tro­la šuma, vi­nje­ti­ra­nja i abe­ra­ci­ja go­to­vo da ne­ma, je­di­no bačvas­ta dis­tor­zi­ja do­ne­kle na­rušava sli­ku), kao i brzi­nom ra­da (naj­bo­lji brzin­ski in­deks u ka­te­go­ri­ji). Ko­ri­snički in­ter­fejs je o­dličan, er­go­no­mi­ja tra­di­ci­onal­no bes­pre­kor­na (možda naj­bo­lje o­bli­ko­van ru­ko­hvat od sva tri ul­tra­zum mo­de­la na tes­tu), a ni na kva­li­tet i­zra­de ne­ma­mo za­mer­ki. Sve u sve­mu, apa­rat ko­ji Olympus‑ovu ul­tra­zum teh­no­lo­gi­ju pri­ka­zu­je korisnicima u naj­bo­ljem sve­tlu.

Vratite se na
Foto 2009 indeks

PCPress.rs Image PCPress.rs Image PCPress.rs Image PCPress.rs Image
PCPress.rs Image PCPress.rs Image PCPress.rs Image PCPress.rs Image
PCPress.rs Image PCPress.rs Image PCPress.rs Image PCPress.rs Image
PCPress.rs Image PCPress.rs Image PCPress.rs Image PCPress.rs Image
PCPress.rs Image PCPress.rs Image PCPress.rs Image PCPress.rs Image
PCPress.rs Image PCPress.rs Image PCPress.rs Image PCPress.rs Image
PCPress.rs Image PCPress.rs Image PCPress.rs Image PCPress.rs Image
Facebook komentari:
Pročitajte i:  10 godina platforme za dobre i tradicionalne recepte - Recepti i Kuvar Online
Računari i Galaksija
Tagovi: ,