ASUS ROG Flow

PC Press: Foto 2009, Olympus μ TOUGH 8000

PCPress-Olympus-mju-tough-8000

Olympus mju TO­UGH 8000 je jači mo­del iz no­ve ge­ne­ra­ci­je Olympus‑ovih vo­do­ot­por­no‑ro­bu­stnih fo­to­apa­ra­ta, ne­za­me­nji­vi pra­ti­lac za avan­tu­ris­te ko­ji ne žele da vo­de računa o to­me hoće li im se pri bav­lje­nju omi­lje­nim a­dre­na­lin­skim spor­tom apa­rat kva­si­ti ili im is­pa­da­ti iz ru­ku. Pa­ra­lel­no sa za­me­nom su­fik­sa SW en­gles­kom rečju tough, ovi mo­de­li su do­bi­li sve što im je do sa­da ne­dos­ta­ja­lo, i ko­načno se može reći da je u pi­ta­nju kom­ple­tan pro­i­zvod. TO­UGH 8000 pred­stav­lja na­do­gra­dnju mo­de­la 1030 SW, ko­me je re­zo­lu­ci­ja po­ra­sla za 2 Mp i ko­ji je na­po­kon do­bio op­tičku sta­bi­li­za­ci­ju, zadržavši mo­gućnost ra­da pod vo­dom do 10 m du­bi­ne, čak uz ba­ro­me­tar ko­ji u EXIF po­dat­ke smešta in­for­ma­ci­ju na ko­joj du­bi­ni je sni­mak načinjen. Na našem tes­tu apa­rat je po­ka­zao dis­kre­tno sla­bi­ji kva­li­tet sni­ma­ka od naj­bo­ljih u kla­si, pri čemu mu je naj­jača stra­na bes­pre­kor­na ge­ome­tri­ja. Izu­ze­tno kva­li­te­tno i­zrađen, ve­oma je brz u ra­du, a tas­te­ri su o­dlično ras­po­ređeni i kva­li­te­tni, ta­ko da se ko­ris­ti sa la­koćom i uživa­njem. Je­di­na ne­po­volj­nost je ce­na ko­ja i­zno­si čak 400 ev­ra, što ga čini naj­sku­pljim u kla­si.

Vratite se na
Foto 2009 indeks

Pročitajte i:  Novi broj magazina PC #284 dostupan u digitalnoj čitaonici
     
Facebook komentari:
BIZIT Seminar

Tagovi: ,