PC Press: Foto 2009, Olympus μ TOUGH 8000

PCPress-Olympus-mju-tough-8000

Olympus mju TO­UGH 8000 je jači mo­del iz no­ve ge­ne­ra­ci­je Olympus‑ovih vo­do­ot­por­no‑ro­bu­stnih fo­to­apa­ra­ta, ne­za­me­nji­vi pra­ti­lac za avan­tu­ris­te ko­ji ne žele da vo­de računa o to­me hoće li im se pri bav­lje­nju omi­lje­nim a­dre­na­lin­skim spor­tom apa­rat kva­si­ti ili im is­pa­da­ti iz ru­ku. Pa­ra­lel­no sa za­me­nom su­fik­sa SW en­gles­kom rečju tough, ovi mo­de­li su do­bi­li sve što im je do sa­da ne­dos­ta­ja­lo, i ko­načno se može reći da je u pi­ta­nju kom­ple­tan pro­i­zvod. TO­UGH 8000 pred­stav­lja na­do­gra­dnju mo­de­la 1030 SW, ko­me je re­zo­lu­ci­ja po­ra­sla za 2 Mp i ko­ji je na­po­kon do­bio op­tičku sta­bi­li­za­ci­ju, zadržavši mo­gućnost ra­da pod vo­dom do 10 m du­bi­ne, čak uz ba­ro­me­tar ko­ji u EXIF po­dat­ke smešta in­for­ma­ci­ju na ko­joj du­bi­ni je sni­mak načinjen. Na našem tes­tu apa­rat je po­ka­zao dis­kre­tno sla­bi­ji kva­li­tet sni­ma­ka od naj­bo­ljih u kla­si, pri čemu mu je naj­jača stra­na bes­pre­kor­na ge­ome­tri­ja. Izu­ze­tno kva­li­te­tno i­zrađen, ve­oma je brz u ra­du, a tas­te­ri su o­dlično ras­po­ređeni i kva­li­te­tni, ta­ko da se ko­ris­ti sa la­koćom i uživa­njem. Je­di­na ne­po­volj­nost je ce­na ko­ja i­zno­si čak 400 ev­ra, što ga čini naj­sku­pljim u kla­si.

Vratite se na
Foto 2009 indeks

Pročitajte i:  PC Press video: Zvuci Balkana u digitalno doba | prof. dr Dimitrije Golemović
PCPress.rs Image PCPress.rs Image PCPress.rs Image PCPress.rs Image
PCPress.rs Image PCPress.rs Image PCPress.rs Image PCPress.rs Image
PCPress.rs Image PCPress.rs Image PCPress.rs Image PCPress.rs Image
PCPress.rs Image PCPress.rs Image PCPress.rs Image PCPress.rs Image
PCPress.rs Image      
Facebook komentari:
SBB

Tagovi: ,