Zebra

PC Press: Foto 2009, Olympus X-20

PCPress-Olympus-X-20 Olympus X‑20 je sličan mo­de­lu FE‑45, s tim što je još dva­de­se­tak ev­ra je­fti­ni­ji od nje­ga, što ga svrsta­va u red naj­je­fti­ni­jih fo­to­apa­ra­ta ko­ji se mo­gu naći na našem tržištu. Nje­go­va op­ti­ka je iden­tična kao na mo­de­lu FE‑45 i da­je is­te, bačvas­te dis­tor­zi­je, ma­da je ne­obično da smo pri­me­ti­li dis­kre­tno ma­nju ko­ličinu šuma u snim­ci­ma (ve­ro­va­tno po­sle­di­ca jačeg fil­tri­ra­nja). Brzin­ske per­for­man­se ova dva mo­de­la su slične, s tim što je X‑20 tre­ba­lo ne­ko­li­ko se­kun­di više za pro­la­zak čita­ve ba­te­ri­je sni­ma­ka ko­ji­ma smo me­ri­li per­for­man­se, što je po­sle­di­ca si­tni­jih tas­te­ra. Za ra­zli­ku od FE‑45, X‑20 ne sni­ma vi­deo sa zvu­kom. Sve u sve­mu, X‑20 ni­je mo­gao dos­tići ne­ku vi­so­ku oce­nu, ali nis­ka ce­na je snažan adut…

Vratite se na
Foto 2009 indeks

   
Facebook komentari:
Pročitajte i:  Novi broj magazina PC #285 dostupan u digitalnoj čitaonici
SBB

Tagovi: ,