BIZIT plus

PC Press: Foto 2009, Olympus X-20

PCPress-Olympus-X-20 Olympus X‑20 je sličan mo­de­lu FE‑45, s tim što je još dva­de­se­tak ev­ra je­fti­ni­ji od nje­ga, što ga svrsta­va u red naj­je­fti­ni­jih fo­to­apa­ra­ta ko­ji se mo­gu naći na našem tržištu. Nje­go­va op­ti­ka je iden­tična kao na mo­de­lu FE‑45 i da­je is­te, bačvas­te dis­tor­zi­je, ma­da je ne­obično da smo pri­me­ti­li dis­kre­tno ma­nju ko­ličinu šuma u snim­ci­ma (ve­ro­va­tno po­sle­di­ca jačeg fil­tri­ra­nja). Brzin­ske per­for­man­se ova dva mo­de­la su slične, s tim što je X‑20 tre­ba­lo ne­ko­li­ko se­kun­di više za pro­la­zak čita­ve ba­te­ri­je sni­ma­ka ko­ji­ma smo me­ri­li per­for­man­se, što je po­sle­di­ca si­tni­jih tas­te­ra. Za ra­zli­ku od FE‑45, X‑20 ne sni­ma vi­deo sa zvu­kom. Sve u sve­mu, X‑20 ni­je mo­gao dos­tići ne­ku vi­so­ku oce­nu, ali nis­ka ce­na je snažan adut…

Vratite se na
Foto 2009 indeks

PCPress.rs Image PCPress.rs Image PCPress.rs Image PCPress.rs Image
PCPress.rs Image PCPress.rs Image PCPress.rs Image PCPress.rs Image
PCPress.rs Image PCPress.rs Image PCPress.rs Image PCPress.rs Image
PCPress.rs Image PCPress.rs Image PCPress.rs Image PCPress.rs Image
PCPress.rs Image PCPress.rs Image    
Facebook komentari:
Pročitajte i:  PC Press video: Korisnik ne želi da kupi vaš proizvod već rešenje za svoj problem!, Miroslav Varga
Računari i Galaksija
Tagovi: ,