ASUS ROG Flow

PC Press: Foto 2009, Panasonic FX35

PCPress-Panasonic-FX35 Sti­gli smo i do apa­ra­ta u kla­si sti­li­zo­va­nih mo­de­la ko­ji je za­hva­lju­jući uku­pnoj oce­ni od 7,47 o­svo­jio našu mar­ki­cu Vrhun­ski kva­li­tet a bio je, zbog vrlo po­volj­ne ce­ne, i kan­di­dat za na­gra­du Naj­bo­lja ku­po­vi­na – Pa­na­so­nic FX35. Iako je u međuv­re­me­nu Panasonic pred­sta­vio i mo­de­le FX37 i FX40 (prvi je proširio ras­pon zu­ma sa 4x na 5x, a dru­gi  po­vi­sio re­zo­lu­ci­ju sa 10 na 12 Mp), FX35 je i go­di­nu da­na na­kon svo­je pro­mo­ci­je još ak­tu­elan i ka­ko se po­ka­za­lo na ovom tes­tu (de­li­mično i za­hva­lju­jući ne­kim uni­ka­tnim ka­rak­te­ris­ti­ka­ma), su­pe­ri­oran u o­dno­su na kon­ku­ren­te. Ra­di se o je­dnom od naj­ma­njih apa­ra­ta na sve­tu, ko­ji ima sa­mo 4 mm de­blji­ne više od Ixus‑a 100 IS ili Olympus‑a FE‑3010. Ma­le di­men­zi­je mu ne sme­ta­ju da po­nu­di bes­pre­kor­nu er­go­no­mi­ju i ras­po­red ko­man­di ko­ji omo­gućavaju la­go­dan i brz rad, bez ri­zi­ka od pri­tis­ka­nja po­grešnog tas­te­ra, uz čitav niz na­pre­dnih po­dešava­nja i do­bro fun­ci­oni­sa­nje „veštačke in­te­li­gen­ci­je“ u iAUTO mo­du. Ma­le di­men­zi­je mu ne sme­ta­ju ni da po­ne­se ti­tu­lu apa­ra­ta ko­ji omo­gućava najšire ka­dro­ve u ovoj ka­te­go­ri­ji (ras­pon zu­ma kreće od 25 mm!), a sve to ni­je uti­ca­lo na po­ja­vu ge­ome­trij­skih de­for­ma­ci­ja ili bi­lo čega što bi na­rušilo vi­sok kva­li­tet fo­to­gra­fi­ja – rečju, Leica! Apa­rat je i ve­oma brz, omo­gućava sni­ma­nje vi­deo za­pi­sa u HD for­ma­tu (1280×720), a kva­li­tet i­zra­de je vrhun­ski, sa me­tal­nim kućištem pre­vučenim zašti­tnim slo­jem ko­ji mu da­je go­to­vo baršunast osećaj. Za 224 ev­ra, Panasonic FX35 je po­klon ko­ga se nećete sko­ro za­si­ti­ti.

Vratite se na
Foto 2009 indeks

Pročitajte i:  Olympus će praviti kamere za buduće Samsung telefone
Facebook komentari:
BIZIT Seminar

Tagovi: , ,