BIZIT plus

PC Press: Foto 2009, Panasonic FX35

PCPress-Panasonic-FX35 Sti­gli smo i do apa­ra­ta u kla­si sti­li­zo­va­nih mo­de­la ko­ji je za­hva­lju­jući uku­pnoj oce­ni od 7,47 o­svo­jio našu mar­ki­cu Vrhun­ski kva­li­tet a bio je, zbog vrlo po­volj­ne ce­ne, i kan­di­dat za na­gra­du Naj­bo­lja ku­po­vi­na – Pa­na­so­nic FX35. Iako je u međuv­re­me­nu Panasonic pred­sta­vio i mo­de­le FX37 i FX40 (prvi je proširio ras­pon zu­ma sa 4x na 5x, a dru­gi  po­vi­sio re­zo­lu­ci­ju sa 10 na 12 Mp), FX35 je i go­di­nu da­na na­kon svo­je pro­mo­ci­je još ak­tu­elan i ka­ko se po­ka­za­lo na ovom tes­tu (de­li­mično i za­hva­lju­jući ne­kim uni­ka­tnim ka­rak­te­ris­ti­ka­ma), su­pe­ri­oran u o­dno­su na kon­ku­ren­te. Ra­di se o je­dnom od naj­ma­njih apa­ra­ta na sve­tu, ko­ji ima sa­mo 4 mm de­blji­ne više od Ixus‑a 100 IS ili Olympus‑a FE‑3010. Ma­le di­men­zi­je mu ne sme­ta­ju da po­nu­di bes­pre­kor­nu er­go­no­mi­ju i ras­po­red ko­man­di ko­ji omo­gućavaju la­go­dan i brz rad, bez ri­zi­ka od pri­tis­ka­nja po­grešnog tas­te­ra, uz čitav niz na­pre­dnih po­dešava­nja i do­bro fun­ci­oni­sa­nje „veštačke in­te­li­gen­ci­je“ u iAUTO mo­du. Ma­le di­men­zi­je mu ne sme­ta­ju ni da po­ne­se ti­tu­lu apa­ra­ta ko­ji omo­gućava najšire ka­dro­ve u ovoj ka­te­go­ri­ji (ras­pon zu­ma kreće od 25 mm!), a sve to ni­je uti­ca­lo na po­ja­vu ge­ome­trij­skih de­for­ma­ci­ja ili bi­lo čega što bi na­rušilo vi­sok kva­li­tet fo­to­gra­fi­ja – rečju, Leica! Apa­rat je i ve­oma brz, omo­gućava sni­ma­nje vi­deo za­pi­sa u HD for­ma­tu (1280×720), a kva­li­tet i­zra­de je vrhun­ski, sa me­tal­nim kućištem pre­vučenim zašti­tnim slo­jem ko­ji mu da­je go­to­vo baršunast osećaj. Za 224 ev­ra, Panasonic FX35 je po­klon ko­ga se nećete sko­ro za­si­ti­ti.

Vratite se na
Foto 2009 indeks

Pročitajte i:  10 godina platforme za dobre i tradicionalne recepte - Recepti i Kuvar Online
PCPress.rs Image PCPress.rs Image PCPress.rs Image PCPress.rs Image
PCPress.rs Image PCPress.rs Image PCPress.rs Image PCPress.rs Image
PCPress.rs Image PCPress.rs Image PCPress.rs Image PCPress.rs Image
PCPress.rs Image PCPress.rs Image PCPress.rs Image PCPress.rs Image
PCPress.rs Image PCPress.rs Image PCPress.rs Image PCPress.rs Image
Facebook komentari: