ASUS ROG Flow

PC Press: Foto 2009, Panasonic LS80

PCPress-Panasonic-LS80 Panasonic kao da je pret­plaćen na na­gra­du „Naj­bo­lja ku­po­vi­na“ na našim upo­re­dnim tes­to­vi­ma, jer mo­del LS‑80 ove go­di­ne nas­tav­lja tra­di­ci­ju prošlo­go­dišnjeg LS‑65. Do­duše, ni LS‑80 se ne može baš sma­tra­ti no­vim, ali u toj, naj­je­fti­ni­joj kla­si Panasonic apa­ra­ta ma­lo se to­ga u međuv­re­me­nu pro­me­ni­lo – počet­kom ove go­di­ne sti­gao je LS‑85, čija je je­di­na ra­zli­ka u o­dno­su na tes­ti­ra­ni LS‑80 nešto veći ras­pon zu­ma. I­zne­nađenja po­no­vo ni­je bi­lo – ube­dlji­vo naj­je­fti­ni­ji apa­rat na ovom tes­tu bio je treći po uku­pnom bro­ju o­svo­je­nih po­ena u kla­si, i sa ta­kvim o­dno­som kva­li­te­ta i ce­ne os­tva­rio je ne­ve­ro­va­tan in­deks is­pla­ti­vos­ti 3,04, što ga je čvrsto za­ku­ca­lo za ti­tu­lu naj­bo­lje ku­po­vi­ne. Apa­rat u sva­kom po­gle­du bri­lji­ra – kva­li­te­tom sni­ma­ka, brzi­nom ra­da, la­koćom upo­tre­be, prak­tičnošću ko­ri­sničkog in­ter­fej­sa i mo­gućnos­ti­ma po­dešava­nja, je­di­no kva­li­te­tom plas­ti­ke od ko­je je na­prav­ljen na­go­vešta­va da se ipak ra­di o nis­ko­budže­tnom pro­i­zvo­du. Za­nim­ljiv de­talj je to da čak i naj­je­fti­ni­ji Panasonic‑ov mo­del ima op­tičku sta­bi­li­za­ci­ju. Da­kle, ako bi vas o­bra­do­va­lo da se do­ko­pa­te o­dličnog „tu­ris­tičkog“ apa­ra­ta po ba­ga­tel­noj ce­ni, požuri­te dok tra­ju za­li­he!

Vratite se na
Foto 2009 indeks

Pročitajte i:  Dodeljene Top 50 nagrade za najbolje online stvari u 2020.
 
Facebook komentari:
BIZIT Seminar

Tagovi: ,