BIZIT plus

PC Press: Foto 2009, Panasonic LS80

PCPress-Panasonic-LS80 Panasonic kao da je pret­plaćen na na­gra­du „Naj­bo­lja ku­po­vi­na“ na našim upo­re­dnim tes­to­vi­ma, jer mo­del LS‑80 ove go­di­ne nas­tav­lja tra­di­ci­ju prošlo­go­dišnjeg LS‑65. Do­duše, ni LS‑80 se ne može baš sma­tra­ti no­vim, ali u toj, naj­je­fti­ni­joj kla­si Panasonic apa­ra­ta ma­lo se to­ga u međuv­re­me­nu pro­me­ni­lo – počet­kom ove go­di­ne sti­gao je LS‑85, čija je je­di­na ra­zli­ka u o­dno­su na tes­ti­ra­ni LS‑80 nešto veći ras­pon zu­ma. I­zne­nađenja po­no­vo ni­je bi­lo – ube­dlji­vo naj­je­fti­ni­ji apa­rat na ovom tes­tu bio je treći po uku­pnom bro­ju o­svo­je­nih po­ena u kla­si, i sa ta­kvim o­dno­som kva­li­te­ta i ce­ne os­tva­rio je ne­ve­ro­va­tan in­deks is­pla­ti­vos­ti 3,04, što ga je čvrsto za­ku­ca­lo za ti­tu­lu naj­bo­lje ku­po­vi­ne. Apa­rat u sva­kom po­gle­du bri­lji­ra – kva­li­te­tom sni­ma­ka, brzi­nom ra­da, la­koćom upo­tre­be, prak­tičnošću ko­ri­sničkog in­ter­fej­sa i mo­gućnos­ti­ma po­dešava­nja, je­di­no kva­li­te­tom plas­ti­ke od ko­je je na­prav­ljen na­go­vešta­va da se ipak ra­di o nis­ko­budže­tnom pro­i­zvo­du. Za­nim­ljiv de­talj je to da čak i naj­je­fti­ni­ji Panasonic‑ov mo­del ima op­tičku sta­bi­li­za­ci­ju. Da­kle, ako bi vas o­bra­do­va­lo da se do­ko­pa­te o­dličnog „tu­ris­tičkog“ apa­ra­ta po ba­ga­tel­noj ce­ni, požuri­te dok tra­ju za­li­he!

Vratite se na
Foto 2009 indeks

Pročitajte i:  PC Press slavi 29. rođendan!
PCPress.rs Image PCPress.rs Image PCPress.rs Image PCPress.rs Image
PCPress.rs Image PCPress.rs Image PCPress.rs Image PCPress.rs Image
PCPress.rs Image PCPress.rs Image PCPress.rs Image PCPress.rs Image
PCPress.rs Image PCPress.rs Image PCPress.rs Image PCPress.rs Image
PCPress.rs Image PCPress.rs Image PCPress.rs Image  
Facebook komentari:
Računari i Galaksija
Tagovi: ,