BIZIT 2022

PC Press: Foto 2009, Panasonic TZ5

PCPress-Panasonic-TZ5 Pa­na­so­nic TZ5 prak­tično i ne­ma sla­bih stra­na: počev od mi­ni­ja­tur­nih di­men­zi­ja (sa­mo je Olympus mju 9000 nešto ma­nji), pre­ko Leica op­ti­ke ko­ja obe­zbeđuje bes­pre­kor­nu ge­ome­tri­ju, naj­bo­ljih brzin­skih per­for­man­si u kla­si, kva­li­te­ta i­zra­de, pa sve do fas­ci­nan­tnog 3“ LCD dis­ple­ja sa re­zo­lu­ci­jom od čak 460.000 tačaka. Kva­li­tet fo­to­gra­fi­je je vi­sok (abe­ra­ci­ja prak­tično ne­ma, vi­nje­ta tu i ta­mo tek u na­go­vešta­ji­ma), do­duše sa i­zve­snom ko­ličinom šuma pri­su­tnom već na naj­ma­njim ose­tlji­vos­ti­ma, ko­ja go­to­vo da ne ras­te sa po­ras­tom ose­tlji­vos­ti. Uz i­zvan­re­dnu er­go­no­mi­ju i ko­ri­snički in­ter­fejs, uku­pna oce­na 7,61 do­no­si po­be­du u kla­si. Po­red Panasonic‑a, uta­kmi­ca pos­ta­je po­ma­lo do­sa­dna…

Vratite se na
Foto 2009 indeks

PCPress.rs Image PCPress.rs Image PCPress.rs Image PCPress.rs Image
PCPress.rs Image PCPress.rs Image PCPress.rs Image PCPress.rs Image
PCPress.rs Image PCPress.rs Image PCPress.rs Image PCPress.rs Image
PCPress.rs Image PCPress.rs Image PCPress.rs Image PCPress.rs Image
PCPress.rs Image PCPress.rs Image PCPress.rs Image PCPress.rs Image
PCPress.rs Image PCPress.rs Image    
Facebook komentari:
Pročitajte i:  Jubilarni 300. broj magazina PC Press besplatan za čitanje u digitalnoj čitaonici!
SBB

Tagovi: , ,