ASUS ROG Flow

PC Press: Foto 2009, Panasonic TZ5

PCPress-Panasonic-TZ5 Pa­na­so­nic TZ5 prak­tično i ne­ma sla­bih stra­na: počev od mi­ni­ja­tur­nih di­men­zi­ja (sa­mo je Olympus mju 9000 nešto ma­nji), pre­ko Leica op­ti­ke ko­ja obe­zbeđuje bes­pre­kor­nu ge­ome­tri­ju, naj­bo­ljih brzin­skih per­for­man­si u kla­si, kva­li­te­ta i­zra­de, pa sve do fas­ci­nan­tnog 3“ LCD dis­ple­ja sa re­zo­lu­ci­jom od čak 460.000 tačaka. Kva­li­tet fo­to­gra­fi­je je vi­sok (abe­ra­ci­ja prak­tično ne­ma, vi­nje­ta tu i ta­mo tek u na­go­vešta­ji­ma), do­duše sa i­zve­snom ko­ličinom šuma pri­su­tnom već na naj­ma­njim ose­tlji­vos­ti­ma, ko­ja go­to­vo da ne ras­te sa po­ras­tom ose­tlji­vos­ti. Uz i­zvan­re­dnu er­go­no­mi­ju i ko­ri­snički in­ter­fejs, uku­pna oce­na 7,61 do­no­si po­be­du u kla­si. Po­red Panasonic‑a, uta­kmi­ca pos­ta­je po­ma­lo do­sa­dna…

Vratite se na
Foto 2009 indeks

   
Facebook komentari:
Pročitajte i:  Novi broj magazina PC #285 dostupan u digitalnoj čitaonici
HR specijalno izdanje

Tagovi: , ,