PC Press: Free MP3 Wma Converter

PCPress-FreeMp3Wma Pro­gram Free MP3 Wma Converter već svo­jim na­zi­vom opi­su­je o čemu se ra­di – bes­pla­tna alat­ka za kon­ver­zi­ju MP3, WMA i dru­gih audio for­ma­ta. Po­drža­ni su još i WAV, FLAC, Ogg, AAC… a mo­guće je ra­di­ti kon­ver­zi­ju i­zmeđu sko­ro svih kom­bi­na­ci­ja. Mo­guće je i o­dre­di­ti do­da­tne pa­ra­me­tre, te po­de­si­ti ni­vo kva­li­te­ta. Ta­ko od ma­te­ri­ja­la u FLAC for­ma­tu možete na­pra­vi­ti MP3 sa uma­nje­nim kva­li­te­tom ili va­ri­jan­tu zgo­dnu za pre­ba­ci­va­nje na mo­bil­ni te­le­fon ili pre­no­sni plejer. Free Mp3 Wma Converter se ko­ris­ti pri­lično je­dnos­tav­no – iza­be­re­te i­zvor­ne da­to­te­ke, po­de­si­tepa­ra­me­tre za cilj­ni for­mat i pus­ti­te da pro­gram (pri­lično brzo) zav­rši po­sao.

Slično kao u slučaju dbPoweramp‑a, in­sta­la­ci­ja ovog programa u­ključuje do­da­tne alat­ke. To su Free CD Ripper, bes­pla­tan pro­gram za gre­bo­va­nje ma­te­ri­ja­la sa mu­zičkih CD‑ova, te Easy MP3 Wma Cutter, ko­ji slu­ži za po­de­lu pe­sme (ili celog albuma) na vi­še da­to­te­ka. Pri­li­kom in­sta­la­ci­je pa­ke­ta Free MP3 Wma Converter, kao po­dra­zu­me­va­ne op­ci­je su u­ključeni Yahoo!‑a za pre­tra­ži­va­nje i Dealio Toolbar. Ve­ro­va­tno ne že­li­te da kon­fi­gu­ra­ci­ja va­šeg Web browser‑a bu­de pro­me­nje­na, pa o­bra­ti­te pa­žnju na ovo i is­ključite do­dat­ke pri­li­kom in­sta­la­ci­je. Pro­gram  in­sta­li­raj­te sa na­šeg DVD‑a broj 153 ili po­tra­ži­te do­da­tne in­for­ma­ci­je na www.koyotesoft.com.

PC Press

Facebook komentari:
SBB

Tagovi: , , ,