BIZIT 2022

PC Press: Glupi pronalasci na www.life.com

PCPress-Dumb-inventions Na­pre­dak na­uke i te­hno­lo­gi­je je ne­i­zbri­si­vo uti­cao na ra­zvoj ljud­ske ci­vi­li­za­ci­je i do­veo nas ova­mo gde smo.

Mno­ga u­zbuđenja nas tek očeku­ju: mno­ge te­hno­lo­ške ino­va­ci­je ni­su bi­le ge­ni­jal­ne, ne­ko bi ih na­zvao glu­pi­ma, a opet…

Ko­lek­ci­ju od tri­de­set re­pre­zen­ta­tiv­nih glu­pih pro­na­la­za­ka sakupio je poznati magazin “Life”, a mo­že­te da vi­di­te na adresi www.life.com/image/3270485/in‑gallery/25371/30‑dumb‑inventions. Ka­žu da je glu­post za­ra­zna, pa se pričuvaj­te is­ku­še­nja da o­dmah, u na­le­tu in­spi­ra­ci­je, ne otrčite u za­vod za in­te­lek­tu­al­nu svo­ji­nu i pa­ten­te…

PC Press

Facebook komentari:
Pročitajte i:  Novi 301. broj magazina PC Press na kioscima i u digitalnoj čitaonici!
SBB

Tagovi: , ,