Računari i Galaksija

PC Press: GPU-Z informacije o grafičkom podsistemu

GPU-ZGPU‑Z je je­dnos­ta­van pro­gram ko­ji pri­ka­zu­je o­snov­ne in­for­ma­ci­je o gra­fičkom pod­sis­te­mu računara. Pri­ka­zu­ju se na­ziv gra­fičke kar­ti­ce, po­da­ci o ko­rišćenoj te­hno­lo­gi­ji, ver­zi­ji BI­OS‑a, go­di­ni pro­i­zvo­dnje i pro­i­zvođaču, u­građenoj me­mo­ri­ji i ver­zi­ji draj­ve­ra. Pro­gram pri­kazuje po­da­tke o brzi­ni gra­fičkog pro­ce­so­ra i me­mo­ri­je, ta­ko da se pri over­klo­ko­va­nju ovi po­da­ci mo­gu sačuva­ti za ka­sni­je po­ređenje. GPU‑Z podržava prak­tično sve mo­de­le ATI, Nvidia i dru­gih gra­fičkih kar­ti­ca ko­je se mo­gu naći na tržištu, a čes­to se o­svežava do­da­va­njem podrške za no­ve gra­fičke pro­ce­so­re.

Na­ziv pro­gra­ma aso­ci­ra na CPU‑Z, po­pu­lar­nu alat­ku za pri­kaz in­for­ma­ci­ja o pro­ce­so­ru i dru­gim sis­tem­skim kom­po­nen­ta­ma. Čak je i i­zgled sličan, ali su ove pro­gra­mi na­pra­vi­li su ra­zličiti auto­ri. Ma­tična stra­na ovog besplatnog programa je www.techpowerup.com/gpuz/, a na­la­zi se i u PC Stan­dard Pack sek­ci­ji na našeg DVD‑a #155.

PC Press #155, Jovan Bulajić

Facebook komentari:
Pročitajte i:  Izvučeni dobitnici Giveaway-a za 3K pretplatnika na YouTube-u!
SBB

Tagovi: ,