Računari i Galaksija

PC Press: HTC Snap

PCPress-157-HTC-Snap1 Neki ko­ri­sni­ci ne vole e­kra­n ose­tlji­v na do­dir – oni očeku­je pu­nu fun­kci­onal­nost tas­ta­tu­re. No­vi HTC‑ov mo­del na­me­njen je po­slov­nim ko­ri­sni­ci­ma ko­ji te­le­fon prven­stve­no no­se u dže­pu. Te­žak sve­ga 120 gra­ma, Snap pod­seća na pret­ho­dnika S620, pa se is­pod landscape e­kra­na di­ja­go­na­le 2,4“ na­la­zi QWERTY tas­ta­tu­ra. I­zmeđu e­kra­na i tas­ta­tu­re na­la­zi se sti­li­zo­va­na me­tal­na tra­ka na ko­joj je šest fun­kcij­skih tas­te­ra i trackball. U slučaju Windows Mobile Standard pa­me­tnog te­le­fo­na ku­gli­ca ne pred­stav­lja po­se­bnu po­go­dnost i ni­je nam se učini­la na­ročito ko­ri­snom.

Iako je ko­ri­snički in­ter­fejs već viđen kod mo­de­la S740, i­zne­na­di­la nas je la­koća ko­rišćenja i la­ka dos­tu­pnost in­for­ma­ci­ja. Today e­kran je sa­da po­de­ljen na ce­li­ne: vre­me, sas­tan­ci, po­zi­vi, po­ru­ke, vre­men­ska pro­gno­za, bookmarks, mul­ti­me­di­ja, po­de­ša­va­nja. Do­da­tna ce­li­na Getting started ko­ri­sni­ka vo­di kroz po­de­ša­va­nja: vre­me­na, elek­tron­ske po­šte, ši­fre za za­ključava­nje, Bluetooth slu­ša­li­ce, i­zgle­da ko­ri­sničkog in­ter­fej­sa… Na­kon po­de­ša­va­nja ovu ce­li­nu je mo­guće sklo­ni­ti sa glav­nog e­kra­na.

Le­vim fun­kcij­skim tas­te­rom ula­zi se u Start me­ni ko­ji, po­red prečica ka­rak­te­ris­tičnih za WM 6.1, sa­drži i one ko­je je pri­pre­mio HTC. U o­kvi­ru fol­de­ra Multimedia na­la­ze se: Album – a­pli­ka­ci­ja za pre­gled sli­ka i vi­deo‑kli­po­va, na­lik onoj sa jačih mo­de­la, Audio manager – al­ter­na­ti­va sis­tem­skom Media Player‑u, kao i po­bolj­ša­ne a­pli­ka­ci­je za sni­ma­nje sli­ka i vi­deo‑kli­po­va. Pre­in­sta­li­ran je i Adobe Reader LE, kao i Google Maps, ko­jim smo is­pro­ba­li GPS pri­jem­nik.

Pročitajte i:  Google Messages će imati više smisla delite slike u RCS (Rich Communication Services) četovima

PCPress-157-HTC-Snap2 Iako je te­le­fon ta­nak i lak, ima moćni Qualcomm pro­ce­sor na 528 MHz sa čak 192/256 MB RAM/ROM me­mo­ri­je. Me­mo­ri­ju je mo­guće pro­ši­ri­ti microSD kar­ti­ca­ma, a po­red WiFi ve­ze po­držan je i HSDPA. Ka­me­ra ima re­zo­lu­ci­ju 2 Mp, a re­zo­lu­ci­ja e­kra­na od­go­va­ra nje­go­voj di­ja­go­na­li i ope­ra­tiv­nom sis­te­mu. Kva­li­te­tni tas­te­ri pri­ja­tnog o­bli­ka pri­la­gođeni su ši­ri­ni te­le­fo­na od sa­mo 62 mm, a is­pod po­klop­ca kri­je se moćna ba­te­ri­ja ka­pa­ci­te­ta 1500 mAh.

PC PressMarko Savković

ComTrade Shop: www.comtradeshop.com

Facebook komentari:
SBB

Tagovi: , , , ,