PC Press: Samsung i8900 Omnia HD

PCPress-Samung-OMNIA-HD Sam­sung i8900 Om­nia HD je Symbi­an te­le­fon kod koje­g je ak­ce­nat stav­ljen na mul­ti­me­di­ju: ka­me­ra od 8 Mp mo­že da sni­ma film u pu­nom NTSC for­ma­tu, a ple­jer po­drža­va DivX i XviD — Marko Savković

I po­red us­pe­ha mo­de­la Omnia i do­la­zećih mo­de­la Omnia 2 i Omnia Pro ko­ji ra­de na Windows Mobile plat­for­mi, na na­šem trži­štu se po­ja­vio i i8910 Omnia HD – mo­del sa Symbian ope­ra­tiv­nim sis­te­mom. Sme­šten je u ve­li­ko kući­šte, čijom po­leđinom do­mi­ni­ra ka­me­ra re­zo­lu­ci­je 8 Mp sa LED bli­cem. Za po­ve­zi­va­nje je iza­bran no­vo­u­svo­je­ni microUSB stan­dard, a e­kran di­ja­go­na­le 3.7“ ka­pa­ci­ti­vi­nog ti­pa op­ti­mi­zo­van je za pri­kaz vi­deo-ma­te­ri­ja­la i i­zrađen u AMO­LED te­hno­lo­gi­ji ko­ja ka­rak­te­ri­še Samsung telefone najvi­še kla­se. Re­zo­lu­ci­je e­kra­na je umerenih 360×640 pik­se­la što je, u kom­bi­na­ci­ji sa ovom di­ja­go­na­lom sasvim do­volj­no.

Pro­ce­sor ra­di na 600 MHz, a uz gra­fičku ak­ce­le­ra­ci­jom pre­dviđen je za re­pro­duk­ci­ju vi­dea pu­ne PAL/NTSC re­zo­lu­ci­je, ali i za nje­go­vo sni­ma­nje! Ori­jen­ta­ci­ja na vi­deo-sni­ma­nje i re­pro­duk­ci­ju ne znači da ovaj te­le­fon po nečemu os­ku­de­va – mo­del na tes­tu imao je i 8 GB in­ter­ne me­mo­ri­je uz mo­gućnost na­do­gra­dnje pu­tem microSDHC kar­ti­ca, te po­dršku za be­žično po­ve­zi­va­nje. Ope­ra­tiv­ni sis­tem je Symbian 9.4, što znači da o­dličan e­kran mo­že bi­ti is­ko­rišćen i za pri­kaz so­ftve­ra za GPS na­vi­ga­ci­ju. Garmin je oči­gle­dan i­zbog za ovu plat­for­mu, a ve­li­ka ba­za a­pli­ka­ci­ja ide u pri­log Samsung‑u da mo­del vi­so­ke kla­se po­kri­je i ovim ope­ra­tiv­nim sis­te­mom.

Pročitajte i:  PC Press video: Kako do Midjourney vizuelnih rešenja, Ljubomir Ristić, Comtrade Group

Im­ple­men­ti­ra­na je te­hno­lo­gi­ja hap­tičkog feedback‑a, što znači da će na ko­man­de uređaj re­ago­va­ti vi­bri­ra­njem. Na taj način je ko­ri­sni­ci­ma obe­zbeđena pov­ra­tna in­for­ma­ci­ja da je pri­ti­snut vir­tu­el­ni tas­ter. Na­lik na os­ta­le Omnia mo­de­le, Samsung je poboljšao ko­ri­snički in­ter­fejs im­ple­men­ta­ci­jom TouchWiz‑a, što olak­ša­va ko­rišćenje prstom, kao i pos­tav­lja­nje plu­ta­jućih a­pli­ka­ci­ja – widget‑a po e­kra­nu. Ipak, Samsung ni­je us­peo da is­pra­vi ne­ke od ne­dos­ta­ta­ka ovog OS‑a ka­da su uređaji sa e­kra­nom ose­tljvim na do­dir u pi­ta­nju – de­ša­va se da scroll po­be­gne, da ni­je ja­sno šta tre­ba ura­di­ti u kom mo­men­tu, da li će se ne­što do­go­di­ti uko­li­ko na op­ci­ju pri­ti­sne­mo du­že i slično. Vir­tu­el­na tas­ta­tu­ra bi mo­gla da bu­de bo­lja, pa se stiče uti­sak da uređaj sjaj­nih ka­rak­te­ris­ti­ka kva­ri ni­ko dru­gi do Symbian. Na svu sreću, Samsung se ni­je o­slo­nio na sis­tem­ski vi­deo-ple­jer pa je pre­in­sta­li­rao svoj, sa po­drškom za DivX i XviD ma­te­ri­jal.

Ka­me­ra re­zo­lu­ci­je 8 mega­piksela sa LED bli­cem po­drža­va geotagging, de­tek­ci­ju li­ca i o­sme­ha kao i sta­bi­li­za­ci­ju sli­ke, ko­ja čini ovaj te­le­fon naj­bo­ljim di­gi­tal­nim fo­to­apa­ra­tom u sve­tu mo­bil­nih te­le­fo­na. Pri­li­kom sni­ma­nja vi­dea po­drža­na je re­zo­lu­ci­ja 720×480 sa 30 fps, što je pun NTSC a ne HD vi­deo ka­ko se to mar­ke­tin­ški pred­stav­lja. Kva­li­tet snim­lje­nih fo­to­gra­fi­ja i vi­deo-ma­te­ri­ja­la potvrđuje da je Omnia HD u sa­mom vrhu po ovom pi­ta­nju. Ko­nek­tor za slu­ša­li­ce je stan­dar­dni 3,5 mm, što pos­ta­je stan­dard na mo­de­li­ma vi­so­ke kla­se a uz te­le­fon se do­bi­ja i kabl za po­ve­zi­va­nje sa te­le­vi­zo­rom. Sve u sve­mu, za­hva­lju­jući i­zra­zi­to mul­ti­me­di­jal­nim ka­rak­te­ris­ti­ka­ma, Om­nia HD pred­stav­lja pra­vo o­sve­že­nje na smartphone trži­štu, pa sa nes­tplje­njem očeku­je­mo na­sle­dni­ke.

Pročitajte i:  Vaš Android telefon ima smeće u web browseru koje možete brzo ukloniti

Samsung i8910 Omnia HD

Dimenzije (mm)

123×59×13

Masa (g)

148

Procesor (MHz)

600

Operativni sistem

Symbian 9.4

Korisnički interfejs

Samsung

RAM

256 MB

ROM

16 GB

Proširenja

microSDHC

Prenos podataka

H/E/G

Video- pozivi

Kamera

8 Mp AF LED

Dijagonala ekrana

3.7

Rezolucija ekrana

360×640

Tastatura

GPS

Baterija (mAh)

1500

Cena (din)

oko 6,700

Ro­aming, www.roaming.rs

Iz iste serije prikaza:

Iz naše prethodne serije prikaza Pametnih telefona


  1. HTC He­ro je ek­sklu­ziv­nom i­zgle­du do­dao i ek­sklu­ziv­ne fun­kci­je: HTC je An­dro­id plat­for­mu pro­ši­rio mul­ti­to­uch e­kra­nom, a u Web browser, po prvi put u mo­bil­nom sve­tu, im­ple­men­ti­rao po­dršku za Flash for­mat
  2. HTC Ma­gic se i­zdva­ja so­ftve­rom: An­dro­id je do­bio Smart Di­aler i ve­zu sa Exchan­ge ser­ve­rom, što ga čini po­se­bno za­nim­lji­vim za po­slov­ne korisnike
  3. To­uch Pro 2 je HTC‑ova te­ška ar­ti­lje­ri­ja, All‑in‑One uređaj za za­htev­ne ko­ri­sni­ke. QWERTY tas­ta­tu­ra, im­pre­si­van zvučnik, no­ise can­cel­la­ti­on mi­kro­fon i no­vi To­u­chFLO3D in­ter­fejs sa­mo su ne­ki od aduta
  4. Mul­ti­me­di­jal­ne mo­gućnos­ti No­kia N97 su im­po­zan­tne: pre­dnjači veoma kva­li­te­tna ka­me­ra, ko­ja sni­ma i vi­deo-re­zo­lu­ci­je 640×352 sa pu­nih 30 fps
  5. Samsung i7500 Galaxy i­zgle­da kon­ven­ci­onal­no, ta­nak je sa­mo 12 mm, a adut mu je Sam­sungA­cti­ve Ma­trix OLED e­kran ko­ji, osim i­zvan­re­dnog pri­ka­za bo­ja, ka­rak­te­ri­šu ve­li­ka ot­por­nost na pa­do­ve i ma­la po­trošnja
  6. Sam­sung I8000 Om­nia II je o­zbi­ljan kan­di­dat za ti­tu­lu naj­bržeg Win­dows Mo­bi­le te­le­fo­na. To je mul­ti­me­di­jal­na zver, sa mo­gućnos­ti­ma glat­ke re­pro­duk­ci­je vi­dea u re­zo­lu­ci­ji 720×480 pik­se­la, a adut je i To­uchWiz 2.0, Sam­sung‑ova na­do­gra­dnja WM 6.5
Pročitajte i:  Samsung predstavlja Galaxy AI viziju na kongresu MWC 2024 sa najnovijim proizvodima i uslugama

PC Press

Facebook komentari:
SBB

Tagovi: , , ,