Računari i Galaksija

PC Press: Kompaktni player VLC

pcpress-VLC VideoLAN Client je nas­tao kao stu­den­tski pro­je­kat za ra­zvoj mul­ti­me­di­jal­nog so­ftve­ra na je­dnom od fran­cus­kih uni­ver­zi­te­ta, a glav­ni re­zul­tat ovog pro­jek­ta je VLC Media Player, pro­gram za re­pro­duk­ci­ju audio i vi­deo ma­te­ri­ja­la. VLC Media Player (VLC u na­zi­vu je skraćeni­ca od VideoLAN Client) po­drža­va sve najčešće ko­rišćene for­ma­te: od audio da­to­te­ka to su re­ci­mo mp3, aac, ogg, wav i wma, dok vi­deo for­ma­ti u­ključuju ra­zne MPEG va­ri­jan­te, 3GP sa mo­bil­nih te­le­fo­na, DivX, Windows Media, Flash Video itd. Po­drža­ni su i ra­zni stre­aming pro­to­ko­li, a za­nim­lji­vo je što VLC Media Player mo­že ra­di­ti i kao ser­ver za o­bjav­lji­va­nje streaming sa­drža­ja. Mo­guće je čak di­rek­tno re­pro­du­ko­va­ti sa image‑a dis­ka u .iso for­ma­tu, bez po­tre­be za do­da­tnim pro­gra­mom ko­ji bi ras­pa­ko­vao taj sa­držaj.

VLC Media Player mo­že da re­pro­du­ku­je DVD fil­mo­ve pri čemu i­gno­ri­še re­gi­onal­na DVD po­de­ša­va­nja, ta­ko da mo­že za­me­ni­ti o­snov­nu fun­kci­onal­nost ve­li­kih DVD ple­je­ra. U­građeno je ne­ko­li­ko op­ci­ja za spe­ci­jal­ne efek­te, re­ci­mo pri­me­na ra­znih fil­te­ra, pri­kaz lo­go sli­ke dok se pu­šta vi­deo itd. Je­dna od ko­ri­snih pre­dnos­ti u o­dno­su na dru­ge slične pro­gra­me je što se VLC Media Player do­bro sna­la­zi sa o­štećenim i ne­kom­ple­tnim da­to­te­ka­ma, što ga čini o­dličnim i­zbo­rom re­ci­mo za slučaje­ve ka­da tre­ba po­gle­da­ti ne­ku da­to­te­ku ko­ja se još uvek pre­no­si sa In­ter­ne­ta, ili ko­pi­ra sa ka­me­re na računar. Do­bra oso­vi­na je i por­ta­bil­nost pro­gra­ma, pa se po­red kla­sičnog načina in­sta­la­ci­je VLC Media Player mo­že ko­ris­ti­ti i di­rek­tno sa pre­no­snog flash dis­ka.

Pročitajte i:  Top50 2023: Glasajte za nagradu Pobednik publike, najbolje mesto na internetu u 2023.

VLC Media Player se ra­zvi­ja kao open source pro­je­kat, ak­tu­el­na ver­zi­ja se na­la­zi u PC Utilties sek­ci­ji na­šeg DVD‑a broj 154, a za vi­še in­for­ma­ci­ja mo­že­te po­se­ti­ti www.videolan.org; na saj­tu ćete naći i ver­zi­je za dru­ge ope­ra­tiv­ne sis­te­me, po­što se VLC mo­že ko­ris­ti­ti i na Mac OS X i broj­nim va­ri­jan­ta­ma GNU/Linux‑a.

PC Press

Link za preuzimanje

Facebook komentari:
SBB

Tagovi: