BIZIT plus

PC Press: Let’s Start… Windows 7 Starter

PCPress-Windows7-Starter1 Tek što smo po­hva­li­li pro­mo­tiv­ni Windows 7 Family Pack, a on je nes­tao sa svet­ske pi­ja­ce, pre ne­go što se po­ja­vio kod nas. Bi­lo bi zbi­lja le­po re­ši­ti pro­ble­me li­cen­ci­ra­nja ku­po­vi­nom kućne Home Premium li­cen­ce ko­ja va­ži za tri računa­ra po ce­ni od 150 do­la­ra, ali 8. de­cem­bra ši­rom cybersvemira o­dje­knu­la je vest da je Family Pack po­nu­da nes­ta­la sa WindowsMarketPlace saj­ta. Ne te­ši ni činje­ni­ca da je slična po­nu­da za Vis­tu ta­kođe ima­la ograničen rok tra­ja­nja, a kri­tičari su sprem­no dočeka­li ovu pri­li­ku da op­tu­že Microsoft ka­ko je na­mer­no uki­nuo ovu pri­mam­lji­vu po­nu­du baš pred se­zo­nu in­ten­ziv­ne ku­po­vi­ne.

Ve­ro­va­tno su u kor­po­ra­ci­ji pro­ce­ni­li da se Windows 7 pro­da­je do­volj­no do­bro, te da vi­še ni­su po­tre­bne do­da­tne sti­mu­la­ci­je. Kao kup­ci­ma nam to ne od­go­va­ra, ali mo­ra­mo da pri­me­ti­mo da su ve­li­ki online pro­dav­ci o­dje­dnom po­vu­kli ovaj pro­i­zvod, is­tov­re­me­no ga nu­deći na Amazon‑u po mno­go vi­šim ce­na­ma ko­je dos­ti­žu i 250 do­la­ra. Oči­gle­dno je da svi hoće da za­ra­de vi­še, ali to is­tov­re­me­no uka­zu­je da se ra­di o do­brom i tra­že­nom pro­i­zvo­du.

Win­dows 7 Star­ter

Kod nas je si­tu­aci­ja zna­tno opu­šte­ni­ja. Odav­no se zna­lo da is­pu­nja­va­mo sve u­slo­ve da Home Basic ver­zi­ja bu­de pri­su­tna na na­šem trži­štu, ali je već i na dan o­bjav­lji­va­nja Windows‑a 7 bi­lo ja­sno da ćemo bi­ti je­dna od ret­kih (sko­ro) ev­rop­skih ze­ma­lja u ko­joj će bi­ti dos­tu­pan i Windows 7 Starter. Za ovu ver­zi­ju va­že pra­vi­la kao i za sva­ki OEM, a to je da ne bi sme­la da se pro­da­je ko­ri­sni­ci­ma, već sa­mo da se in­sta­li­ra na no­ve računa­re. Za­to smo je is­pro­ba­li na no­vom Comtrade PC‑ju.

Pročitajte i:  PC Press video: Kako do Midjourney vizuelnih rešenja, Ljubomir Ristić, Comtrade Group

PCPress-Windows7-Starter Priča se kom­pli­ku­je sve učes­ta­li­jim ras­pra­va­ma o to­me da li OEM ver­zi­ja mo­že da se pro­da­je u pro­dav­ni­ca­ma i online, a po­sle­dnji zva­nični od­go­vo­ri na Microsoft fo­ru­mi­ma ne­dvo­smi­sle­no uka­zu­ju da OEM ver­zi­ju mo­že da in­sta­li­ra i kraj­nji ko­ri­snik ako je on „gra­di­telj“ (system builder) kom­pju­te­ra. To ne obu­hva­ta po­pu­lar­ne netbook uređaje sa Linux‑om po­što ih, oči­gle­dno, nis­te vi pra­vi­li.

Sa dru­ge stra­ne, ovo Microsoft‑ovo „pro­gle­da­nje kroz prste“ je način da se na ma­la vra­ta uve­de ne­ka dru­ga vrsta pro­mo­ci­je ili ba­rem sni­že­nja ce­ne ka­ko bi se ko­ri­sni­ci lak­še na­go­vo­ri­li da pređu na Windows 7. To je o­hra­bri­lo i do­maće pro­dav­ce da kre­nu u pro­da­ju OEM ver­zi­ja, pa ta­ko kod nekih prodavaca mo­že­te da ku­pi­te OEM Starter za manje od 5.000 di­na­ra.

Šta ne­dos­ta­je Starter ver­zi­ji što bi vas sprečilo da ko­ris­ti­te le­gal­nu ver­zi­ju sa svim ras­po­lo­ži­vim si­gur­no­snim za­krpa­ma? Ako je al­ter­na­ti­va XP, on­da smo na stra­ni Starter‑a ko­ji je je­fti­ni­ji, brži, si­gur­ni­ji i pre­po­zna­je vi­še har­dve­ra. Uz to je upo­la je­fti­ni­ji.

Pročitajte i:  Hakeri koje sponzoriše Rusija napadaju Microsoft

Sam Microsoft je po­me­rio gra­ni­ce upo­tre­blji­vos­ti Starter‑a kad je, ne­ki dan pre zva­ničnog o­bjav­lji­va­nja, o­dlučio da uki­ne o­snov­no o­gra­ničenje na tri ak­tiv­ne a­pli­ka­ci­je. Ta­ko se značaj­no sma­nji­la ra­zli­ka i­zmeđu Starter i Home Basic ver­zi­ja. Glav­no ra­zočara­nje mo­gli bi da do­ži­ve no­vi ko­ri­sni­ci, baš oni ko­ji bi prvi po­se­gli za naj­je­fti­ni­jom Starter ver­zi­jom, a pri tom o­braćaju pa­žnju na ko­zme­ti­ku – Starter‑u je am­pu­ti­ran Aero in­ter­fejs, pa čak ne mo­že­te da me­nja­te ni desktop wallpaper (ka­kvo ra­zočara­nje).

Vi­še će vam sme­ta­ti što ne­ma Media Center a­pli­ka­ci­je – Remote Media Experience je ne­pot­pun jer onemo­gućava da „po­ša­lje­te“ za­htev da se mul­ti­me­di­ja re­pro­du­ku­je na ne­kom dru­gom računa­ru, ali stvar je is­ta i kod Home Basic ver­zi­je. Tek Premium verzija omogućava ovakve “egzibicije”. Ta­kođe, u obe ver­zi­je (Starter i Home Basic) mo­že­te da se pri­ključite kućnoj gru­pi (Homegroup), ali ne i da je kre­ira­te.

Starter ne po­drža­va vi­še mo­ni­to­ra – mo­že­te du­pli­ra­ti sli­ku na vi­še dis­ple­ja, ali je ne­dos­tu­pna op­ci­ja pro­ši­re­nog desktop‑a. Ne­ma ni op­ci­je Fast User Switching – u je­dnom tre­nut­ku mo­že da bu­de ulo­go­van sa­mo je­dan ko­ri­snik. Ne­dos­ta­je i Windows Mobility Center, što ne znači da ne mo­že­te da pri­ključite te­le­fon ili MP3 ple­jer, već da ćete o pre­ba­ci­va­nju sa­drža­ja, us­klađiva­nju for­ma­ta i auto­mat­skoj sin­hro­ni­za­ci­ji mo­ra­ti sa­mi da bri­ne­te…. ili da ko­ris­ti­te ne­ki dru­gi so­ftver, što većina ko­ri­sni­ka XP‑a već ra­di.

Pročitajte i:  Microsoft ulaže 4 milijarde evra u Francusku

Starter računar mo­že­te kon­tro­li­sa­ti da­ljin­ski (remote desktop), ali ga ne mo­že­te ko­ris­ti­ti da na is­ti način pris­tu­pi­te dru­gom računa­ru; tu mo­gućnost ne­ma­ju Home Basic ni Home Premium ver­zi­je. Naj­zad, Starter ne­ma 64‑bi­tnu va­ri­jan­tu, ali te­ško da uop­šte ra­zmi­šlja­te o gra­ni­ca­ma 32‑bi­tnih sis­te­ma, ako ih već nis­te „du­bo­ko za­gri­zli“ u Vis­ti. Re­zi­me: osim ko­zme­tičkih ne­dos­ta­ta­ka, ko­je je mo­guće re­ši­ti upo­tre­bom dru­gih pro­gra­ma koji ko­ri­sni­ci XP‑a iona­ko ka­le­me na svoj računar, Starter mo­že da vam po­nu­di sa­mo vi­še od XP‑a – po ni­žoj ce­ni.

PC Press

Facebook komentari: