Top50 2023

PC Press: LG GD900 Crystal

PCPress-lg_gd900_crystal_27804d LG GD900 Crystal je te­le­fon sa ori­gi­nal­nom, pro­vi­dnom tas­ta­tu­rom, je­dna­ko origi­nal­nim ope­ra­tiv­nim sis­te­mom i vi­so­kom, WVGA re­zo­lu­ci­jom. Ne­dos­ta­je mu GPS pri­jem­nik — Marko Savković

Ka­da kom­pa­ni­ja na re­vo­lu­ci­ona­ran način uve­de nov mo­del u već ra­zrađeno trži­šte, za­slu­žu­je da se nađe na na­šem tes­tu, iako uređaj po­se­du­je nes­tan­dar­dni ope­ra­tiv­ni sis­tem koji prvi put isprobavamo. LG GD900 Crystal mo­že da se po­hva­li prvom pro­vi­dnom tas­ta­tu­rom: slider me­ha­ni­zam iza kla­sičnog kući­šta kri­je pro­vi­dnu stra­ni­cu na ko­joj se na­la­zi nu­me­rička tas­ta­tu­ra oivičena LED omo­tom, ta­ko da se pri­li­kom ko­rišćenja o­sve­tlja­va­ju vir­tu­el­ni tas­te­ri. Po­red to­ga što je ose­tlji­va na do­dir, tas­ta­tu­ra slu­ži i za pi­sa­nje, ta­ko da sis­tem pre­po­zna­je ru­ko­pis.

I po­red re­la­tiv­no ma­le di­ja­go­na­le od 3“, ka­pa­ci­tiv­ni e­kran ovog uređaja ima vi­so­ku, WVGA (480×800) re­zo­lu­ci­ju. Ko­ri­snički in­ter­fejs na­zvan S‑Class ra­zvio je sam LG, sa am­bi­ci­jom da omo­gući ko­ri­sni­ci­ma da po­kre­ti­ma prstom u pot­pu­nos­ti u­prav­lja­ju te­le­fo­nom i ličnim organizatorom. Po­drža­va multitouch u­prav­lja­nje, a ko­ri­snički in­ter­fejs sas­to­ji se od četi­ri ce­li­ne: widget, na­me­nje­na pro­i­zvolj­nom ra­zme­šta­nju plu­ta­jućih a­pli­ka­ci­ja po e­kra­nu, contacts, sa prečica­ma ka čes­to po­zi­va­nim kon­tak­ti­ma, multimedia i shortcut. Na sva­koj od ce­li­na na­la­ze se četi­ri prečice: te­le­fon, kon­tak­ti, po­šta i me­ni.

Pročitajte i:  DeepMind okvir nudi napredak u rasuđivanju LLM-a

Među ras­po­lo­ži­vim widget‑ima su sat, ka­len­dar, pro­gno­za vre­me­na, idi­ka­to­ri o po­zi­vi­ma i po­ru­ka­ma. Za­me­ra­mo LG‑ju što ne­ke od ovih a­pli­ka­ci­ja ni­je pri­la­go­dio re­zo­lu­ci­ji e­kra­na, pa su slo­va čes­to ve­oma si­tna. Ulas­kom u me­ni na je­dnom mes­tu pos­ta­ju dos­tu­pne prečice ka svim a­pli­ka­ci­ja­ma i sis­tem­skim po­de­ša­va­nji­ma a ro­ti­ra­njem e­kra­na pri­la­gođava se i pri­kaz. Uz 1.5 gigabajt in­ter­ne me­mo­ri­je ko­ri­sni­ci­ma je na ras­po­la­ga­nju microSDHC le­ži­šte za podatke i dodatne sadržaje. I po­red na­men­skog ope­ra­tiv­nog sis­te­ma, po­trža­na je re­pro­duk­ci­ja DivX/XviD sa­drža­ja kao i pre­gled office do­ku­me­na­ta. Po­drža­ni su i Google ser­vi­si ali sa o­gra­ničenim ko­rišćenjem ma­pa, jer ovaj te­le­fon ne­ma GPS pri­jem­nik.

Ka­me­ra re­zo­lu­ci­je 8 Mp ima LED blic i po­drža­va i sta­bi­li­za­ci­ju sli­ke kao i pre­po­zna­va­nje do tri li­ca (sa detekcijom o­sme­ha, naravno) u ka­dru. Ipak, kva­li­tet fo­to­gra­fi­ja je is­pod pro­se­ka pa se stiče uti­sak da je u trci za me­ga­pik­se­li­ma LG pro­pus­tio da op­ti­mi­zu­je ka­me­ru. Ka­da je sni­ma­nje vi­dea u pi­ta­nju, po­drža­na je pu­na NTSC re­zo­lu­ci­ja (720×480 pis­ke­la) sa 30 frej­mo­va u se­kun­di, ali sa­mo u 3GP for­ma­tu.

U re­la­nom ra­du se mo­gu ose­ti­ti ne­dos­ta­ci ope­ra­tiv­nog sis­te­ma, na­ročito pri­li­kom ku­ca­nja po­ru­ka i kre­ta­nja kroz tek­stu­al­ne me­ni­je. Ipak, iako ni­je sav­ršen, ko­ri­snički in­ter­fejs je kom­ple­tan, pa ko­ri­sni­ku pru­ža wow efe­kat ko­ji, u kom­bi­na­ci­ji sa pro­vi­dnom tas­ta­tu­rom, čini ovaj te­le­fon do­brim i­zbo­rom za ko­ri­sni­ke ko­ji­ma tre­ba kla­sičan slider te­le­fon sa vrhun­skom te­hno­lo­gi­jom.

Pročitajte i:  Gemini će uskoro ući u vaše DM 

LG GD900 Crystal

Dimenzije (mm)

105×53×14

Masa (g)

127

Procesor (MHz)

 

Operativni sistem

LG

Korisnički interfejs

LG S-Class

RAM

 

ROM

1,5 GB

Proširenja

microSDHC

Prenos podataka

H/E/G

Video- pozivi

Kamera

8 Mp AF LED

Dijagonala ekrana

3

Rezolucija ekrana

480×800

Tastatura

numerička

GPS

Baterija (mAh)

1500

Cena (din)

od 17.999

www.mts.telekom.rs

Iz iste serije prikaza:

Iz naše prethodne serije prikaza pametnih telefona


  1. HTC He­ro je ek­sklu­ziv­nom i­zgle­du do­dao i ek­sklu­ziv­ne fun­kci­je: HTC je An­dro­id plat­for­mu pro­ši­rio mul­ti­to­uch e­kra­nom, a u Web browser, po prvi put u mo­bil­nom sve­tu, im­ple­men­ti­rao po­dršku za Flash for­mat
  2. HTC Ma­gic se i­zdva­ja so­ftve­rom: An­dro­id je do­bio Smart Di­aler i ve­zu sa Exchan­ge ser­ve­rom, što ga čini po­se­bno za­nim­lji­vim za po­slov­ne korisnike
  3. To­uch Pro 2 je HTC‑ova te­ška ar­ti­lje­ri­ja, All‑in‑One uređaj za za­htev­ne ko­ri­sni­ke. QWERTY tas­ta­tu­ra, im­pre­si­van zvučnik, no­ise can­cel­la­ti­on mi­kro­fon i no­vi To­u­chFLO3D in­ter­fejs sa­mo su ne­ki od aduta
  4. Mul­ti­me­di­jal­ne mo­gućnos­ti No­kia N97 su im­po­zan­tne: pre­dnjači veoma kva­li­te­tna ka­me­ra, ko­ja sni­ma i vi­deo-re­zo­lu­ci­je 640×352 sa pu­nih 30 fps
  5. Samsung i7500 Galaxy i­zgle­da kon­ven­ci­onal­no, ta­nak je sa­mo 12 mm, a adut mu je Sam­sungA­cti­ve Ma­trix OLED e­kran ko­ji, osim i­zvan­re­dnog pri­ka­za bo­ja, ka­rak­te­ri­šu ve­li­ka ot­por­nost na pa­do­ve i ma­la po­trošnja
  6. Sam­sung I8000 Om­nia II je o­zbi­ljan kan­di­dat za ti­tu­lu naj­bržeg Win­dows Mo­bi­le te­le­fo­na. To je mul­ti­me­di­jal­na zver, sa mo­gućnos­ti­ma glat­ke re­pro­duk­ci­je vi­dea u re­zo­lu­ci­ji 720×480 pik­se­la, a adut je i To­uchWiz 2.0, Sam­sung‑ova na­do­gra­dnja WM 6.5

PC Press

Facebook komentari:
SBB

Tagovi: , , , , ,