PC Press: PowerPoint – Microsoft Office 2010, Ribbon Reloaded

PCPress-157-Office2010-2-PPoint Šta da poželimo? PowerPo­int ne­ma no­vos­ti ko­je odu­zi­ma­ju dah: sve je već rešeno u pret­ho­dnoj ver­zi­ji…

Dragan Grbić

Većina ko­ri­sni­ka ra­di u PowerPoint‑u bez na­me­re da nauče nešto o struk­tu­ri pre­zen­ta­ci­je. U tom sve­tlu, ka­kva god no­va po­nu­da pos­to­ja­la u sle­dećoj ver­zi­ji, biće do­bro­došla ako do­da­je fun­kci­onal­nost ili skraćuje vre­me pri­pre­me slaj­do­va. Teško je za­mi­sli­ti šta bi suštin­ski mo­glo da se do­da pro­gra­mu na­kon pot­pu­ne i­zme­ne načina ra­da sa gra­fi­kom u ver­zi­ji 2007.

Ne­ma no­vos­ti ko­je odu­zi­ma­ju dah. Je­di­na upa­dlji­va no­vo­ta­ri­ja: sadržaj kar­ti­ce Animations je po­de­ljen na Transitions i Animations, što olakšava pris­tup op­ci­ja­ma na širo­kim pa­le­ta­ma. Naj­pre nam se učini­lo da je broj tran­zi­ci­ja sma­njen ili priv­re­me­no li­mi­ti­ran zbog ra­ne be­ta ver­zi­je. Za­pra­vo, na­prav­lje­na je kom­bi­na­ci­ja: na­kon oda­bi­ra vrste tran­zi­ci­je, u su­se­dnoj pa­le­ti ćete oda­bra­ti op­ci­ju efek­ta. Uz pra­vu me­ru oda­bi­ra ani­ma­ci­je na ključnim mes­ti­ma to­kom pre­da­va­nja, pra­vi efe­kat može bi­ti pos­ti­gnut brže ne­go pre. Međutim, ne­ke op­ci­je za ani­ma­ci­je su ipak i da­lje teško dos­tu­pne: za pu­nu kon­tro­lu, i da­lje ćete mo­ra­ti da upo­tre­bi­te de­sni klik na stav­ku ani­ma­ci­je.

Pročitajte i:  Nova Windows AI opcija snima sve što radite na računaru

Tek to­kom si­mu­la­ci­je ra­da počnu da se pri­mećuju „si­tni­ce ko­je život znače“. Pri­me­ra ra­di, mini toolbar ko­ji se po­jav­lju­je kad obe­ležite tekst, u PowerPoint‑u se po­jav­lju­je i kad obe­ležite sli­ku ili ele­ment gra­fi­ko­na; ne­ke ma­nje i­zme­ne mo­guće i­zves­ti brže ne­go pre. Ta­man kad smo po­mi­slili da be­ta verzija ne­ma rešene sve slo­je­ve za mul­ti­me­di­ju, jer je­dan vi­deo klip u test pre­zen­ta­ci­ji ni­je hteo da ra­di, is­pos­ta­vi­lo se da je naša krivica: bi­la je reč o ne­kom­pa­ti­bil­nom ko­de­ku ugrađenog kli­pa a PowerPoint nam je ukazao na to.

PC Press


U susret paketu Office 2010 (pre-beta preview):

Microsoft Office 2010, Ribbon Reloaded

Excel 2010 – Microsoft Office 2010, Ribbon Reloaded

Word 2010 – Microsoft Office 2010, Ribbon Reloaded

PowerPoint – Microsoft Office 2010, Ribbon Reloaded

Access – Microsoft Office 2010, Ribbon Reloaded

OneNote – Microsoft Office 2010, Ribbon Reloaded

Odgovori tek slede – Microsoft Office 2010, Ribbon Reloaded


Facebook komentari:
SBB

Tagovi: ,