PC Press: IP Way, Axis akademija

PCPress-Axis-Akademija1 Ka­da je o IP be­zbe­dno­snim sis­te­mi­ma reč, ni­je do­volj­no sa­mo obe­zbe­di­ti
su­pe­ri­or­nu o­pre­mu – za us­pe­šnu im­ple­men­ta­ci­ju ne­op­ho­dna je i kva­li­te­tna obu­ka no­vih ko­ri­sni­ka. Tu na sce­nu stu­pa Axis aka­de­mija. Obu­ka je or­ga­ni­zo­va­na u dva ni­voa: Network Vi­deo Fun­da­men­tals i Network Vi­deo So­lu­ti­ons. Slično je i sa Ne­ta­vis kur­se­vi­ma, ko­ji po­dra­zu­me­va­ju poče­tni i na­pre­dni ni­vo obu­ke.

O značaju mo­der­nih be­zbe­dno­snih re­še­nja ba­zi­ra­nih na IP in­fras­truk­tu­ri i nji­ho­voj su­pe­ri­or­nos­ti u o­dno­su na ana­lo­gne sis­te­me smo u po­sle­dnje vre­me dos­ta go­vo­ri­li. Te­hnička na­dmoć o­pre­me je ne­po­re­ci­va, ali pro­blem u im­ple­men­ta­ci­ji no­vih re­še­nja čes­to na­pra­ve ko­ri­sni­ci. Za­mi­sli­mo sis­tem in­te­gra­to­ra ko­ji je u­pra­vo ku­pio hrpu naj­sav­re­me­ni­je o­pre­me. Da li će on us­pe­ti da is­ko­ris­ti na pra­vi način po­ten­ci­jal o­pre­me ko­ju ni­kad ra­ni­je ni­je ko­ris­tio? Šta ako tek „ula­zi u po­sao“ i još ni­je ov­la­dao o­snov­nim stva­ri­ma? Ili, što je još i go­re, šta ako je go­di­na­ma ra­dio sa ana­lo­gnom o­pre­mom, pa po­že­leo da se mo­der­ni­zu­je – da li on mo­že tek ta­ko iz ko­re­na da pro­me­ni ne­ke svo­je us­ta­lje­ne kon­cep­te i pri­hva­ti pot­pu­no dru­gačiju fi­lo­zo­fi­ju IP sis­te­ma?

Pročitajte i:  Microsoft je nadogradio besplatnu verziju Copilot-a na GPT-4 Turbo

Axis aka­de­mija

Iako je tran­zi­ci­ja sa ana­lo­gnih na di­gi­tal­na IP be­zbe­dno­sna re­še­nja u Srbi­ji za­počela ne ta­ko dav­ne 2006, već je oči­gle­dno ko­li­ko je kva­li­te­tno o­bra­zo­va­nje bi­tno za pri­me­nu ove te­hno­lo­gi­je. Ve­li­ki pro­i­zvođači har­dve­ra i so­ftve­ra su pre­po­zna­li značaj edu­ka­ci­je ko­ri­sni­ka – se­ti­mo se sa­mo Cisco ili Microsoft aka­de­mi­ja, čiji su ser­ti­fi­ka­ti na na­šim pros­to­ri­ma ce­nje­ni­ji od for­mal­nog o­bra­zo­va­nja.

PCPress-Axis-Akademija2 Kom­pa­ni­ja IP Way zas­tu­pa ne­ke od naj­po­zna­ti­jih svet­skih bren­do­va na ovom po­lju, a o­zbilj­nost i po­svećenost edu­ka­ci­ji ko­ri­sni­ka potvrđuje i ti­me što po­se­du­je re­gi­onal­ni cen­tar za obu­ku. Ova fir­ma već tri go­di­ne or­ga­ni­zu­je spe­ci­ja­li­zo­va­nu obu­ku za par­tne­re i kup­ce, čime im olak­ša­va po­sao da­jući im zna­nje ko­je je ne­op­ho­dno za pra­vu pri­me­nu ku­plje­ne te­hno­lo­gi­je. Naj­tra­že­ni­ji su tre­ning‑se­mi­na­ri za Netavis so­ftver­ska re­še­nja za: u­prav­lja­nje vi­deo‑nad­zo­rom, Paxton Access sis­te­me za kon­tro­lu ulas­ka i Axis IP ka­me­re za vi­deo‑nad­zor. Na ovaj način ko­ri­sni­ci i sis­tem in­te­gra­to­ri ima­ju pri­li­ku da se upo­zna­ju sa o­snov­nim ele­men­ti­ma ra­da IP si­gur­no­snih sis­te­ma, kao i da kroz prak­tične ve­žbe sa IP mre­žnim ka­me­ra­ma, pra­tećom o­pre­mom i so­ftve­rom ste­knu zna­nje ko­je je ne­op­ho­dno za sa­mos­tal­nu im­ple­men­ta­ci­ju i o­drža­va­nje ovih sis­te­ma.

Pročitajte i:  Microsoft lansira Copilot Pro  

Obu­ka ni­je re­zul­tat pro­i­zvolj­nog oda­bi­ra te­ma, već zva­nična pro­ce­du­ra de­fi­ni­sa­na od kom­pa­ni­ja pro­i­zvođača o­pre­me i so­ftve­ra. Axis aka­de­mi­je se o­drža­va­ju sa­mo u ser­ti­fi­ko­va­nim cen­tri­ma za obu­ku, a pre­da­vači mo­gu bi­ti sa­mo oso­be ko­je su po­lo­ži­le od­go­va­ra­juće is­pi­te u Axis‑u i ti­me pos­ta­li ser­ti­fi­ko­va­ni Axis tre­ne­ri. Obu­ka je or­ga­ni­zo­va­na u dva ni­voa: Network Video Fundamentals i Network Video Solutions. Slično je i sa Netavis kur­se­vi­ma, ko­ji ta­kođe po­dra­zu­me­va­ju poče­tni i na­pre­dni ni­vo obu­ke, kao i s tzv. update tre­nin­zi­ma ko­ji su o­smi­šlje­ni kao način za ade­kva­tno upo­zna­va­nje već obučenih par­tne­ra sa no­vim pro­i­z­vo­di­ma i re­še­nji­ma.

Kli­jen­ti i kur­sevi red

Kroz tre­ning cen­tre kom­pa­ni­je IP Way do sa­da je pro­šlo vi­še od 200 po­la­zni­ka iz pre­ko 50 fir­mi iz Srbi­je, Bo­sne i Her­ce­go­vi­ne, Crne Go­re i Ma­ke­do­ni­je: od ma­lih pre­du­ze­tni­ka ko­ji tek za­počinju s po­slom, pa sve do ve­li­kih be­zbed­no­snih kom­pa­ni­ja ko­je ula­žu u svo­je ra­dni­ke edu­ku­jući ih za no­vo do­ba. Iako se za obu­ku plaća ko­ti­za­ci­ja, po­drška par­tne­ri­ma po­dra­zu­me­va i po­se­bnu ra­ba­tnu po­li­ti­ku i zna­tne po­pus­te na pro­i­zvo­de na ko­je se obu­ka o­dno­si, ta­ko da u ko­načnoj računi­ci ce­na ko­ti­za­ci­je čes­to i ni­je od značaja.

Pročitajte i:  Novi AI planovi Microsoft-a - pretvaranje korisnika u crtanu animaciju

Ima li, da­kle, smi­sla za­me­ri­ti ne­ko­me ko je ek­spert za ana­lo­gnu vi­deo‑te­hni­ku što ne zna šta je to IP a­dre­sa? Ne­ma, jer ni­je sra­mo­ta kad ne znaš. Sra­mo­ta je kad od­bi­jaš da naučiš. Na­ročito ako su svi u­slo­vi za to na­do­hvat ru­ke.

IP Way: www.ipway.rs

Facebook komentari:
SBB

Tagovi: , , ,