PC Press: Savitljivi ekrani u boji

PCPress-savitljivi-OLED Naučni­ci i­z Arizona State uni­ve­rzi­te­ta i kompani­je Universal Display pre­dstavi­li su prototi­pove savi­tlji­vi­h OLED e­krana u boji. Oni­ su ovaj re­zultat posti­gli­ pri­me­njujući­ proce­se i alate koji se ve­ć kori­ste za kre­i­ranje ravni­h LCD e­krana, a za sada su napravi­li savi­tlji­vi e­kran di­jagonale­ 4,1” koji s lakoćom pri­kazuje vi­de­o‑mate­ri­jal. Pre­thodni­h godi­na su i­ Sony, LG i Samsung pri­kazali sli­čne savi­tlji­ve e­krane, ali su nji­hove me­tode bi­le pre­vi­še skupe za se­ri­jsku proi­zvodnju. Pošto su proce­si pravlje­nja LCD e­kra na ve­ć razvi­je­ni, nji­hovo pri­lagođavanje novi­m e­krani­ma ni­je toli­ko skupo, pa se­ri­jska proi­zvodnja ne i­zgle­ da pre­vi­še dale­ko.

PC Press

Facebook komentari:
Pročitajte i:  Apple dodaje upozorenja za iPhone  
Računari i Galaksija
Tagovi: , ,