PC Press: softverska “virtuelna kutija”

VirtualBox Na DVD‑u uz junsko izdanje našeg časopisa (PC Press #156), na­la­zi se veći broj pro­gra­ma za vir­tu­eli­za­ci­ju. Ovi pro­gra­mi omo­gućava­ju kre­ira­nje vir­tu­el­nih ma­ši­na pod ko­ji­ma mo­že­te in­sta­li­ra­ti i i­zvrša­va­ti dru­ge ope­ra­tiv­ne sis­te­me, uz izo­la­ci­ju od pos­to­jećeg sistema. Na ovaj način mo­že­te ko­ris­ti­ti sta­ri­je i no­vi­je ver­zi­je Windows‑a na is­tom računa­ru, pro­ba­ti ra­zne GNU/Linux dis­tri­bu­ci­je ili čak čuva­ti kom­ple­tnu re­zer­vnu ko­pi­ju svog sis­te­ma u for­ma­tu sprem­nom za ko­rišćenje u vir­tu­el­nom računa­ru. Po­red naj­po­zna­ti­jih re­še­nja kao što su VMWare Workstation i Microsoft Virtual PC, je­dan od pro­gra­ma ko­ji pre­po­ručuje­mo je VirtualBox. Ovaj pro­gram je ini­ci­jal­no ra­zvi­la ne­mačka fir­ma innotek, ali ga je ot­ku­pi­la kom­pa­ni­ja Sun Microsystems ko­ji ga da­lje ra­zvi­ja i nu­di kao deo svo­je plat­for­me za vir­tu­eli­za­ci­ju Sun xVM.

VirtualBox pos­to­ji u ver­zi­ja­ma za ra­zličite plat­for­me (Windows, GNU/Linux, Macintosh, Solaris) i ste­kao je po­pu­lar­nost baš na ne‑Windows sis­te­mi­ma, gde se čes­to ko­ris­ti za i­zvrša­va­nje Windows vir­tu­el­nih ma­ši­na. Spi­sak ope­ra­tiv­nih sis­te­ma ko­ji se mo­gu in­sta­li­ra­ti unu­tar ove vir­tu­el­ne ku­ti­je je po­du­ži, a sve­ža ver­zi­ja Virtual Box‑a po­drža­va i naj­no­vi­ji Windows 7 Release Candidate. Virtual Box pre­po­zna­je pos­to­jeće vir­tu­el­ne ma­ši­ne na­prav­lje­ne u VMWare i Microsoft Virtual PC for­ma­ti­ma, a o­dne­dav­no i Open Virtualization Format (OVF), o­tvo­re­ni stan­dard za dis­tri­bu­ci­ju so­ftve­ra za vir­tu­el­ne ma­ši­ne.

Pročitajte i:  Nova Windows AI opcija snima sve što radite na računaru

In­sta­la­ci­ja vir­tu­el­nih sis­te­ma pod VirtualBox‑om je je­dnos­tav­na. Naj­pre tre­ba po­de­si­ti „kon­fi­gu­ra­ci­ju“ o­dno­sno o­dre­di­ti ko­ličinu dos­tu­pne me­mo­ri­je i ve­ličinu vir­tuel­nog dis­ka. Za­tim će kod prvog star­to­va­nja kre­ira­ne vir­tuel­ne ma­ši­ne bi­ti po­nuđena ini­ci­ja­li­za­ci­ja sa sis­tem­skog dis­ka, ta­ko da se mo­že in­sta­li­ra­ti no­vi ope­ra­tiv­ni sis­tem. Za ovo tre­ba ima­ti .iso da­to­te­ku ili fi­zički CD/DVD sa in­sta­la­ci­jom ope­ra­tiv­nog sis­te­ma, na pri­mer že­lje­na ver­zi­ja Windows‑a ili GNU/Linux dis­tri­bu­ci­ja. Sa vir­tuel­nog in­sta­la­ci­onog dis­ka (.iso) u o­kvi­ru vir­tu­el­ne ma­ši­ne po­dići će se ope­ra­tiv­ni sis­tem ko­ji za­tim mo­že­te je­dnos­tav­no in­sta­li­ra­ti na vir­tu­el­ni hard disk.
VirtualBox je dos­tu­pan bes­pla­tno kao so­ftver o­tvo­re­nog ko­da. Na na­šem DVD‑u se na­la­zi in­sta­la­ci­ja za Windows, a sa www.virtualbox.org mo­že­te pre­uze­ti va­ri­jan­te za dru­ge ope­ra­tiv­ne sis­te­me.

PC Press #156, Jovan Bulajić

Facebook komentari:
SBB

Tagovi: ,