ERP 2024

PC Press: Super konverzija

pcpress.Super Kon­ver­zi­ja i­zmeđu ra­zličitih for­ma­ta mul­ti­me­di­jal­nih sa­drža­ja je za­hte­van po­sao. Za­vi­sno od for­ma­ta, po­tre­bno je ima­ti od­go­va­ra­juće mo­du­le za ko­di­ra­nje i de­ko­di­ra­nje, upo­tre­bljiv pro­gram za kon­ver­zi­ju, i po­zna­va­ti pa­ra­me­tre ko­je tre­ba po­de­si­ti… Pro­gram ko­ji bez mno­go mu­ke mo­že sam sve da zav­rši no­si je­dnos­ta­van na­ziv SU­PER, što je skraćeni­ca od Simplified Universal Player Encoder & Renderer.

Uz Super sti­že po­drška za prak­tično sve po­zna­te audio i vi­deo for­ma­te, ta­ko da za ko­rišćenje ovog pro­gra­ma ne tre­ba in­sta­li­ra­ti do­da­tne mo­du­le za ko­di­ra­nje i de­ko­di­ra­nje. Spi­sak po­drža­nih ula­znih for­ma­ta u­ključuje Flash (FLV), Windows Media, DivX, XviD, QuickTime, RealMedia, kao i ra­zne spe­ci­fične for­ma­te ko­je ko­ris­te mo­bil­ni te­le­fo­ni i pre­no­sni mu­zički uređaji. Spi­sak for­ma­ta da­to­te­ka ko­je se mo­gu kre­ira­ti je­dna­ko je bo­gat, uz sve mo­guće kom­bi­na­ci­je pri­li­kom kon­ver­zi­je. U ne­kim slučaje­vi­ma mo­že doći do pro­ble­ma kao što su ka­šnje­nje zvu­ka ili ise­cka­na sli­ka, pa pre­po­ručuje­mo da tad pro­ba­te ra­zličite en­ko­de­re i pa­ra­me­tre kon­ver­zi­je.

Po­red mo­gućnos­ti di­rek­tne kon­ver­zi­je, Super omo­gućava i da se po­de­se do­da­tni pa­ra­me­tri i ti­me utiče na kraj­nji re­zul­tat. Kod vi­deo pa­ra­me­ta­ra mo­guće je iza­bra­ti ska­li­ra­nje na o­dređenu re­zo­lu­ci­ju i ta­ko na­pra­vi­ti vi­deo ma­njih di­men­zi­ja ko­ji je po­go­dan za pre­ba­ci­va­nje na mo­bil­ni te­le­fon. Mo­guće je po­de­si­ti i op­ci­je ko­je utiču na kva­li­tet zvučnog za­pi­sa. Po­što po­drža­va Flash for­mat, uz ove op­ci­je za po­de­ša­va­nje Super mo­že bi­ti pra­vi alat re­ci­mo za kon­ver­zi­ju YouTube kli­po­va i pre­ba­ci­va­nje na te­le­fon, ili za pri­pre­mu ma­te­ri­ja­la za sni­ma­nje na DVD.

Pročitajte i:  PC Press video: Zvuci Balkana u digitalno doba | prof. dr Dimitrije Golemović

Su­per je bes­pla­tan pro­gram i mo­že se pre­uze­ti sa www.erightsoft.com/SUPER.html ili in­sta­li­ra­ti sa na­šeg DVD‑a broj 154. Pro­gram će ra­di­ti na svim no­vi­jim ver­zi­ja­ma Windows o­kru­že­nja, ali ako ko­ris­ti­te Vis­tu, tre­ba ga star­to­va­ti sa a­dmi­nis­tra­tor­skim pri­vi­le­gi­ja­ma da bi mo­gao kon­ver­to­va­ne da­to­te­ke da sni­mi u po­dra­zu­me­va­ni i­zla­zni fol­der.

Link za preuzimanje

Facebook komentari:
Računari i Galaksija
Tagovi: