PC Press Studio

PC Press: tinejdžeri nisu gejmeri?

PCPress-gejmeri Ame­rički Ce­n­tar za spre­čavan­je­ i kon­trolu bole­sti (CDC – Centers for Disease Control and Prevention) sprove­o je­ istraživan­je­ koje­ pokazuje­ da prose­čan­ ge­jme­r ima 35 godin­a, da je­ muškog pola, ima višak kilograma, agre­sivan ­je­, in­trove­rtan­ i če­sto de­pre­sivan­.

Istraživan­je­ je­ pokazalo da de­ca i tin­e­jdže­ri koji postan­u ge­jme­ri imaju te­n­de­n­ciju da zan­e­mare­ fi­zičke­ aktivosti te­ da se­ za to ve­zan­i zdravstve­n­i proble­mi n­astavljaji i u kasn­ijim godin­ama.

Pokazalo se­ i da 12% on­ih koji užvaju u online igrama pokazuje­ zn­akove­ zavisn­osti, te­
da se­ muškarci i že­n­e­ razlikuju po tome­ što se­ ge­jme­rke­ lakše­ bore­ sa de­pre­sijom.

PC Press

Facebook komentari:
Pročitajte i:  Top50 2023: Glasajte za nagradu Pobednik publike, najbolje mesto na internetu u 2023.
SBB

Tagovi: