PC Press: TPlink – do Interneta dva putića…

O­zbilj­ni­je fir­me i bi­znis ko­ri­sni­ci ko­ji­ma sva­ko­dnev­ni po­sao za­vi­si od ve­ze sa In­ter­ne­tom ne spa­va­ju mir­no ako zna­ju da ima­ju sa­mo je­dnu ži­lu ku­ca­vi­cu ka svet­skoj mre­ži… Mladen Mijatović

U mo­der­nom po­slov­nom o­kru­že­nju nes­ta­nak mre­žne po­ve­za­nos­ti, a po­se­bno pad ve­ze sa In­ter­ne­tom mal­te­ne je e­kvi­va­len­tan nes­tan­ku stru­je. Kad pu­kne mre­ža – sve sta­je. A kad po­sao sta­ne, počinje da ot­ku­ca­va sat ko­ji be­le­ži firmine gu­bit­ke…

Zbog to­ga je sve vi­še fir­mi ko­je uvo­de vi­še od je­dne ne­za­vi­sne li­ni­je ka In­ter­ne­tu, i to čes­to od ra­zličitih pro­vaj­de­ra, pa ni­je ret­ko da fir­ma ima ADSL pri­ključak pa­ra­lel­no s, re­ci­mo, ka­blov­skim mo­de­mom ili ne­kom be­žičnom ve­zom. Po­ne­kad se fir­me o­dlučuju da uve­du vi­še pa­ra­lel­nih li­ni­ja i za­rad pu­kog po­većanja pro­to­ka – ka­da je bandwidth u pi­ta­nju, sva­ka pris­tu­pna te­hno­lo­gi­ja ima o­gra­ničenje, a ako te­hničke mo­gućnos­ti to do­zvo­lja­va­ju, čes­to je uvođenje ne­ko­li­ko is­to­ve­tnih pri­ključaka je­fti­ni­je od pre­las­ka na bržu te­hno­lo­gi­ju.

PCPress-TPlink-multiwan I u je­dnom i u ­dru­gom slučaju po­tre­bno je ne­što što bi sa­bra­lo vi­šes­tru­ke In­ter­net pri­ključke i stvo­ri­lo a­gre­gi­ra­ni link većeg pro­to­ka i po­u­zda­nos­ti. To nešto mo­gu da bu­du TP‑Link‑ovi ru­te­ri sa vi­šes­tru­kim WAN in­ter­fej­si­ma i load balancing fun­kci­jom.

Pročitajte i:  PC Press video: Kako do Midjourney vizuelnih rešenja, Ljubomir Ristić, Comtrade Group

Pro­fi o­prema

TL‑R480T+ je ru­ter sa dva WAN in­ter­fej­sa, oba su i­zve­de­na kao ba­kar­ni RJ‑45, brzi­ne 100 Mbit/s, pa se pre­ko njih mo­gu os­tva­ri­ti ve­ze s mo­de­mi­ma i dru­gom uobičaje­nom CP o­pre­mom ko­ju obe­zbeđuju In­ter­net pro­vaj­de­ri. Uređaj obe­zbeđuje auto­mat­ski load balancing, ta­ko da se uku­pan pro­tok rav­no­mer­no de­li i­zmeđu ova dva in­ter­fej­sa, a u slučaju pa­da je­dnog WAN lin­ka, ve­za nas­tav­lja da fun­kci­oni­še pre­ko pre­os­ta­log sa onim ka­pa­ci­te­tom ko­ji je na ras­po­la­ga­nju. Mo­guća su i fi­ni­ja po­de­ša­va­nja, a za to je po­tre­bno ma­lo čačnu­ti po kon­fi­gu­ra­ci­ji.

Ru­ter sti­že u masivnom me­tal­nom kući­štu, o­prem­ljen se­tom za mon­ta­žu u 19“ rek‑or­ma­nu, što su­ge­ri­še nekoliko stva­ri. Pre svega, da se radi o pro­fi uređaju, pa odmah pomislite na mučno kon­fi­gu­ri­sa­nje kroz tek­stu­al­ne me­ni­je kon­zol­nog in­ter­fej­sa. Srećom, ru­ter se mo­že po­de­si­ti kroz GUI, uno­še­njem nje­go­ve IP a­dre­se u standardni Web browser. WAN ve­za se kon­fi­gu­ri­še pre­ma vrsti (ili vrsta­ma) pris­tu­pne te­hno­lo­gi­je ko­ju ko­ris­ti­te. Ako se na In­ter­net po­ve­zu­je­te pre­ko ADSL mo­de­ma, ni­je zgo­reg po­me­nu­ti da mo­dem ta­da tre­ba po­de­si­ti ta­ko da ra­di u bridge re­ži­mu, da bi se PPPoE se­si­ja te­ri­mi­ni­sa­la na sa­mom ru­te­ru, pa u od­go­va­ra­jući me­ni ru­te­ra (a ne mo­de­ma!) tre­ba une­ti ko­ri­sničko ime i lo­zin­ku ko­ju za­hte­va vaš In­ter­net pro­vaj­der.

Pročitajte i:  PC Press video: Korisnik ne želi da kupi vaš proizvod već rešenje za svoj problem!, Miroslav Varga

U WAN me­ni­ju ta­kođe mo­že­te vrlo flek­si­bil­no po­de­si­ti pa­ra­me­tre pro­to­ka, na pri­mer, da­va­njem pri­ori­te­ta sa­o­braćaju od o­dređenih IP a­dre­sa i ka o­dređenim IP a­dre­sa­ma. Ta­kođe, mo­že­te kon­tro­li­sa­ti i pro­to­ke na LAN in­ter­fej­si­ma, kao i si­ja­set dru­gih op­ci­ja, čije bi de­talj­no na­bra­ja­nje da­le­ko pre­va­zi­šlo obim ovog tek­sta. Po­red uobičaje­ne NAT fun­kci­onal­nos­ti, ru­ter ima in­te­gri­sa­ni firewall, DHCP ser­ver, zna da čita VLAN ta­go­ve, ima po­dršku za VPN, QoS, Port Mirroring, UPnP, na nje­mu mo­že­te po­dići DMZ i vir­tu­el­ne ser­ve­re, a sve re­le­van­tne in­for­ma­ci­je o ra­du os­ta­ju za­be­le­že­ne u log faj­lo­vi­ma i iz njih se mo­gu i­zvući ra­zni ko­ri­sni sta­tis­tički po­da­ci. Za de­ta­lje, ipak, pre­dla­že­mo da pročita­te ko­ri­sničko uput­stvo.

Ko­li­ko WAN‑ova?

Ako sve ovo ni­je do­volj­no, TP‑Link pro­i­zvo­di i load balancing ru­ter TL‑488T, ko­ji je o­prem­ljen sa četi­ri WAN in­ter­fej­sa. Po­mi­sli­te, re­ci­mo, na četi­ri ADSL2+ mo­de­ma i uku­pnu brzi­nu koju mo­že­te sa ovi­me da do­bi­je­te, po ce­ni četi­ri „obična“ ADSL pri­ključka. Ovaj ru­ter fi­zički mno­go liči na pret­ho­dni, pa je sa LAN stra­ne os­ta­lo mes­ta za sa­mo je­dan Fast Ethernet port. To ni­je ra­zlog za bri­gu, po­što se po­dra­zu­me­va da će se ru­ter ko­ris­ti­ti za­je­dno sa ne­kim Ethernet svičem.

Pročitajte i:  PC Press slavi 29. rođendan!

PCPress-TPlink-multiwan-1 Ako vam tre­ba po­jačanje sa LAN stra­ne, ono sti­že u vi­du TL‑4299G, ru­te­ra ne­što većih di­men­zi­ja, sa dva WAN in­ter­fej­sa, ali za­to oba gi­ga­bi­tna, čak osam gi­ga­bi­tnih RJ‑45 LAN por­to­va i je­dnim SFP slo­tom. U ovaj po­sle­dnji se po po­tre­bi mo­že sta­vi­ti elek­trični ili op­tički gi­ga­bi­tni SFP mo­dul, čime ka­pa­ci­tet mre­že do­bi­ja još o­zbilj­ni­je di­men­zi­je.

Brzi­na ra­da ru­te­ra ne za­vi­si sa­mo od brzi­ne nje­go­vih mre­žnih in­ter­fej­sa, već i od pro­ce­sor­ske sna­ge, što je kod ovih TP Link‑ovih uređaja dos­ta do­bro re­še­no, bu­dući da su svi za­sno­va­ni na Intel IXP pro­ce­so­ri­ma, ko­ji­ma du­gu­ju svo­je vi­so­ke per­for­man­se.

PC Press, Netiks

Facebook komentari:
SBB

Tagovi: , , ,