BIZIT 2022

PC Press: USB 3.0 – dobrodošlo ubrzanje

usb-3_0 Uni­ver­sal Se­ri­al Bus je do­mi­nan­tni sis­tem za po­ve­zi­va­nje pe­ri­fe­ri­ja. Brža ko­mu­ni­ka­ci­ja sa pe­ri­fe­ri­jom je uvek po­tre­bna, pa je ver­zi­ja 3.0 USB stan­dar­da nes­trplji­vo očeki­va­na… — Miloš Stamenković

Ko­ri­sni­ci računa­ra da­nas pri­hva­ta­ju USB stan­dard kao naj­nor­mal­ni­ju stvar, ali početak ni­je bio lak. Microsoft Windows 95 i Windows NT 4.0 je­dnos­tav­no ni­su po­drža­va­li ovaj stan­dard, a sa­da se is­to­ri­ja po­nav­lja i sa trećim i­zda­njem.

U USB svetu

Intel je pred­sta­vio USB stan­dard pre go­to­vo 15 go­di­na, 1996, sa ide­jom da nji­me za­me­ni se­rij­ske (RS‑232) i pa­ra­lel­ne 25‑pin­ske Centroniks por­to­ve, te una­pre­di brzi­nu i način ko­mu­ni­ka­ci­je i­zmeđu ma­tične ploče i os­ta­lih pe­ri­fe­rij­skih uređaja. Već 1998. Intel je una­pre­dio USB i pred­sta­vio ver­zi­ju 1.1, gde je glav­na no­vi­na bi­la po­drška za HID (Human Interface Device) uređaja kao što su miš, tas­ta­tu­ra ili džoj­stik. Iako je brzi­na os­ta­la is­ta, HID kom­pa­ti­bil­nost je bi­la do­volj­na da se ve­oma brzo na trži­štu po­ja­vi sve veći broj USB kom­pa­ti­bil­nih uređaja. No­va ver­zi­ja USB spe­ci­fi­ka­ci­je sti­že 2000. i do­no­si o­grom­no po­većanje pro­pu­sne moći od čak 40 pu­ta. Ta­ko je USB 2.0 po­nu­dio brzi­nu tran­sfe­ra od 480 Mbit/s.

PCPress-USB3-1 Da­nas se pe­ri­fe­rij­ski uređaj ne mo­že za­mi­sli­ti bez USB pri­ključka, a na ma­tičnim pločama je broj USB ko­nek­to­ra bi­tna stav­ka, iz pros­tog ra­zlo­ga što se pre­ko USB‑a po­ve­zu­je sve, od štam­pača i ske­ne­ra, pa do mo­bil­nih te­le­fo­na. Ko­li­ko je USB 2.0 bio na­pre­dan stan­dard ja­sno go­vo­ri činje­ni­ca da je ak­tu­elan već go­di­na­ma. Ipak, ka­ko se za to vre­me sve u­brza­lo, pro­pu­sna moć USB 2.0 je pos­ta­la us­ko grlo, jer je mak­si­mal­na brzi­na tran­sfe­ra oko 35 MB/s dok, na pri­mer, mo­der­ni hard dis­ko­vi os­tva­ru­ju brzi­nu od 100 MB/s, a da ne go­vo­ri­mo o SSD uređaji­ma ko­ji pre­ba­cu­ju i 200 MB/s.

Pročitajte i:  Novi USB standard duplira brzinu prenosa podataka

O brzi­ni…

PCPress-USB3-2Sa­da na sce­nu stu­pa no­va USB spe­ci­fi­ka­ci­ja, s lo­gičnom o­zna­kom 3.0. USB 3.0 stan­dard je prvi put pred­stav­ljen još pre dve go­di­ne na IDF‑u, dok je pre go­to­vo go­di­nu da­na gru­pa kom­pa­ni­ja ko­ja pro­mo­vi­še USB 3.0 o­bja­vi­la početak im­ple­men­ta­ci­je no­vog stan­dar­da. O­sno­va stan­dar­da je ba­zi­ra­na na PCI Express x1 mo­de­lu ko­ji ko­ris­ti 8B/10B i LFSR sis­te­me za ko­di­ra­nje, ta­ko da tu ne­ma ne­kih i­zne­nađenja.

Po­ja­va prvih USB 3.0 kom­pa­ti­bil­nih uređaja na­jav­lje­na je to­kom 2010. go­di­ne, a glav­na pre­dnost se o­dno­si na dras­tično po­većanje brzi­ne tran­sfe­ra. USB 3.0 SuperSpeed ma­gis­tra­la, po spe­ci­fi­ka­ci­ji, nu­di brzi­nu od 4,8 Gbp/s, što ka­da se pre­ve­de u per­for­man­se u re­al­nom ra­du, tre­ba da bu­de oko 400 MB/s, go­to­vo de­set pu­ta brže ne­go kod ak­tu­el­nih USB 2.0 uređaja.

PCPress-USB3-4 Brzin­ski skok je, da­kle, bi­tno ma­nji od 40 pu­ta, ko­li­ki je bio sa pre­las­kom sa USB 1.1 na USB 2.0, ali je i po­red to­ga brzi­na ko­ju nu­di USB 3.0 do­volj­no ve­li­ka za da­na­šnje pri­me­ne. U dve pri­lo­že­ne ta­be­le mo­že­te vi­de­ti upo­re­dnu brzi­nu ak­tu­el­nih stan­dar­da, kao i brzi­nu ko­pi­ra­nja faj­lo­va po spe­ci­fi­ka­ci­ji za sva­ki stan­dard. Po­ka­za­lo se da USB 3.0 nu­di veću brzi­nu tran­sfe­ra od SerialATA II stan­dar­da, čime se na­meće kao o­dlično re­še­nje za ek­ster­ne hard dis­ko­ve i sve os­ta­le uređaje za skla­di­šte­nje po­da­ta­ka.

Pročitajte i:  Novi USB standard duplira brzinu prenosa podataka

PCPress-USB3-3 USB 3.0 „u­zgred“ nu­di vi­še stru­je za po­ve­za­ne uređaje, što bi tre­ba­lo da omo­gući upo­tre­bu većeg bro­ja USB uređaja bez do­da­tnog na­pa­ja­nja. Ka­da se se­ti­mo svih pro­ble­ma sa ek­ster­nim dis­ko­vi­ma ko­ji­ma ne­dos­ta­je „sa­mo ma­lo“ stru­je, ta­ko da na ovom računa­ru ra­de, a na onom notebook‑u ne, pa on­da dvo­gla­vih USB ka­blo­va ko­je tre­ba no­si­ti sa so­bom i dru­gih za­krpa, mo­gućnost kva­li­te­tni­jih na­pa­ja­nja kroz USB mo­že bi­ti čak i značaj­ni­ja no­vost od veće brzi­ne prenosa podataka.

Bu­ffa­lo USB 3.0

PCPress-USB3-5-Buffalo Te­ori­ja je le­pa, ali ka­ko sto­je stva­ri u prak­si? Za sa­da ne­ma hard ili SSD dis­ko­va ko­ji bi bi­li pri­la­gođeni USB 3.0 stan­dar­du i na ko­ji­ma bismo zbi­lja is­pro­ba­li obećane brzi­ne, ali se ne­ke pre­dnos­ti i sa­da vi­de. Per­for­man­se USB 3.0 smo tes­ti­ra­li sa Buffalo USB 3.0 ek­ster­nim dis­kom, prvim USB 3.0 uređajem ko­ji je sti­gao na na­še trži­šte.

Disk ra­di o­dlično i os­tva­ru­je per­for­man­se ko­je su oko tri pu­ta veće od na­šeg sta­rog USB 2.0 ek­ster­nog dis­ka. Ipak, ov­de tre­ba ima­ti u vi­du da se u Buffalo uređaju na­la­zi hard disk naj­no­vi­je ge­ne­ra­ci­je ka­pa­ci­te­ta 1 TB, što je de­talj ko­ji bi­tno utiče na fi­nal­ne per­for­man­se. I po­red ove činje­ni­ce, mo­že­mo reći da USB 3.0 ima smi­sla, a efe­kat no­vog stan­dar­da će bi­ti sve veći ka­ko se bu­de po­jav­lji­vao veći broj USB 3.0 kom­pa­ti­bil­nih uređaja, a na­ročito flash dis­ko­va ko­ji bi mo­gli da is­ko­ris­te ba­rem deo ve­li­ke pro­pu­sne moći ko­ju nu­di USB 3.0.

Pročitajte i:  Novi USB standard duplira brzinu prenosa podataka

Što se tiče ope­ra­tiv­nog sis­te­ma, Windows 7 i­zvor­no ne­ma UBS 3.0 po­dršku, ali je to ve­oma brzo re­še­no pre­ko ade­kva­tnih update‑a. Sa har­dver­ske stra­ne, ma­tične ploče tre­nu­tno po­drža­va­ju sa­mo dva USB 3.0 por­ta pre­ko već stan­dar­dnog NEC čipa, dok se po­drška kroz čip­se­to­ve očeku­je to­kom ove go­di­ne. Ta­man će do ta­da bi­ti i vi­še USB 3.0 uređaja na trži­štu, pa će no­vi stan­dard kre­nu­ti pu­nom pa­rom na­pred.

PC Press

Facebook komentari:
eFakture

Tagovi: , , ,