Računari i Galaksija

PC Press: www.clerkdogs.com

PCPress-IV-Clerkdogs Clerkdogs je pre­tra­ži­vač ko­ji će vam po­nu­di­ti fil­mo­ve po uku­su. Pre­tra­ži­va­nje je sa sta­no­vi­šta ko­ri­sni­ka vrlo je­dnos­tav­no: za­daj­te ime va­šeg omi­lje­nog fil­ma i do­bićete ne­ko­li­ko pre­dlo­ga. Sro­dni pre­dlo­zi se da­ju po ­vi­še kri­te­ri­ju­ma sličnos­ti. Među pre­dlo­zi­ma su de­la is­tog re­ži­se­ra, iz is­tog žan­ra i po­džan­ra, sa sličnom pričom i te­ma­ti­kom, ni­vo­om ak­ci­je, in­tri­ge ili ži­vo­tnim kon­tek­stom.

Vrlo la­ko mo­že­te da na­le­ti­te i na zla­tnu ži­cu ume­tničkih, an­ga­žo­va­nih ili pak ur­ne­be­snih os­tva­re­nja. Po pi­ta­nju unu­tra­šnje te­hni­ke pro­na­la­že­nja, pri uno­su u ba­zu fil­mo­va ko­ja se pre­tra­žu­je, sva­ki film do­bi­ja de­se­ti­nu ka­rak­te­ris­ti­ka čija kom­bi­na­ci­ja po­kla­pa­nja da­je sro­dne pre­dlo­ge. Pro­ces oce­nji­va­nja se za­sni­va na ručnoj o­bra­di fil­mo­fi­la ko­ji su ra­di­li u vi­deo-klu­bo­vi­ma, zna­ju re­ak­ci­je pu­bli­ke i naj­bi­tni­je od sve­ga: fil­mo­ve su od­gle­da­li.

Ova­kva ba­za je ma­nja ali pre­ci­zni­ja od bi­lo ko­je ba­ze ko­ja se za­sni­va na auto­ma­ti­zo­va­noj o­bra­di tek­sta re­cen­zi­ja ili gla­so­va ne­re­pre­zen­ta­tiv­nih uzo­ra­ka sa ra­znih Web por­ta­la.

PC Press

Facebook komentari:
Pročitajte i:  PC Press Giveaway za 3K pretplatnika na YouTube-u!
SBB

Tagovi: