PC Press: www.google.com/patents/ <link>

PCPress-google-patents

www.google.com/patents/

Google je re­šio da di­gi­ta­li­zu­je mi­li­one pos­to­jećih te­hničkih pro­na­la­za­ka i pa­te­na­ta i po­de­li ih sa cyber za­je­dni­com. Ako re­ši­te da i sa­mi do­pri­ne­se­te ra­zvo­ju te­hni­ke, pro­ve­ri­te da ni­je ne­ko pre vas već ot­krio to­plu vo­du i ru­pu na sak­si­ji. Google Patents ba­za sa­drži tek­sto­ve opi­sa i te­hničke gra­fičke pri­ka­ze oko se­dam mi­li­ona ame­ričkih pa­te­na­ta od kra­ja osam­na­es­tog ve­ka do naj­no­vi­jih ko­ji su sta­ri ne­ko­li­ko me­se­ci. Po­moću ovog pre­tra­ži­vača mo­že­te pro­naći mno­štvo ge­ni­jal­nih pro­na­la­za­ka, ali većinu čine be­zvre­dna de­la nes­hvaćenih ge­ni­ja. Ra­di se o pro­na­las­ci­ma ko­ji ima­ju broj­ne ne­dos­tat­ke: od to­ga da je nji­ho­va pro­i­zvo­dnja ne­is­pla­ti­va, pre­ko kom­pli­ko­va­nos­ti upo­tre­be i ne­pri­hvaćenos­ti na trži­štu, pa do bi­zar­nih pret­pos­tav­ki nji­ho­ve upo­tre­be. U sva­kom slučaju je za­nim­lji­vo vi­de­ti šta sve ma­što­vi­tim pro­na­la­začima pa­da na pa­met.

PC Press

Facebook komentari:
Pročitajte i:  Google Search chatbot: Nova era pretraživanja interneta
Računari i Galaksija
Tagovi: ,