PC Press: www.worldinfuture.com <link>

PCPress-worldinfuture www.worldinfuture.com

Sajt za sve ko­ji vo­le spe­ku­la­ci­je i na­gađanja o bu­dućnos­ti ili ko­ji ume­ju da se uži­ve u naučno‑fan­tas­tična pre­dviđanja bu­dućeg ra­zvo­ja te­hno­lo­gi­je i nje­ne upo­tre­be. Tek­sto­vi su uređeni po ka­te­go­ri­ja­ma, pa ta­ko mo­že­mo da pro­nađemo odelj­ke sa ra­zma­tra­nji­ma bu­dućih te­hno­lo­gi­ja, pre­dviđanja i pro­me­na­ma u sva­ko­dnev­nom ži­vo­tu. Mno­ge od i­zlo­že­nih pro­ce­na će, uz is­to­rij­sku dis­tan­cu od sto­ti­nak go­di­na, ve­ro­va­tno i­zgle­da­ti je­dna­ko uver­lji­vo kao i pro­gno­ze sa počet­ka dva­de­se­tog ve­ka ko­je go­vo­re o na­šem vre­me­nu. Ne­ke od sta­rih pro­gno­za su ima­le do­zu ge­ni­jal­nos­ti ko­ja im je omo­gućila da se u ve­li­koj me­ri i os­tva­re, kao na pri­mer sme­le pro­gno­ze Ži­la Ver­na. Ipak, većina sta­rih pro­gno­za sa­da mo­že sa­mo da nas na­sme­je. Zbog to­ga, ne­moj­te i­zne­te priče da shva­ta­te mno­go o­zbilj­no, za­ba­vi­te se i ra­zmi­sli­te o i­zlo­že­nim pro­ble­mi­ma.

PC Press

Facebook komentari:
Pročitajte i:  Novi broj magazina PC #290 u digitalnoj čitaonici

Tagovi: