Pet pre­dnos­ti za Op­ti­mi­zed Print Ser­vice

Mnogi poslovni procesi odavno imaju posebne outsourcing verzije, na zadovoljstvo kako korisnika tako i provajdera ovih usluga. OPS (Optimized Print Service) je zauvek promenio način na koji kompanije razmišljaju o poslovnom štampanju

PCPress.rs Image

Kom­bi­na­ci­ja so­ftver­skog i har­dver­skog re­še­nja, ko­ja po­se­do­va­nje uređaja za štam­pa­nje pre­tva­ra u u­slu­gu, na­zi­va se i MPS – Managed Print Service, Pa­aS – Print as a Service ili Rent‑a‑print. Kom­pa­ni­ja Original je u Srbi­ji ra­zvi­la u­slu­gu pod na­zi­vom iPlus (skraćeni­ca od en­gles­kog impression plus), što bi se mo­glo pre­ves­ti kao „oti­sak vi­še“.

Štam­pači ili mul­ti­fun­kci­onal­ni uređaji, oda­bra­ni u skla­du s po­tre­ba­ma kom­pa­nij­skog ra­dnog o­kru­že­nja, po­nuđeni su kroz broj­ne va­ri­ja­ci­je iPlus pa­ke­ta u­slu­ga, po me­ri kli­je­na­ta. To do­no­si broj­ne pre­dnos­ti u sva­ko­dnev­nom sav­re­me­nom po­slo­va­nju, za sve stra­ne u kom­pa­ni­ji: vla­sni­ke, za­po­sle­ne ko­ji ko­ris­te uređaje za štam­pa­nje, ode­lje­nje za na­bav­ke i IT sek­tor.

Stručan i­zbor o­pre­me za udo­bni­je štam­panje

PCPress.rs ImageKo­li­ko je IT sek­tor va­še kom­pa­ni­je spo­so­ban da de­talj­no ana­li­zi­ra po­tre­bnu flo­tu štam­pača i mul­ti­fun­kci­onal­nih uređaja, u skla­du s po­tre­ba­ma za po­slov­nim štam­pa­njem, ske­ni­ra­njem i ko­pi­ra­njem? I to ne sa­mo pre na­bav­ke, već i u to­ku ek­splo­ata­ci­je. Tu su i po­slo­vi o­drža­va­nja te o­pre­me, po­prav­ke, za­me­ne, na­bav­ka no­vih uređaja… Da li je to pra­vi način da se ko­ris­ti nji­ho­vo vre­me, po­red to­li­kog dru­gog re­dov­nog IT po­sla u kom­pa­ni­ji?

Pročitajte i:  Pet razloga da vaša poslovna rešenja budu u oblaku

U sve­tu iPlus re­še­nja svi ti pro­ce­si pre­pu­šte­ni su oni­ma ko­ji su stručni­ji u tim po­slo­vi­ma, brži u nji­ho­voj re­ali­za­ci­ji i po­volj­ni­ji u po­gle­du tro­ško­va. Pre­pus­ti­te te po­slo­ve oni­ma ko­ji po­se­du­ju spe­ci­ja­li­zo­va­na zna­nja u o­blas­ti po­slov­nog štam­pa­nja ka­ko bis­te osi­gu­ra­li da va­ša kom­pa­ni­ja pri­me­nju­je od­go­va­ra­juću o­pre­mu i so­ftver­ska re­še­nja po pris­tu­pačnoj ce­ni.

Ek­sper­ti­za in­že­nje­ra iz iPlus ti­ma re­šiće vas uobičaje­nih pro­ble­ma ko­ji po­gađaju kom­pa­ni­je s mno­štvom štam­pača. Naj­pre, eli­mi­ni­saće „usam­lje­ne štam­pače“, one uređaje ko­ji se ko­ris­te sa­mo lo­kal­no, za je­dnog ili par ko­ri­sni­ka. Osim što su čes­to ne­um­re­že­ni, pa ti­me i sla­bo is­ko­rišćeni, oni u­glav­nom za­hte­va­ju po­se­ban po­tro­šni ma­te­ri­jal, pa su skuplji za o­drža­va­nje. Ta­kođe, iPlus tim će, na­kon ana­li­ze, za­me­ni­ti sve ne­efi­ka­sne uređaje ko­ji ni­su u skla­du s po­tre­ba­ma kom­pa­ni­je i pre­dlo­ži­ti op­ti­mal­na re­še­nja, u skla­du s bu­dže­tom i obi­mom nji­ho­vog ko­rišćenja.

PCPress.rs Image

Flek­si­bil­no i ska­la­bil­no štam­pa­nje u ri­tmu po­slo­vanja

Pri kla­sičnoj ku­po­vi­ni štam­pača i mul­ti­fun­kci­onal­nih uređaja va­ša kom­pa­ni­ja os­ta­je „za­ro­blje­na“ o­pre­mom ko­ja joj, za re­ci­mo go­di­nu da­na, zbog pro­me­ne obi­ma i struk­tu­re po­slo­va­nja, pos­ta­je ne­do­volj­na, pre­di­men­zi­oni­ra­na ili ne­pri­kla­dna. Te­ško je da bu­de­te na svim po­lji­ma vi­do­vi­ti i da po­u­zda­no zna­te ka­kva vam je o­pre­ma za štam­pa­nje po­tre­b­na u sle­dećoj po­slov­noj go­di­ni. A ula­ga­nje u tu vrstu o­pre­me se is­pla­ti tek za ne­ko­li­ko go­di­na.

Pročitajte i:  AI kao direktor kompanije?

Slično cloud re­še­nji­ma ko­ja kom­pa­ni­ja ve­ro­va­tno već ko­ris­ti za hosting i raznorazne ser­ver­ske u­slu­ge, iPlus pa­ke­ti u­slu­ga nu­de op­ci­je za pri­la­gođava­nje pro­men­lji­vim po­slov­nim po­tre­ba­ma. Flek­si­bil­nost i ska­la­bil­nost iPlus sis­te­ma omo­gućava me­nja­nje i sa­mih uređaja i obi­ma štam­pa­nja.

Ma­nji tro­ško­vi uz pu­nu kon­trolu

PCPress.rs ImageSta­ri način, ko­ji mo­že­mo da na­zo­ve­mo „ku­pi­li smo štam­pač i bri­ne­mo o nje­mu“, no­sio je sa so­bom broj­ne ne­pre­dvi­di­ve i sa­kri­ve­ne tro­ško­ve. Sa OPS pris­tu­pom, oda­bi­rom ne­kog od iPlus pa­ke­ta u­slu­ga, sma­nje­nje i kon­tro­la tro­ško­va štam­pa­nja la­ko su os­tva­ri­vi. Je­dnos­tav­no – plaćate ono­li­ko ko­li­ko ste štam­pa­li. Na­rav­no, i sa­me ce­ne uređaja su po­volj­ni­je ka­da se na­bav­lja­ju kroz iPlus.

Op­ti­mi­zo­va­na u­slu­ga štam­pa­nja ko­ju nu­di kom­pa­ni­ja Original, na pre­dvi­dljiv i tran­spa­ren­tan način po­kri­va po­tro­šni ma­te­ri­jal za do­go­vo­re­ni broj oti­sa­ka, ga­ran­ci­ju to­kom tra­ja­nja ugo­vo­ra, re­dov­no i van­re­dno o­drža­va­nje uređaja, dos­ta­vu to­ne­ra i po­tro­šnog ma­te­ri­ja­la, kao i ko­rišćenje za­men­skog uređaja u slučaju po­tre­be. Ta­ko do­bi­ja­te kon­zis­ten­tnu ce­nu po od­štam­pa­noj stra­ni­ci to­kom go­di­ne, ali i me­sečne i­zve­šta­je ra­di kon­tro­le va­ših re­al­nih po­tre­ba štam­pa­nja i pre­dvi­dlji­ve po­slov­ne tro­ško­ve.

Veća pro­duk­tiv­nost, ma­nja za­bri­nu­tost

Od o­pre­me ko­ja omo­gućava va­še po­slo­va­nje očeku­je­te da bu­de efi­ka­sna, stal­no ope­ra­tiv­na, du­go­traj­na… Ne že­li­te da ne­po­tre­bno tro­ši­te vre­me na nje­no o­drža­va­nje i po­prav­ke, a po­go­to­vo ne že­li­te da vas ome­ta u stal­nim dnev­nim po­slo­vi­ma, zbog čeka­nja na ot­kla­nja­nje kva­ro­va i dru­gih ne­dos­ta­ta­ka. Ta­kođe, ne že­li­te da na la­ge­ru drži­te ne­po­tre­bne za­li­he to­ne­ra i dru­gih po­tro­šnih ma­te­ri­ja­la, kao ni da tro­ši­te vre­me na nji­ho­vu na­bav­ku.

Pročitajte i:  AI kao direktor kompanije?

PCPress.rs Image

U sis­te­mu iPlus ne­ma­te ta­kvih bri­ga: so­ftver ko­ji pra­ti rad va­ših štam­pača i mul­ti­fun­kci­onal­nih uređaja auto­mat­ski i u re­al­nom vre­me­nu jav­lja kom­pa­ni­ji Original ­tre­nu­tni sta­tus uređaja ka­ko bi se pra­vov­re­me­no pre­du­ze­li svi po­tre­bni ko­ra­ci. Sve je po­dređeno to­me da ko­ri­sni­ci ne ra­zmi­šlja­ju o to­me šta, kad, ka­ko i ko­li­ko je po­tre­bno za op­ti­mal­no i stal­no fun­kci­oni­sa­nje uređaja za štam­pa­nje.

(i)Plus za pri­ro­dno o­kru­ženje

Op­ti­mi­zo­va­na u­slu­ga štam­pa­nja iPlus do­pri­no­si i ma­njem za­gađiva­nju pri­ro­de. Naj­pre, va­ša kom­pa­ni­ja ne ko­ris­ti vi­še uređaja za štam­pa­nje ne­go što joj je stvar­no po­tre­bno, a i nji­hov ži­vo­tni vek je du­ži zbog bo­ljeg o­drža­va­nja. Sma­nje­na je ko­ličina u­tro­ška pa­pi­ra i to­ne­ra, ma­nja je po­tro­šnja elek­trične ener­gi­je, a i po­tro­še­ni kar­tri­dži si­gur­no zav­rša­va­ju na za­ko­nom pre­dviđenom mes­tu za pri­ku­plja­nje.

iPlus koncept nudi pakete usluga za savremeno upravljanje štampanjem u kompanijama. U njihovoj ponudi su uređaji svetskih brendova Konica Minolta i Oki, a svima prilagođeni paketi iPlus usluga kombinuju savetovanje, hardver, implementaciju softvera, upravljanje tokovima posla, obuku, održavanje i servis.

Facebook komentari:
SBB

Tagovi: , , , , , , , ,