Prenos mobilnog broja – nova aplikacija Ratel-a

mobile-number-portability Otkako je, 1. jula 2011. godine, korisnicima mobilne telefonije u Republici Srbiji dostupna usluga prenosivosti brojeva u mobilnim mrežama, podneto je nekoliko hiljada zahteva za prenos, od kojih je, do 1. avgusta , realizovano 3849 prenosa brojeva iz mreže jednog mobilnog operatora u mrežu drugog mobilnog operatora. Republička agencija za elektronske komunikacije (RATEL) je sa sva tri operatora nastavila izuzetno uspešnu saradnju započetu tokom pripremnog perioda, a rad centralne baze prenetih brojeva koju održava RATEL odvija se bez problema.

S obzirom na veliko interesovanje koje su za uslugu prenosivosti brojeva u mobilnim mrežama pokazali korisnici i mediji, RATEL ovim putem želi da objasni proceduru koju podrazumeva postupak prenosa broja.

Pored pretplatnika (korisnika), u postupku prenosa broja učestvuju operator primalac broja i operator davalac broja.

Postupak prenosa broja počinje podnošenjem zahteva za prenos broja operatoru primaocu broja, koji taj zahtev prosleđuje centralnoj bazi.

Po prijemu navedenih podataka, centralna baza odgovara operatoru primaocu broja, potvrdom o započetom postupku prenosa broja, a zahtev pretplatnika (korisnika) za prenos broja se prosleđuje operatoru davaocu broja.

Po prijemu zahteva operator davalac broja proverava da li su ispunjeni uslovi za prenos broja i o tome obaveštava operatora primaoca broja i centralnu bazu.

Postupak provere ispunjenosti uslova i slanja obaveštenja ne može da traje duže od dva radna dana od dana kada je operator davalac broja primio zahtev za prenos broja.

Operator davalac broja može da odbije zahtev iz sledećih razloga:

– zahtev za prenos broja netačan ili nepotpun;

– zahtev je podneo neregistrovan pripejd  pretplatnik (korisnik);

– utvrđeno da postoje neispunjena dospela dugovanja pretplatnika.

Ukoliko su uslovi za prenos broja ispunjeni, operator davalac broja obaveštava operatora primaoca broja i centralnu bazu o prihvatanju zahteva za prenos broja. Nakon prihvatanja zahteva operator davalac broja je u obavezi da izvrši prenos u roku od dva radna dana.

Od trenutka podnošenja zahteva za prenos broja iz jedne u drugu mrežu do realizacije prenosa broja može da prođe 4 radna dana (2 radna dana za postupak provere ispunjenosti uslova i 2 radna dana za prenos broja).

Broj zahteva za prenos broja ne mora da odgovara broju prenetih brojeva jer se jednim zahtevom može zahtevati prenos serije brojeva (npr. kod pravnih lica). Takođe, pojedini zahtevi mogu biti odbijeni iz razloga navedenih u Pravilniku o prenosivosti broja u javnim mobilnim telekomunikacionim mrežama. Osim toga, može da se desi da se za jedan broj više puta podnese zahtev, a da taj broj ne može da se prenese jer nisu otklonjene smetnje za njegov prenos.

U cilju zaštite potrošača korisnik koji poziva preneti broj dobija poruku da je broj prenet („Broj je prenet kod operatora X“).

Kako bi korisnici dobili informaciju da li je određeni broj prenet u drugu mobilnu mrežu RATEL je razvio i posebnu aplikaciju na adresi www.prenesibroj.rs. Na ovoj adresi možete pronaći i detaljnije uputstvo za korisnike o prenosivosti broja u mobilnim mrežama.

Izvor: Ratel

Facebook komentari:
SBB

Tagovi: , , , , ,