Pres­ti­gio Solutions: Sve za vi­deo kon­fe­ren­cije

Moderno poslovanje i brze veze omogućili su nam kvalitetan rad od kuće, organizaciju sastanaka na daljinu i neometanu saradnju s kolegama koji ne sede s nama u kancelariji. Ono što pravi razliku u svakodnevnom radu jeste kvalitetna oprema za konferencije, a ovoga puta ćemo prikazati bogati portfolio kompanije Prestigio Solutions.

PCPress.rs Image

Hte­li – ne hte­li, do­ba pan­de­mi­je nas je na­te­ra­lo da or­ga­ni­zu­je­mo vi­še online sas­ta­na­ka ne­go što smo to ra­di­li ika­da do­sad, a rad od kuće i vi­deo pozivi pos­ta­li su deo sva­ko­dne­vi­ce. To­kom pan­de­mi­je naučili smo da sas­tan­ci mo­gu sav­rše­no do­bro da fun­kci­oni­šu i ka­da se kan­ce­la­ri­je na­la­ze na dru­gim kra­je­vi­ma sve­ta.

Da bi se ce­lo­ku­pan pro­ces po­di­gao na vi­ši ni­vo, kom­pa­ni­ja Prestigio Solutions nu­di bo­ga­tu o­pre­mu za vi­deo‑kon­fe­ren­ci­je, ko­ja se kreće od ba­zičnih do na­pre­dnih uređaja.

Pri­me­ra ra­di, Windows Hello Camera FHD (PVCCF2M202) ra­di u­pra­vo ono što ka­že – me­nja 720p ka­me­ru va­šeg lap­to­pa za mo­der­nu, ja­snu 1080p ka­me­ru, do­da­jući pre­po­zna­va­nje li­ca kao op­ci­ju lo­go­va­nja na sis­tem. Tu su i dva do­da­tna mi­kro­fo­na za bo­lju ko­mu­ni­ka­ci­ju s
va­šim sa­go­vor­ni­ci­ma.

13 Mp UHD Ca­me­ra (PVCCU13M201) po­di­že kon­fe­ren­cij­ske po­zi­ve na vi­ši ni­vo do­da­jući 4K vi­deo u je­dnačinu, za­je­dno sa auto­fo­ku­snim sis­te­mom i dva mi­kro­fo­na ko­ji de­tek­tu­ju glas na ra­zda­lji­ni od četi­ri me­tra od ka­me­re. Nje­ne di­men­zi­je i USB C ko­nek­ci­ja omo­gućava­ju je­dnos­tav­no mon­ti­ra­nje na lap­top, PC, zid ili sta­lak.

Collaboration Bar Gamma (PVCCU8M601) spa­ja 4K ka­me­ru, mi­kro­fon i zvučnik u je­dan mul­ti­me­di­jal­ni uređaj ma­lih di­men­zi­ja. Niz mi­kro­fo­na omo­gućava ja­san zvuk i na ra­zda­lji­ni od pet me­ta­ra, a ši­ro­ko­uga­ono sočivo ka­me­re po­kri­va 120 ste­pe­ni. Zvučni sis­tem omo­gućava ne­za­vi­sno fun­kci­oni­sa­nje, a fun­kci­je re­duk­ci­je bu­ke i eho efek­ta do­da­tno po­bolj­ša­va­ju vaš zvuk kod sa­go­vor­ni­ka.

PCPress.rs Image

Collaboration Bar Alpha (PVCCU12M601), s dru­ge stra­ne, fo­ku­si­ra se na kva­li­te­tni­je Hi‑Fi zvučni­ke i 4K ka­me­ru sa op­ci­jom praćenja lju­di i u­glom od 120 ste­pe­ni. U pi­ta­nju je flek­si­bil­no re­še­nje ko­je se mo­že la­ko po­ne­ti i mon­ti­ra­ti na sto, TV, zid, lap­top ili kla­sični PC. Na taj način sva­ka kan­ce­la­ri­ja mo­že pos­ta­ti mes­to za vi­deo‑kon­fe­ren­ci­ju. Do­daj­te to­me šest mi­kro­fo­na ko­ji bez pro­ble­ma de­tek­tu­ju zvuk na osam me­ta­ra ra­zda­lji­ne, kao i na­pre­dne mo­gućnos­ti po­ni­šta­va­nja bu­ke i eho efek­ta.

4K PTZ Camera (PVCCU8N001) za­mi­šlje­na je kao re­še­nje za ve­li­ke kan­ce­la­ri­je i kon­fe­ren­cij­ske so­be, pa po­red 4K re­zo­lu­ci­je u 60 fps ima i 12x op­tički zum za bo­lje fo­ku­si­ra­nje na ak­tiv­ne uče­sni­ke kon­fe­ren­ci­je. Na­pa­ja­nje se mo­že obav­lja­ti pre­ko mre­žnog ka­bla, a broj i­zla­za je bo­gat i po­kri­va USB 3.0, HDMI 2.0, 3,5‑mm audio, LAN (PoE) i se­rij­ske por­to­ve.

Za slučaj da že­li­te sas­tan­ke ko­ji ne za­hte­va­ju gle­da­nje pre­ko vi­deo‑lin­ka, Prestigio Solutions nu­di Speakerphone Alpha (PVCSN0M601) i Gamma (PVCSN0M602) ko­ji ima­ju svo­je ba­te­ri­je, vi­še­smer­ne mi­kro­fo­ne i Bluetooth ko­nek­ci­ju za je­dnos­tav­no po­ve­zi­va­nje s lap­to­pom ili pa­me­tnim te­le­fo­nom.

Bi­lo da su vam po­tre­bna ba­zična re­še­nja ili na­pre­dni sis­te­mi, Prestigio Solutions bo­ga­tim por­tfo­li­om uređaja po­kri­va čitav niz sce­na­ri­ja ko­rišćenja, od kla­sičnih spi­ker­fo­na do zum ka­me­ra i ši­ro­ko­uga­onih mul­ti­me­di­jal­nih sis­te­ma ko­ji tran­sfor­mi­šu bi­lo ko­ji pros­tor u pra­vu kon­fe­ren­cij­sku sa­lu.

Kako bi priča o video konferencijskim rešenjima bila još potpunija, Prestigio Solutions je nedavno predstavio i softversko video konferencijsko rešenje, marketinškog naziva „JoinU“. Radi se o višenamenskom softveru, koje kombinuje različite funkcije, od bežičnog deljenja ekrana sa bilo kog uređaja, video konferencijskih poziva – jednim klikom preko bilo koje aplikacije za kolaboraciju, integracije kalendara iz sala za sastanke po izboru klijenata, do “Digital Signage” funkcije koja može da pretvori bilo koji ekran u reklamni panel.

Korisna adresa: as­bis.rs

Autor: Mir­ko To­pa­lo­vić

Facebook komentari: