Reportaža: Pa­na­so­nic Con­ven­ti­on 2019

Kompanija Panasonic svakog februara organizuje prezentaciju novih proizvoda za evropsko tržište. Posetili smo ih u Frankfurtu, pa ovom prilikom predstavljamo uređaje koji su najviše dotakli naša čula.

PCPress.rs Image
Kon­fe­ren­ci­ja ima i ple­nar­ni deo, a nje­ga je vo­dio Yosuke Matsunaga, prvi čovek kom­pa­ni­je za Ev­ro­pu. Kom­pa­ni­ja Pa­na­so­nic je pro­šle go­di­ne pro­sla­vi­la 100 go­di­na pos­to­ja­nja, a gos­po­din Matsunaga nam je brzo o­bja­snio da u Ja­pa­nu ima pre­ko 600 kom­pa­ni­ja čija tra­di­ci­ja tra­je du­že od ve­ka, što o­dmah pro­bu­di i do­da­tno po­što­va­nje, ako je to Panasonic-u tako nešto uop­šte po­tre­bno.

Pro­i­zvo­dni por­tfelj se me­njao to­kom vre­me­na, ali po­svećenost te­hno­lo­gi­ji po­tiče još od prvog pro­i­zvo­da (Improved Attachment Plug) ko­ji je slu­žio da se stru­ja „u­kra­de“ iz si­ja­ličnog grla da bi se pri­ključio ne­ki dru­gi uređaj. Te da­le­ke 1918. go­di­ne, ja­pan­ska do­maćin­stva su obično ima­la sa­mo pri­ključak za si­ja­li­cu, ali agil­ne kom­pa­ni­je već su počele da pra­ve i dru­ge uređaje ko­je je po­kre­ta­la elek­trična stru­ja. Je­dan od ja­kih ra­zlo­ga za pro­i­zvo­dnju ove na­pra­ve bi­la je i že­lja da se da se is­ko­ris­te me­tal­ni na­vo­ji os­ta­li na­kon pre­go­re­va­nja si­ja­li­ca.

Dom bez kli­mat­skih pro­me­na

Na­kon ma­lo is­to­ri­je kre­nu­la je priča o to­me ka­ko se osećamo u kući. Ako prvi ven­ti­la­tor kom­pa­ni­je Panasonic računa­mo kao prvo re­še­nje za kli­ma­ti­za­ci­ju, on­da Panasonic u ovoj te­hno­lo­škoj gra­ni nu­di re­še­nja još od 1936. go­di­ne.

PCPress.rs Image

Nas su naj­vi­še za­ni­ma­li kućni sis­te­mi o ko­ji­ma mo­že­te sa­zna­ti vi­še na Panasonic saj­tu. Ovi sis­te­mi ra­de na prin­ci­pu to­plo­tnih pum­pi, a to do­no­si niz pre­dnos­ti u o­dno­su na os­ta­le pro­i­zvođače. Kad je u pi­ta­nju efi­ka­snost, oni ra­de čak i na ek­strem­nim spolj­nim tem­pe­ra­tu­ra­ma. Sis­te­mi ko­ji su ba­zi­ra­ni na ter­mal­noj ra­zme­ni iz va­zdu­ha, a to su oni ko­je svi po­zna­je­mo, nu­de od je­dne do čak pet unu­tra­šnjih je­di­ni­ca za hlađenje ili gre­ja­nje. Po­red stan­dar­dnih je­di­ni­ca, tu su i sis­te­mi za zi­dnu mon­ta­žu, ka­se­te i ka­na­li za ver­ti­kal­nu po­dnu mon­ta­žu. Spe­ci­ja­li­tet kuće je ipak Aquarea, sis­tem ko­ji o­bje­di­nju­je re­še­nje kli­ma­ti­za­ci­je i snab­de­va­nja do­maćin­stva to­plom vo­dom. Rad na prin­ci­pu to­plo­tne pu­me omo­gućava o­grom­ne u­šte­de, pa je sis­tem mo­guće ko­ris­ti­ti u ek­strem­nim u­slo­vi­ma, uz ra­zno­vrsne ti­po­ve in­sta­la­ci­je.

Pročitajte i:  MWC 2024: putovanje u (mobilnu) budućnost

Po­red re­še­nja za in­di­vi­du­al­ne ko­ri­sni­ke, tu su i ko­mer­ci­jal­na re­še­nja za ve­li­ke stam­be­ne ili po­slov­ne kom­plek­se, ali i in­dus­trij­ska re­še­nja za naj­veće in­sta­la­ci­je za kli­ma­ti­za­ci­ju.

No­vi Lu­mix fo­to­apa­ra­ti

Na saj­tu smo već i­zves­ti­li, ali po­me­ni­mo i ov­de no­vi LU­MIX FZ1000 II ko­ji ima ve­li­ki 1“ sen­zor vi­so­ke ose­tlji­vos­ti. O­prem­ljen je brzim 16x LE­ICA DC VA­RIO‑EL­MA­RIT o­bjek­ti­vom i ima tra­ži­lo vi­so­ke re­zo­lu­ci­je s pri­ka­zom uži­vo.

PCPress.rs Image

CMOS sen­zor je vi­so­ke oset­lji­vos­ti i re­zo­lu­ci­je 20,1 me­ga­pik­se­la, a o­dli­ku­je ga vi­sok o­dnos si­gna­la i šu­ma – on je sav­ršen i­zbor za be­le­že­nje ja­snih sni­ma­ka, čak i u u­slo­vi­ma sla­bog sve­tla. LE­ICA o­bjek­tiv sa 16x op­tičkim zu­mom da­je e­kvi­va­lent 35‑mi­li­me­tar­skog fo­to­apa­ra­ta od 25‑400 mm, što ga čini sav­rše­nim u mno­gim si­tu­aci­ja­ma, od pej­za­žne fo­to­gra­fi­je do uda­lje­nih su­bje­ka­ta. Na­rav­no, na ras­po­la­ga­nju je i do­da­tnih 37 o­bjek­ti­va za ra­z­ličite, po­se­bne pri­li­ke.

No­va fun­kci­ja Zoom Compose Assist osi­gu­ra­va da ne i­zgu­bi­te su­bjekt ka­da on i­zne­na­da na­pus­ti ka­dar. Na ras­po­la­ga­nju je op­seg o­tvo­ra blen­de od f/2.8‑4.0 za prav­lje­nje pre­div­no za­mu­će­nih po­za­di­na, dok je no­vi mi­ni­mal­ni o­tvor blen­de od f/11 ko­ris­tan za precizne snim­ke pej­za­ža. Do­da­tne spe­ci­fi­ka­ci­je u­ključuju hi­bri­dni O.I.S.+ (Optical Image Stabilizer ‑ op­tička sta­bi­li­za­ci­ja sli­ke) u pet osa, no­vi L.Monochrome D re­žim za naj­bo­lje re­zul­ta­te kod mo­no­hro­mat­skih sni­ma­ka, Bluetooth Low Energy (4.2) i WiFi mo­gućnost po­ve­zi­va­nja (IEEE802.11b/g/n) ko­ji omo­gućava­ju tre­nu­tno de­lje­nje po­moću a­pli­ka­ci­je Panasonic Image App, te ba­te­ri­ju du­gog tra­ja­nja.

PCPress.rs Image

Ne znam ka­ko će ovaj fo­to­apa­rat oce­ni­ti na­ši za­gri­že­ni re­dak­cij­ski ume­tni­ci, ali me­ne una­pred ra­du­je da pro­bam mo­gućnost sni­ma­nja za­pa­nju­juće glat­kog QFHD vi­dea vi­so­ke re­zo­lu­ci­je od 3840×2160 pik­se­la pri 30/25/24p. A rezultat o­dmah mo­že­te da pri­ka­že­te na Panasonic televizorima.

Te­le­vi­zo­ri za pro­fe­sional­ce i pro­bir­lji­ve

I tako stižemo do onoga što vas naj­vi­še za­ni­ma. Panasonic je pred­sta­vio četi­ri OLED se­ri­je u 2019. go­di­ni, što u­dvos­tručuje nji­ho­vu li­ni­ju OLED uređaja iz 2018. Svi OLED‑i i većina 4K LCD‑ova po­drža­va­ju HDR10+, Dolby Vision i Dolby Atmos. Svi OLED mo­de­li po­drža­va­ju no­vi HLG Photo for­mat za HDR sli­ke.

Pročitajte i:  MWC 2024: putovanje u (mobilnu) budućnost

PCPress.rs Image

U 2019. Pa­na­so­nic u­dvos­tručuje broj OLED se­ri­ja pa su sad na trži­štu GZ2000, GZ1500, GZ1000 i GZ950. Sve ih kra­si Panasonic‑ov ul­tra‑moćni HCX PRO Intelligent pro­ce­sor. Sem po­drške za sle­deću ge­ne­ra­ci­ju for­ma­ta di­na­mičkih me­ta­po­da­ta­ka HDR10+ i Dolby Vision, svi OLED mo­de­li de­le is­to­ve­tno fi­no po­de­ša­va­nje od ko­je je oba­vio po­zna­ti ho­li­vud­ski ko­lo­ris­ta Ste­fan Son­nen­feld, po­znat po to­me što čes­to ima zav­ršnu reč u fi­nom po­de­ša­va­nju ko­lo­ri­ta mno­gih bi­os­kop­skih blok­bas­te­ra. Pla­ni­ra­no je da svi budući OLED mo­de­li bu­du UHD Pre­mium ser­ti­fi­ko­va­ni.

Ove go­di­ne će ta­kođe bi­ti pu­šte­ne u pro­da­ju no­ve se­ri­je 4K LCD‑a: GX940, GX900, GX800 i GX700. Vo­deći mo­del GX940 dos­tu­pan je sa­mo u ve­ličini e­kra­na od 75 inča, a kao i OLED e­kra­ne, i njih po­kreće no­vi HCX Pro Intelligent pro­ce­sor, a ta­kođe su kom­pa­ti­bil­ni i sa stan­dar­di­ma Dolby Vi­si­on i HDR10+.

PCPress.rs Image

Svi OLED e­kra­ni, kao i per­ja­ni­ca GX940 LCD mo­del, po­drža­va­ju HLG Pho­to, no­vi for­mat sta­tičnih sli­ka ko­ji uvo­di fo­to­gra­fi­ju u HDR svet. Svi OLED mo­de­li ta­kođe ra­de sa po­pu­lar­nim gla­sov­nim asis­ten­ti­ma, pa se sav­rše­no in­te­gri­šu u sis­te­me za pa­me­tne kuće. Is­ta­kli bismo još jednom pa­žlji­vu Panasonic‑ovu ka­li­bra­ci­ju e­kra­na, koja čini televizore pri­mam­lji­vim za pro­fe­si­onal­ce ko­ji to­kom ra­da že­le da vi­de baš ona­kvu sli­ku ka­kva će bi­ti u bi­os­kop­skim sa­la­ma ili ka­kva se pro­sleđuje u broadcasting ili streaming. Na­rav­no, i mi je­dva čeka­mo da ih malo bo­lje ra­zgle­da­mo i upo­zna­mo.

Te­chnics za zvuk

Ni­su sa­mo sli­ke ono što čini TV si­ne­ma­tičnim, jer je zvuk ta­kođe od o­grom­nog značaja. I dok se­ri­ja GZ2000 ima ino­va­tiv­ne u­građene zvučni­ke ko­ji emi­tu­ju na­go­re ra­di na­ji­mer­ziv­ni­jeg o­kru­žu­jućeg zvu­ka, svi os­ta­li mo­de­li (izu­zev GX700 4K LCD‑ova) ta­kođe po­drža­va­ju Dolby Atmos. Iako će mno­gi pri­go­vo­ri­ti da se bez o­zbilj­nog sis­te­ma pa­žlji­vog ras­po­ređiva­nja zvu­ka ne mo­že pos­tići pra­vi pros­tor­ni efe­kat, model GZ2000 i­zne­nađuje o­dličnim am­bi­jen­tal­nim zvu­kom.

Pročitajte i:  MWC 2024: putovanje u (mobilnu) budućnost

PCPress.rs Image

Mo­žda i ne zna­te, ali pod­brend Technics za­du­žen je za sva naj­na­pre­dni­ja audio re­še­nja u o­kvi­ru Panasonic gru­pe. Technics ima dobro poznatu fi­lo­zo­fi­ju bes­kom­pro­mi­snog kva­li­te­ta zvu­ka, ali to ne sme­ta da Panasonic pod sop­stve­nim bren­dom po­nu­di ne­ko­li­ko re­še­nja za ko­ri­sni­ke ko­ji ne spa­da­ju u bes­kom­pro­mi­sne audi­ofi­le.

PCPress.rs Image

U po­nu­di su tri no­va mi­kro­sis­te­ma: SC‑PMX90, SC‑PMX92 i SC‑PMX94, kao i dva tan­ka mi­kro­sis­te­ma, SC‑HC410 i SC‑HC412. Svih pet mo­de­la omo­gućava slu­ša­nje stri­mo­va­ne mu­zi­ke pre­ko uređaja kao što je Chromecast Audio bez ika­kvog na­po­ra – sis­te­mi pre to­ga uop­šte ni ne mo­ra­ju da bu­du u­ključeni. Tu su i tri no­va audio mi­ni­sis­te­ma s tornjevima pogodna za žur­ke: SC‑TMAX50, TMAX40 i TMAX10.

Zdra­ve gri­cka­li­ce uz sli­ku i zvuk

Sve­ža i zdra­va is­hra­na pos­ta­la je op­se­si­ja mi­le­ni­jal­sko‑hip­ster­skih ge­ne­ra­ci­ja, ali ni mi os­ta­li (ili da ka­že­mo is­prav­no: ma­to­ri) ni­smo imu­ni na sa­ve­te o to­me ka­ko se naj­bo­lje spre­ma­ju na­mir­ni­ce da bi za­drža­le što veću nu­tri­tiv­nu vre­dnost. Pri­ka­za­ne su sa­mo mi­kro­ta­la­sne pećni­ce i so­kov­ni­ci, ali i oni ima­ju ne­ke spe­ci­fične ka­rak­te­ris­ti­ke po ko­ji­ma se Pa­na­so­nic o­dva­ja od kon­ku­ren­ci­je. Spek­tar mi­kro­ta­la­snih pećni­ca je pri­lično ši­rok, a većinu njih o­dli­ku­je pros­tra­ni­ji pros­tor u ko­ji mo­že­te smes­ti­ti veće po­su­de, rad na ba­zi in­ver­te­ra i sis­te­mi za rav­no­mer­ni­je za­gre­va­nje to­kom pri­pre­me hra­ne.

PCPress.rs Image

So­kov­ni­ci su po­se­bna priča jer i sam na­ziv Slow Juicer uka­zu­je na to da se voće (i povrće) ce­di ve­oma po­la­ko. I ovo je deo ja­pan­ske fi­lo­so­fi­je ko­ja ve­ru­je da se ta­ko iz bi­lja­ka do­bi­ja naj­vi­še hran­lji­vih sas­to­ja­ka.

S ko­je god stra­ne po­gle­da­te, Panasonic ne spa­da u kom­pa­ni­je ko­je se is­ključivo ce­nom bo­re za trži­šte. Čak i u o­snov­nim i­zved­ba­ma, nji­ho­vi uređaji po­ka­zu­ju šarm ja­pan­skog per­fek­ci­oni­zma i te­žnje ka je­din­stvu s pri­ro­dom. Ta­ko tre­ba i da os­ta­ne…

Korisna adresa: pa­na­so­nic.rs

Facebook komentari:
SBB

Tagovi: , , ,