Review: Acer Predator Triton 500 – Trozubi grabljivac

Acer je mo­de­lom Pre­da­tor Tri­ton 500 os­tva­rio pun po­go­dak – reč je o go­to­vo sav­rše­noj sim­bi­ozi ele­gan­ci­je i sna­ge. Pos­to­ji mno­go ra­zlo­ga zbog ko­jih nam se sviđa, i za­is­ta je ve­oma te­ško pro­naći mu ma­nu. Lap­top je fan­tas­tičan po­ka­za­telj tačke do ko­je smo sti­gli u ra­zvo­ju mo­der­nog har­dvera.

PCPress.rs Image

Po­la­ko – na na­še za­do­volj­stvo – pro­la­zi vre­me ka­da je po­jam gej­ming bio, ma­kar ka­da je har­dver u pi­ta­nju, si­no­nim za ve­li­ko, glo­ma­zno, bučno, a­gre­siv­no i pre sve­ga – ble­šta­vo. Niz pro­i­zvođača po­nu­dio je tan­ke i ele­gan­tne ma­ši­ne, in­ter­no kon­ci­pi­ra­ne kao gej­ming pro­i­zvod. To su pre sve­ga vrhun­ski di­zaj­ni­ra­ni lap­to­pi odličnih per­for­man­si, te se bez ika­kvih pro­ble­ma mo­gu ko­ris­ti­ti u ra­znim po­slo­vi­ma – kućne, po­slov­ne, mul­ti­me­di­jal­ne pri­me­ne…

Glav­na o­dli­ka je ipak op­ti­mi­za­ci­ja za i­gra­nje. Naj­veće za­slu­ge za to ima NVI­DIA ko­ja je po­nu­di­la li­ni­ju čipo­va op­ti­mi­zo­va­nih za Max‑Q te­hno­lo­gi­ju, ko­joj je cilj bio da se kre­ira­ju što ta­nji i što ti­ši lap­to­pi ka­ko bi do­ne­li no­vi ni­vo uži­va­nja u gej­min­gu, ali i dru­gim vi­do­vi­ma ko­rišćenja računa­ra. To se pos­ti­že o­gra­ničava­njem ra­dnih tak­to­va i di­si­pa­ci­je, ali ko že­li da uži­va u tan­kom gej­ming lap­to­pu mo­ra po­dne­ti o­dređene si­tni­je kom­pro­mi­se, zar ne?

PCPress.rs Image

Ele­gan­tni Pre­da­tor

Uko­li­ko mi­sli­te da je Predator Triton ne­zgra­pna be­šti­ja, va­ra­te se. Reč je o izu­ze­tno ele­gan­tnom i go­to­vo nes­hva­tlji­vo tan­kom računa­ru, ima­mo li u vi­du sna­gu ko­jom ras­po­la­že. Do­mi­nan­tna je crna bo­ja, ko­ja mu ve­oma do­bro pris­to­ji u sva­kom po­gle­du. Sa svih stra­na je i­zrađen besprekorno, s ve­li­kim o­tvo­ri­ma za hlađenje na bo­ko­vi­ma i za­dnjem de­lu, ali i lo­go­ti­pom u vi­du tro­zup­ca na po­klop­cu ko­ji sve­tli, baš kao i tas­ta­tu­ra. Bo­ja o­sve­tlje­nja i efek­ti mo­gu da se po­de­ša­va­ju, a do­zu ele­gan­ci­je sva­ka­ko da­je me­tal­na „laj­sna“ ko­jom je oivičen touchpad.
Tas­ta­tu­ra je vrlo do­bra, ali ne­dos­ta­je nu­me­rički deo. Za­to je tu ne­ko­li­ko mul­ti­me­di­jal­nih prečica i ko­man­di, u­ključujući i tas­ter za star­to­va­nje u­prav­ljačkog so­ftve­ra.

Pročitajte i:  Da li će Nvidia prestići Microsoft i postati najvrednija komanija na svetu?

La­ko je na pa­pi­ru sa spe­ci­fi­ka­ci­ja­ma pro­pus­ti­ti ve­ro­va­tno naj­bo­lju tačku ovog lap­to­pa – e­kran. Ne zbog to­ga što se ra­di o 15,6‑inčnom Full HD e­kra­nu, ni­ti za­to što se ra­di o IPS dis­ple­ju od­zi­va 3 mi­li­se­kun­de. Ta­kve stva­ri smo već viđali. Ne ni zbog to­ga što su ivi­ce izu­ze­tno tan­ke i sve­de­ne na za­is­ta mi­ni­mal­nu me­ru, sa o­kvi­ri­ma de­be­lim do 6,3 mi­li­me­ta­ra, što je za­is­ta ve­oma le­po vi­de­ti. U čemu je on­da taj­na?

PCPress.rs Image

E­kran obe­zbeđuje o­sve­ža­va­nje na čak 144 Hz, što je uz har­dver­sku sna­gu glav­ni adut ove ma­ši­ne. To znači da će ko­rišćenje bi­ti nat­pro­sečno glat­ko i flu­i­dno, bez ob­zi­ra na to da li ju­ri­te i na­pu­ca­va­te se u naj­no­vi­joj pu­cačini ili sa­mo obav­lja­te po­sao u desktop o­kru­že­nju – 144 Hz znače bes­pre­kor­nu flu­i­d­nost po­kre­ta mi­ša, te ćete u sva­koj pri­li­ci bi­ti u sta­nju da to i is­ku­si­te. Div­no is­kus­tvo je za­o­kru­že­no činje­ni­com da se ra­di o G‑Sync dis­ple­ju, što znači da lap­top po­drža­va adap­tiv­no o­sve­ža­va­nje ko­je će auto­mat­ski u­kla­nja­ti sve „is­krza­ne“ pov­rši­ne u i­gra­ma, do­pri­no­seći utis­ku o kva­li­te­tu gra­fi­ke. Sjaj­no!

Mon­strum pod ha­ubom

PCPress.rs ImagePredator Triton 500 o­prem­ljen je vrhun­skim har­dve­rom, i bez ob­zi­ra na to što je ta­nak, is­po­ručuje vi­sok ni­vo per­for­man­si. Ka­ko je ovo i­grački lap­top, počećemo od gra­fi­ke, srca sva­ke ma­ši­ne ovog ti­pa. Triton 500 ima NVI­DIA RTX 2080 gra­fi­ku u Max‑Q i­zda­nju. Reč je o po­sle­dnjoj reči mo­bil­ne te­hno­lo­gi­je – top‑mo­de­lu gra­fi­ke na mo­bil­nim računa­ri­ma, ko­ja do­no­si vrhun­ske per­for­man­se, ali i po­dršku za mno­štvo no­vih te­hno­lo­gi­ja, u­ključujući Deep Learning Super Sampling (DLSS) i Real‑Time Ray Tracing (RTRT). 12‑nm čip ras­po­la­že sa 2944 uni­fi­ci­ra­nih šej­de­ra, ko­ji­ma je, baš kao i GPU‑u i me­mo­ri­ji, ra­dni takt re­du­ko­van ka­ko bi se u­klo­pi­li u ova­ko ta­nak i re­la­tiv­no la­gan računar. Ras­po­la­že sa 8 GB GDDR6 me­mo­ri­je s ko­jom ko­mu­ni­ci­ra pre­ko 256‑bi­tnog bu­sa. Da, ka­ko god o­kre­nu­li, ovo je fan­tas­tična gra­fička kar­ta ko­ja će du­go tra­ja­ti, po­se­bno zbog 1080p re­zo­lu­ci­je e­kra­na ko­ja ni­je pre­te­ra­no za­htev­na.

Pročitajte i:  Američki zakonodavci ljuti nakon što je Huawei predstavio laptop sa novim Intel AI čipom

Tek sa­da sti­že­mo do os­ta­log har­dve­ra – za početak, ko­ris­ti se Intel Core i7‑8750H pro­ce­sor sa čak šest je­zga­ra! CPU ra­di na tak­to­vi­ma od 2,2 GHz do 4,1 GHz, u za­vi­snos­ti od op­te­rećenja i po­tre­ba. U kom­bi­na­ci­ji sa 32 GB sis­tem­ske DDR4 me­mo­ri­je, u sta­nju je da se i­zbo­ri s bi­lo ka­kvim iza­zo­vom ko­ji pred nje­ga mo­že­te pos­ta­vi­ti. Po­da­ci se sme­šta­ju na izu­ze­tno brz NVMe SSD sis­tem ko­ji se sas­to­ji od dva dis­ka u RA­ID 0 re­ži­mu, ka­pa­ci­te­ta 512 GB. Sve u sve­mu, ma­ši­na svo­jom brzi­nom im­pre­si­oni­ra u sva­kom smi­slu, bu­dući da prak­tično ne­ma sla­bih tačaka.

PCPress.rs Image

Pe­ri­fe­ri­je se la­ko po­ve­zu­ju, bez ob­zi­ra na to da li go­vo­ri­mo o stan­dar­dnim USB 3.1 por­to­vi­ma (tri ko­ma­da) ili USB‑C por­tu. Is­to ta­ko, mo­že­te ko­ris­ti­ti i ek­ster­ni dis­plej, bi­lo pre­ko HDMI ili mini‑DisplayPort ko­nek­to­ra, a na spis­ku ko­nek­to­ra su još i LAN i audio‑pri­ključci. Mo­žda nam ne­dos­ta­je slot za me­mo­rij­ske kar­ti­ce, ali pre­ži­većemo bez njega. Na­rav­no, po­dra­zu­me­va­ju se Bluetooth 5.0 i Wi‑Fi naj­no­vi­jeg stan­dar­da.

Bes­pre­kor­no za­o­kru­žen

Računar sti­že sa ope­ra­tiv­nim sis­te­mom Windows 10. Le­pa stvar jes­te što se uz nje­ga is­po­ručuje i PredatorSense, so­ftver iz ko­ga je mo­guće kon­tro­li­sa­ti i kon­fi­gu­ri­sa­ti na­pre­dne fun­kci­je računa­ra. Već u star­tu ima­mo Turbo tas­ter na le­voj stra­ni ko­jim se over­klo­ku­je gra­fi­ka, a iz so­ftve­ra je mo­guće po­de­si­ti o­sve­tlje­nje tas­ta­tu­re, over­klo­ko­va­ti „na du­gme“, kon­tro­li­sa­ti tem­pe­ra­tu­re i brzi­ne ra­da ven­ti­la­to­ra. Kad smo kod to­ga, Acer je o­pre­mio lap­top če­tvrtom ge­ne­ra­ci­jom AeroBlade 3D ven­ti­la­to­ra ra­di op­ti­mal­ne efi­ka­snos­ti.

Pročitajte i:  Kako maksimizirati performanse vašeg računara bez nadogradnje hardvera

PCPress.rs Image

Naravno, sve to ima svoju cenu. Treba očekivati da je ona prilično visoka, iz sasvim razumljivih razloga. Trenutno, verzija ovog laptopa sa nešto manje memorije (16 GB umesto 32 GB) i slabijom grafikom (2080 umesto 2080 Ti) ima preporučenu cenu od oko 380 hiljada dinara!

Im­pre­si­oni­ra pre sve­ga čita­va ce­li­na – šta je sve ovo upa­ko­va­no u računar ma­se 2,08 ki­lo­gra­ma i de­blji­ne 17,9 mi­li­me­ta­ra. U tom smi­slu, mo­že se reći da je Acer Predator Triton 500 prak­tično sav­ršen! Reč je o lap­to­pu izu­ze­tnih per­for­man­si i im­pre­siv­ne po­ja­ve, vre­dna ma­ši­na u sva­kom po­gle­du i sto­ga joj da­jemo za­slu­že­nu pre­po­ru­ku.

Laptop na test ustupio Acer Srbija!

Facebook komentari:
SBB

Tagovi: , , , , , , , , ,