BIZIT plus

Review: Adata eksterni diskovi – Izdržljivi i brzi

Ada­ta, je­dan od vo­dećih pro­vaj­de­ra sto­ra­ge re­še­nja, nam je po­slala tri ja­ka adu­ta na po­lju ek­ster­nih skla­di­šnih op­ci­ja. Reč je o je­dnom hard‑dis­ku i dva SSD‑a, čije su o­zna­ke HD830, SD600 i SE730H. Glav­ne karakteristike su im ot­por­nost na sve vi­do­ve me­ha­ničkih o­štećenja, ali i o­dlične perfor­manse!

PCPress.rs Image

Adata je do­bro po­zna­ta po kva­li­te­tnim i ino­va­tiv­nim re­še­nji­ma za skla­di­šte­nje po­da­ta­ka. Osim in­ter­nih, da­nas su ve­oma po­pu­lar­na i ek­ster­na re­še­nja. Za­što bis­te non‑stop drža­li ve­li­ki broj dis­ko­va u svo­joj ma­ši­ni ko­ji bi stal­no ra­di­li i ha­ba­li se ka­da mo­že­te da po po­tre­bi pri­ključite disk i pre­u­zme­te ili po­hra­ni­te po­dat­ke, čime oni pos­ta­ju la­ko pre­no­si­vi? Šlag na tor­ti je una­pređenje in­ter­fej­sa da­na­šnjih računa­ra, što eli­mi­ni­še ra­zli­ke u brzi­na­ma tran­sfe­ra, čime se gu­bi još je­dan ar­gu­ment za ko­rišćenje in­ter­nih dis­ko­va.

PCPress.rs Image

Pred na­ma su dva SSD‑a i je­dan hard‑disk. Svi uređaji su ot­por­ni na ra­zne vi­do­ve o­štećenja i me­ha­ničkih uda­ra. Hard‑disk HD830 i SE730H SSD idu ko­rak da­lje, is­pu­nja­va­jući MIL‑STD‑810G 516.6 stan­dar­de ko­je tra­ži ame­rička voj­ska, nu­deći izu­ze­tno vi­sok ni­vo ot­por­nos­ti. SD600 se za­do­vo­ljio stan­dar­dnom IP68 za­šti­tom, ali to i da­lje ne znači da je u prak­si ma­nje ot­po­ran – na­pro­tiv, i on ko­ris­ti kom­bi­na­ci­ju dis­ka sme­šte­nog u si­li­kon­sku o­blo­gu, što ga­ran­tu­je izu­ze­tno vi­sok ni­vo be­zbe­dnos­ti i po­u­zda­nos­ti. Za SSD‑ove to i ne čudi – ne­ma­ju po­kre­tne de­lo­ve, pa su ide­al­ni za čuva­nje po­da­ta­ka. No, ka­ko HD830 hard‑disk po pri­ro­di stva­ri mo­že bi­ti ra­nji­vi­ji, Adata ga­ran­tu­je da će drajv i­zdrža­ti pad sa vi­si­ne od 1,22 me­tra u sva­koj va­ri­jan­ti, za­hva­lju­jući tro­sloj­noj kon­struk­ci­ji.

PCPress.rs Image

Što se ka­pa­ci­te­ta tiče, prem­da je to kod ot­por­nih draj­vo­va u­glav­nom se­kun­dar­ni pa­ra­me­tar, mo­de­li na na­šem tes­tu sti­gli su u i­zda­nji­ma od 2 TB (hard‑disk) i po 256 GB (SSD‑ovi). Svi su dos­tu­pni i u većim ka­pa­ci­te­ti­ma, uko­li­ko se za nji­ma uka­že po­tre­ba. SSD‑ovi su tra­di­ci­onal­no sku­plji po gi­ga­baj­tu ras­po­lo­ži­vog pros­to­ra, ali do­no­se niz pre­dnos­ti. Za ra­zli­ku od hard‑dis­ka, ko­ji ima „po­la ki­le“, njih mo­že­te zbog ma­le te­ži­ne i di­men­zi­ja la­ko da sta­vi­te u džep i po­ne­se­te sa so­bom, po­se­bno SE730H s nje­go­vih 33 gra­ma!

PCPress.rs Image

Mo­der­ni in­ter­fejs omo­gućava da se skla­di­šna re­še­nja ba­zi­ra­na na fleš‑me­mo­ri­ja­ma ra­zma­hnu do mak­si­mu­ma. Dok tran­sfe­ri hard‑dis­ka ipak ni­su bli­zu te­oret­skim pro­to­ci­ma na mo­der­nim ma­ši­na­ma, re­al­nih 120 MB/s na HD830 znače da je brzi­na u rav­ni sa onom ko­ju os­tva­ru­ju in­ter­ni dis­ko­vi. Is­ti USB 3.1 in­ter­fejs omo­gućava da SD600 ek­ster­ni SSD is­po­ruči re­al­ne brzi­ne tran­sfe­ra od 350‑360 MB/s! Naj­zad, SE730H ide ko­rak da­lje, za­hva­lju­jući USB 3.1 Type2 ko­nek­ci­ji, po­pu­lar­no zna­noj kao USB‑C. Nje­gov tran­sfer ide do re­al­nih 400 MB/s! Ipak, to po­dra­zu­me­va i je­dnu po­ten­ci­jal­nu ma­nu – mo­ra­te ima­ti uređaj sa USB‑C ko­nek­to­rom, po­što je on sa obe stra­ne USB‑C ti­pa. Srećom, tih ko­nek­to­ra je sve vi­še, a šte­ta je što u pa­ko­va­nju ne na­la­zi­mo inače ve­oma je­ftin adap­ter ko­ji bi omo­gućio kom­pa­ti­bil­nost sa svim računa­ri­ma ko­ji ko­ris­te USB por­to­ve tra­di­ci­onal­nih di­men­zi­ja.

PCPress.rs Image

Za ko­je god re­še­nje da se o­pre­de­li­te, nećete po­gre­ši­ti. Čak su i nji­ho­ve ce­ne pris­tu­pačne, te ćete bi­ti u pri­li­ci da se o­pre­de­li­te na o­sno­vu afi­ni­te­ta. Osim ko­ri­sni­ka, po­be­dnik je i Adata, ko­ja po­ka­zu­je da u svo­joj po­nu­di ima re­še­nje za sva­ko­ga.

Korisna adresa: Ada­ta.com

 

Facebook komentari: