Review: Transcend 110S – Transcend daje ti krila

Ukoliko vam je potrebna neka magija koja će učiniti da se vaš sistem ubrza, isprobajte interni NVMe SSD koji se priključuje u M.2 ležište matičnih ploča. Potrebna vam je neka od ploča novije generacije, ali je dobit nemerljiva – i sistem i aplikacije će prosto poleteti. Isprobali smo Transcend S110.

PCPress.rs Image

Ako je već NVMe to­li­ko brži, na­meće se pi­ta­nje ko­ji mo­del ku­pi­ti i ima li tu ne­kih tri­ko­va? Po­ne­ki trik pos­to­ji, osim po­me­nu­te po­tre­be da ima­te sis­tem no­vi­je ge­ne­ra­ci­je. Re­ci­mo, ne bi bi­lo lo­še ima­ti M.2 slot sa hlađenjem, po­što pos­to­ji ten­den­ci­ja za­gre­va­nja, po­se­bno zbog to­ga što je, zbog ras­po­re­da kom­po­nen­ti na ma­tičnoj ploči, ne­op­ho­dno da ova­kvi uređaji bu­du sme­šte­ni bli­zu pro­ce­so­ra i/ili gra­fičke kar­te, ko­ji su sa­mi po se­bi ve­li­ki ge­ne­ra­to­ri to­plo­te. Ta­kođe, nji­ho­ve ce­ne po gi­ga­baj­tu pros­to­ra su osetno veće ne­go kod SSD‑ova stan­dar­dnih 2,5‑inčnih di­men­zi­ja ko­ji se po­ve­zu­ju na SA­TA por­to­ve.

PCPress.rs Image

Pre­dnos­ti ova­kvog pris­tu­pa su broj­ni­je. Po­što se na­sla­nja­ju di­rek­tno na PCIe ma­gis­tra­lu, brzi­na i vre­me pris­tu­pa su ne­ve­ro­va­tni! U prak­si, ova­kvi draj­vo­vi slu­že da na njih in­sta­li­ra­te sis­tem, po­što ih ne mo­že­te go­mi­la­ti – čak i naj­bo­lje ploče ne­ma­ju vi­še od dva M.2 slo­ta. Dru­gim rečima, oda­be­ri­te je­dnu NVMe SSD pločicu i na taj drajv in­sta­li­raj­te ope­ra­tiv­ni sis­tem i po­tre­bne a­pli­ka­ci­je. Nećete za­ža­li­ti, jer će od­ziv sis­te­ma bi­ti bi­tno brži, a u sva­ko­dnev­noj prak­si imaćete glat­ki mul­ti­tas­king, brzo po­di­za­nje sis­te­ma, ali i buđenje iz sleep i dru­gih re­ži­ma u­šte­de ener­gi­je, čijem ko­rišćenju desktop PC ko­ri­sni­ci inače ni­su sklo­ni, pre svega zbog du­go­traj­nog čeka­nja, ko­je je sa­da eli­mi­ni­sa­no.

Pročitajte i:  LC Power LC-HUB-C-MULTI-7-M2: Ko ne plati na mostu, plati na ćupriji

PCPress.rs ImageA ko­ji mo­del? Sva­ki NVMe SSD je vi­šes­tru­ko brži od SA­TA mo­de­la (te­oret­ski po tri i vi­še pu­ta). Među nji­ma sa­mi­ma ne­ma pre­ve­li­kih ra­zli­ka, osim pri­sus­tva pa­siv­nog ku­le­ra – ra­zli­ka i­zmeđu tran­sfe­ra i vre­me­na pris­tu­pa među M.2 draj­vo­vi­ma se sla­bo oseća. Sto­ga je sa­svim lo­gično da po­se­gne­te za ce­nov­no naj­pri­hva­tlji­vi­jim re­še­nji­ma, što nas do­vo­di do mo­de­la s na­šeg tes­ta – Transcend S110. Nje­go­vih 512 GB ko­šta sa­mo 9900 di­na­ra! Na drajv tog ka­pa­ci­te­ta mo­že­te ko­mo­tno da po­hra­ni­te ope­ra­tiv­ni sis­tem, mno­štvo a­pli­ka­ci­ja, pa i in­sta­la­ci­je ne­ko­li­ko naj­za­htev­ni­jih iga­ra ka­ko bi se ni­voi brzo učita­va­li. Sti­že u 2280 for­ma­tu, pa će pa­so­va­ti i kraćim slo­to­vi­ma.

Is­pu­nja­va NVMe 1.3 stan­dar­de, što ga­ran­tu­je brzine tran­sfe­ra od 1800 MB/s za čita­nje, o­dno­sno 1500 MB/s za upis po­da­ta­ka. Do­bi­je­ni re­zul­ta­ti su čak i pre­va­zi­šli ove na­vo­de. Drajv se ba­zi­ra na 3D TLC NAND flash me­mo­ri­ji, a osim u 512 GB va­ri­jan­ti, dos­tu­pan je i u ma­njim i većim ka­pa­ci­te­ti­ma, ta­ko da ćete la­ko oda­bra­ti mo­del po svo­joj že­lji.

PCPress.rs Image

Transcend omo­gućava i pre­uzi­ma­nje bes­pla­tnog SSD Scope so­ftve­ra za nad­zor pa­ra­me­ta­ra ra­da SSD‑a uz par op­ti­mi­za­ci­ja. Ne vi­di­mo da i­šta fa­li i stan­dar­dnim Windows al­go­ri­tmi­ma (na­rav­no, iz naj­no­vi­je „de­set­ke“), ali do­bro je ima­ti al­ter­na­ti­vu. Po­ten­ci­jal­na ma­na je ne­dos­ta­tak hla­dnja­ka, što znači da će se drajv pri­lično za­gre­va­ti. No, uko­li­ko ima­te ma­tičnu ploču ko­ja po­dra­zu­me­va­no is­po­ručuje hla­dnjak na M.2 slo­tu, a ta­kve su da­nas u većini, nećete ni pri­me­ti­ti to za­gre­va­nje.

Pročitajte i:  LC Power LC-HUB-C-MULTI-7-M2: Ko ne plati na mostu, plati na ćupriji

Transcend 110S pred­stav­lja je­dan od naj­bo­ljih i naj­pris­tu­pačni­jih načina da dras­tično po­di­gne­te per­for­man­se računa­ra, sa­mim tim i is­kus­tvo u ra­du. Ka­da se sa­mo se­ti­mo ko­li­ko smo ne­ka­da ku­ka­li na spo­re hard‑dis­ko­ve s ma­gne­tnim gla­va­ma i ro­ti­ra­jućim dis­ko­vi­ma kao na kočni­cu ra­zvo­ja kom­plet­nog računar­skog sek­to­ra…

Korisna adresa: KimTec Srbija

Facebook komentari:
SBB

Tagovi: , , ,