PC Press Studio

Samsung: Ušteda u crno‑belom svetu

Na­kon us­pe­ha pret­ho­dne ge­ne­ra­ci­je crno‑be­lih la­se­ra i MF uređaja, Sam­sung je nas­ta­vio da se ba­vi u­šte­dom to­ne­ra – ML‑1915, SCX‑4600 i SCX‑4623F se po­no­se ti­me što tro­še 50% ma­nje… — Nebojša Rašković

Sva­ke je­se­ni većina pro­i­zvođača štam­pača i MFP uređaja pred­stav­lja no­ve mo­de­le, što je ove go­di­ne učinio i Samsung. Na kon­fe­ren­ci­ji za no­vi­na­re o­drža­noj počet­kom sep­tem­bra, me­na­džment ove kom­pa­ni­je je is­ta­kao ne­ko­li­ko je­din­stve­nih mo­gućnos­ti no­ve li­ni­je ML mo­no­la­se­ra i po­pu­lar­ne SCX fa­mi­li­je crno‑be­lih mul­ti­fun­kci­ona­la­ca. Po­se­bno su is­ta­kli ve­li­ku brzi­nu štam­pe i mo­gućnost u­šte­de to­ne­ra i do 50% kod svih no­vih mo­de­la, kao i kompatibilnost sa softverom AnyWeb Print koji olakšava štampanje Web stranica. Po­sle kon­fe­ren­ci­je smo is­pro­ba­li ne­ke od njih.

La­ser za ši­ro­ko tržište

PCPress-Samsung-printers01 ML‑1915 u di­zaj­ner­skom po­gle­du pred­stav­lja spoj dva Samsung‑ova naj­pro­da­va­ni­ja mo­no­la­se­ra u pro­šloj go­di­ni: ML‑1640 i ML‑2850DR. Na­prav­ljen je od crne plas­ti­ke a gor­nja pov­rši­na je u­glačana do vi­so­kog sja­ja, pa se la­ko prlja. Iz sta­nja pot­pu­nog mi­ro­va­nja se bu­di za ot­pri­li­ke 15 se­kun­di, dok za mi­nut mo­že da od­štam­pa do 18 stra­ni­ca tek­sta, što je ko­rek­tan re­zul­tat za kla­su ko­joj pri­pa­da.

Pročitajte i:  Apple postao najveći proizvođač telefona na svetu

U po­gle­du kva­li­te­ta otis­ka, ML‑1915 se na­la­zi u zla­tnoj sre­di­ni: o­dlično se po­ka­zao kod štam­pa­nja tek­stu­al­nih i gra­fičkih do­ku­me­na­ta, ali ni­je naj­bo­lje re­še­nje ka­da je reč o re­pro­duk­ci­ji fo­to­gra­fi­ja. U o­snov­noj re­zo­lu­ci­ji na sli­ka­ma se pri­mećuje gu­bi­tak de­ta­lja i vi­dlji­vo je sa­vi­ja­nje po u­glo­vi­ma, što do­ne­kle po­prav­lja štam­pa u vi­so­kim re­zo­lu­ci­ja­ma (600×600 i 1200×600 dpi), ali to ipak ni­je do­volj­no da bi­smo ga pre­po­ručili ko­ri­sni­ci­ma većih zahteva.
Sve u sve­mu, ML‑1915 je štam­pač za ma­nje kan­ce­la­ri­je ko­je ima­ju po­tre­be za ume­re­nom štam­pom tek­sta i gra­fi­ke na dnev­nom ni­vou. Zbog po­volj­ne ce­ne, mo­že bi­ti in­te­re­san­tan ši­rem kru­gu kućnih ko­ri­sni­ka.

Kad tre­ba ko­pi­ra­ti…

PCPress-Samsung-printers02 Mul­ti­fun­kcionalne ma­ši­ne da­nas priv­lače veći broj po­tencijalnih kupaca ne­go kla­sični štam­pači, pa su u Samsung‑u o­dlučili da se još o­zbilj­ni­je po­sve­te ovim uređaji­ma. Fa­mi­li­ja SCX pro­ši­re­na je se­ri­jom 46xx, ko­ja je prvenstveno namenjena  trži­štu ma­lih kan­ce­la­ri­ja. O­snov­ni mo­del iz ove se­ri­je no­si o­zna­ku SCX‑4600 i mo­že da op­slu­ži gru­pu do pet ko­ri­sni­ka. Izgledom podseća na po­je­di­ne mo­de­le iz  SCX‑48xx se­ri­je, ali se od njih ra­zli­ku­je po ne­što ma­njoj brzi­ni štam­pe i mo­gućnošću da­le­ko ra­ci­onal­ni­je po­tro­šnje to­ne­ra. U sva­kom tre­nut­ku mo­že­te ak­ti­vi­ra­ti ne­ki od re­ži­ma za u­šte­du to­ne­ra i ta­ko je­dnom ka­se­tom od­štam­pa­ti sko­ro dvos­tru­ko vi­še lis­to­va. Na­rav­no, otis­ci će bi­ti ne­što sla­bi­jeg kva­li­te­ta, ali se povećava produktivnost, a u­šte­da u kri­znim vre­me­ni­ma je čes­to pre­su­dan fak­tor. Samsung SCX‑4600 je ve­oma je­dnos­ta­van za po­ve­zi­va­nje i u pa­ke­tu se is­po­ručuje sa no­vim draj­ve­rom, ko­ji omo­gućava rad na svim ak­tu­el­nim Microsoft Windows i Mac plat­for­ma­ma, u­ključujući do­la­zeću „se­dmi­cu“ i ne­dav­no pred­stav­ljen OS X Snow Leopard.

Pročitajte i:  Testiranje One UI 6.1 u toku za ove starije modele Samsung telefona

Za za­htev­ni­je ma­le kan­ce­la­ri­je Samsung je spre­mio nekoliko za­nim­lji­vih mo­de­la sa ADF‑om, među ko­ji­ma se is­tiče SCX‑4623F. Ovaj ne­što glo­ma­zni­ji mul­ti­fun­kci­ona­lac do­la­zi sa in­te­gri­sa­nim faks blo­kom i nešto bo­lje or­ga­ni­zo­va­nom kon­trol­nom ta­blom. Tih je i mo­že da od­štam­pa do 22 stra­ni­ce u mi­nu­tu. Ta­kođe ima op­ci­je za u­šte­du to­ne­ra, ali i mo­gućnost fi­ni­jeg po­de­ša­va­nja pa­ra­me­ta­ra ko­pi­ra­nja, što ga čini a­trak­tiv­ni­jim.

PCPress-Samsung-printers03 Kva­li­te­tom štam­pe oba mo­de­la smo ve­oma za­do­volj­ni, čak i u po­ređenju sa modelima iz na­pre­dni­je se­ri­je SCX‑48xx – ni­smo pri­me­ti­li ni­ka­kve ra­zli­ke u ja­snoći odštampanih ka­rak­te­ra i pre­lo­mu gra­fičkih ele­me­na­ta. S druge strane, si­tni de­ta­lji na sli­ka­ma ni­su ta­ko ja­sno i­zra­že­ni u ni­žim re­zo­lu­ci­ja­ma, nešto su bolji u visokim, ali povoljna ce­na sva­ka­ko o­prav­da­va te ma­le ra­zli­ke.

Samsung je sa no­vim ­ma­ši­na­ma us­peo da i­zbi­je na čel­nu po­zi­ci­ju na trži­štu je­fti­nih crno-belih štam­pača i MFP uređaja i, ka­ko stva­ri tre­nu­tno sto­je, tru­diće se da na tom mes­tu i os­ta­ne. Je­dnos­ta­van di­zajn, visok kva­li­tet štam­pe i na­da­sve po­volj­na ce­na uređaja i otis­ka do­vo­ljan su ra­zlog za na­šu pre­po­ru­ku.

Pročitajte i:  Hakeri SolarWinds napadaju Microsoft u očiglednoj recon misiji

PC Press

Facebook komentari:
SBB

Tagovi: , , ,