BIZIT plus

Sandisk: Lepo upakovani podaci

PCPress-156-pcathome Sa­mo da ra­zja­sni­mo – da bi se ne­ki pro­i­zvod po­ja­vio u Pink Corner‑u, ne mo­ra da bu­de ek­sklu­zi­van, ne mo­ra da bu­de pre­mi­je­ra na trži­štu, ne mo­ra da bu­de ot­po­ran na vo­du ili udar­ce… Ali, mo­ra kod lep­še po­lo­vi­ne Re­dak­ci­je da iza­zo­ve u­zda­he ti­pa: „Jao, što je sla­dak“ ili „Sla­že mi se uz tor­bu/ci­pe­le“ ili „Ovaj je lep­ši od onog ko­ji ima sa­da­šnja de­voj­ka mog biv­šeg dečka“…

U­pra­vo ta­kve emo­ci­je su kod nas iza­zva­le USB me­mo­ri­je iz SanDisk‑a. Prvi je Cruzer Fleur, cve­tnog ime­na i još cve­tni­jeg i­zgle­da. Mo­žda bi ko­le­ge za­me­ri­le na ka­pa­ci­te­tu od 2 GB, ali nama je do­volj­no da na nje­ga mo­že da sta­ne oko 2.000 fo­to­gra­fi­ja ili oko 500 pe­sa­ma. Za Cruzer Pattern ne­ma­mo čak ni tu za­mer­ku jer mu je ka­pa­ci­tet 8 GB. Oba pro­i­zvo­da ima­ju ga­ran­ci­ju od dve go­di­ne.

PCPress-156-pcathome1

www.refot.com

PC Press #156, Ana Maksimović

Facebook komentari:
Pročitajte i:  PC Press video: Kako do Midjourney vizuelnih rešenja, Ljubomir Ristić, Comtrade Group
Računari i Galaksija
Tagovi: , ,