SionNet: Pinktooth

PCPress-SionNet-Pinktooth Ne­ma vi­še te­le­fo­ni­ra­nja u autu, na pe­šačkom pre­la­zu, na bi­ciklu ili mo­to­ciklu. Da bu­dem is­kre­na, naj­ra­di­je te­le­fo­ni­ram baš u tim mo­men­ti­ma. Ako već moramo na o­dvi­ka­va­nje, on­da to tre­ba da bu­de u ve­li­kom sti­lu. U tu svrhu pre­dla­že­mo Plan­tro­nics Dis­co­very 925. Pro­i­zvođač je po­se­ban ak­ce­nat sta­vio na di­zajn, ne za­pos­tav­lja­jući pri­tom kva­li­tet i fun­kci­onal­nost.

Slu­ša­li­ca do­la­zi u ne­ko­li­ko bo­ja (pre­dnost da­je­mo zla­tnoj i ci­kla­ma), a u pa­ke­tu se na­la­zi i ele­gan­tna tor­bi­ca u ko­joj ćete slu­ša­li­cu čuva­ti ka­da za­bu­ša­va­te. Uz to, fensi kutijica služi i kao rezervni punjač koji će baterije dopuniti čak tri puta pre nego što se i unutrašnja baterija istroši.

PCPress-SionNet-DiscoveryDo­met od 10 me­ta­ra omo­gućava vam da slu­ša­li­cu ko­ris­ti­te i kod kuće, na po­slu u te­re­ta­ni, ili na bi­lo kom dru­gom mes­tu. Pu­njač ko­ji do­bi­ja­te u pa­ke­tu nećete pre­vi­še čes­to ko­ris­ti­ti jer ba­te­ri­ja mo­že da i­zdrži i do 5 sa­ti ra­zgo­vo­ra. Je­di­na za­mer­ka ovom slat­kom ge­dže­tu jes­te ce­na. Ipak, pošto smo na­vi­kli da kva­li­tet mo­ra da se pla­ti, 6.200 di­na­ra je neminovna žrtva za ovaj ma­li, ali sladak luk­suz.

Pročitajte i:  Jednostavan, pouzdan i cenovno pristupačan video-nadzor

Ce­na 6.200 din
www.sionnet.rs

Facebook komentari: